Wit als sneeuw ( 2 )

Loof de Heer, bewoners van de hemel, Looft Hem daar in de hoogten, loof Hem al Zijn herauten, loof Hem heel Zijn engelenmacht! Loof Hem, zon en maan, loof hem heldere sterren, loof Hem, hoogste hemelen, water boven de hoge hemel! Laten zij loven de Naam van de Heer. Op Zijn bevel zijn zij geschapen. Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd. Hij stelde een wet die nooit zal vergaan. Loof de Heer, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen, vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die doet wat Hij zegt! ( Psalmen 148 : 1 – 7 ) Alle bergen en heuveltoppen, hout dat vrucht draagt, alle ceders, dieren van het veld en dieren in de wei, alles wat kruipt en op vleugels gaat. Koningen van de aarde en alle naties, vorsten en alle leiders van de aarde! Jonge mannen en vrouwe, oud en jong tezamen. Laten zij loven de Naam van de Heer, alleen Zijn Naam is hoog verheven. Zijn luister gaat aarde en hemel te boven. Hij verhoogt het aanzien van Zijn volk, de roem van al wie Hem trouw zijn. Het volk van Israël dat Hem nabij is. Halleluja! 

Wij leven in een donkere wereld die ons deprimeert als we niet zouden geloven dat er een God bestond. Gelukkig weten we beter! Boven ons bevindt zich een wereld van engelen door wie God op een buitengewone manier geprezen wordt. De hemel is de hoogste plek waarheen wij ons met onze gedachten kunnen richten. Daarom roept de dichter ons op om dat te doen. Het is ontzettend mooi om te bedenken dat de Heere bejubeld en geprezen wordt in de hoogste plaatsen. Dichters van psalmen roepen ons wel vaker op om de engelen aan te sporen God te loven en te prijzen. ( zie ook psalm 103 : 20 ) Dat lijkt min of meer onmogelijk omdat engelen onzichtbaar zijn. Toch brengen geloof, hoop en liefde ons heel dicht bij hen. ( Hebr. 12 : 22 ) 

Het zijn niet alleen de engelen, ook de hemellichamen loven God. De zon, maan en sterren doen zich dag en nacht als Goddelijke spiegels aan ons voor. We zien in deze natuurverschijnselen een flauwe afspiegeling van de heerlijkheid van God, de Vader van alle lichten.

Eigenlijk worden we door psalm 148 aangespoord om voortdurend op te letten en om ons heen te kijken of er nergens hier op aarde nieuwe redenen te vinden zijn om de Heere te loven en te prijzen. De dichter moet zich wel heel erg in de Heere verheugd hebben, want hij riep zelfs dieren op van wie je je nauwelijks voor kunt stellen dat ze de Heere kunnen loven, om dat te doen. Vanuit de hoogste hemel tot de diepst verborgen plek op aarde ontdekte hij talloze oorzaken voor blijdschap en hoop!

De psalmist wist dat zelfs het vuur van de bliksem, de dampen van hagel en sneeuw, en de opzwepende kracht van de storm de grootheid van God vermeerderden. Toen de Heere Jezus de storm op zee stilde heeft Hij krachtig bevonden Heer en Meester van de schepping te zijn. 

Wie dat ziet, vind grote vreugde in de witte sneeuw van vandaag. Zij legt zich als een witte deken over al het donkere en sombere van deze aarde heen en bedekt het met haar smetteloze pracht. 

Natuurlijk, het is maar voor even. De sneeuw verdwijnt, en binnen afzienbare tijd wordt de aarde weer zichtbaar. Sommige mensen vinden het maar lastig. Sneeuw zorgt voor ongemak, een kliederbende op straat en in je huis. Voor de aarde echter is ze van grote waarde. 

“ Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel, en daarheen niet terugkeert, zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien, en brood om te eten, zo geldt dit ook voor het Woord dat voortkomt uit Mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar Mij terug. Niet zonder eerst te doen wat Ik wil, en te volbrengen wat Ik gebiedt. “  ( Jesaja 55 : 10, 11 ) sprak de Heere via Jesaja. 

God heeft de sneeuw bevolen om op de aarde te vallen. Hij gaf aan in welke mate, en hoelang ze er zal liggen. Zij verdwijnt niet zonder haar doel te hebben bereikt. Ze bevochtigd de aarde en maakt haar vruchtbaar. Zodat er ook een volgend seizoen weer voedsel voor de mens zal zijn. Evenzo zal het met het profetisch woord gaan. 

Gods beloften van genade en goedertierenheid zullen een even werkelijke uitwerking hebben op de zielen van gelovigen als de sneeuw. Ze zal tot troost en meer kennis over God leiden. Zeker weten, de komst van Christus naar deze wereld zal niet vergeefs zijn geweest! 

Geef een reactie