1 Korintiërs 13:8-10

Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan. Want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 

Als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel zal er geen profetie meer nodig zijn. Ook het spreken met tongen en talen zal ophouden te bestaan. In Handelingen 2 kun je de volgende woorden lezen: ‘ allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun dat door de Geest werd ingegeven. ‘ ( Handelingen 2:4). Dat gaat over het spreken in talen. Daarnaast is het spreken in tongen een gebedstaal die God alleen kan begrijpen. ‘ Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan want door toedoen van de Heilige Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. ‘ ( 1 Kor. 14: 1,2). 

Over profetie wordt gezegd: ‘ Iemand die profeteert spreekt tot mensen en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. ‘ ( 1 Kor. 14:3). Maar al deze blijken van de uitstorting van de Heilige Geest zullen in de eeuwigheid overbodig geworden zijn. De verhouding en communicatie tussen de mens en God zal daar namelijk volmaakt tot zijn doel gekomen zijn. 

Ook de gave van kennis – die hoog aangeschreven stond bij de Korintiërs – zal ophouden omdat wij in de hemel bij God volmaakte kennis zullen bezitten. Er is geen openbaring van kennis meer nodig. 

De apostel Paulus legt uit waarom de gave van kennis en profetie zullen verdwijnen. Na de wederkomst van Jezus Christus zijn die gaven overbodig geworden. Hier op aarde, als wij ons tijdelijk leven nog leven, kennen wij onvolledig en profeteren wij onvolkomen. De woordverbinding ‘ ek meroud ‘ betekent : ten dele, incompleet, onvolledig. Van de totale rijkdom van Gods kennis en wijsheid ( vlg. Rom. 11: 33) wordt ons maar een gedeelte door kennis inzichtelijk gemaakt of door profetie geopenbaard. Omdat het onvolmaakt is kan dat betekenen dat er veel onduidelijk blijft van wat de Heere God met Zijn woorden en wijsheid heeft bedoeld. 

Maar op het moment dat het volmaakte gekomen is – Jezus Christus – zal alles wat onvolledig is tenietgedaan worden. Het werk van de Heilige Geest is overbodig geworden. We zullen zelf volkomen zijn in alles. Stel je dat eens voor: volkomen wijs, volkomen één met God, volmaakt gelukkig. Het is met geen pen te beschrijven hoe heerlijk dat zal zijn. Zoals de zon alle sterren aan het firmament laat verbleken zodra hij opgegaan is in zijn volle sterkte, zo zal het ook zijn als Jezus terugkomt. 

Daar kijk je naar uit, daar verlang je naar. God zal alles zijn in allen. Hij zal ons in een flits volmaakt maken. Ons verstand en ons hart zullen voor honderd procent gevuld zijn met volmaakte vreugde en volmaakt vervulde hoop. Gods waarheid zal volmaakt werkelijkheid geworden zijn. 

Wat moeten wij met deze woorden zolang we nog hier op aarde zijn? John Owen zegt: ‘ We moeten geen genoegen nemen met alleen maar verstandelijke instemming met leerstukken over Jezus, omdat we Hem daar helemaal niet mee eren. Er moet sprake zijn van ‘ liefde, vertrouwen, vreugde en verlangen om volledig van Hem te genieten.’ ( 1 Petrus 1:8). De enige manier om daar te komen is de Bijbel te bestuderen en er over te mediteren totdat er sprake is van ‘ vreugde in de Wet van de Heer'( Psalm 1: 2). Dan zullen ook hier op aarde al grote blijdschap en innerlijke liefde je hart en leven binnenstromen. 

Geestelijke en spirituele dingen zijn op zichzelf droog en kaal. Maar als de Geest erbij komt  worden ze vol vertroosting, Geest en leven. Zo  wordt onze ziel verzadigd met Zijn overvloed!