Psalmen 72

Een lied van Salomo. 

God, laat er overal vrede zijn. God, help de koning, Help hem om een goede heerser te zijn, net zo rechtvaardig als U. Help hem om een eerlijke rechter te zijn, een goede leider van Uw trouwe volk. Laat er overal vrede zijn, op alle bergen en alle heuvels. God, help de koning, help hem om goed te zijn voor arme mensen, voor mensen zonder macht. Zorg dat hij hun onderdrukkers doodt. Laat de koning heel lang leven, zo lang als de zon en de maan bestaan. Zo lang als er mensen op aarde zijn. Zorg dat hij goed is voor mensen, zoals regen goed is voor droog land. Laat het goed gaan met eerlijke mensen, zo lang als de koning regeert. Laat er overal vrede zijn, zo lang als de maan bestaat. Laat de koning heersen over de hele aarde, van het oosten tot het westen, van het noorden tot het zuiden. Laten de volken uit de woestijn hem dienen, en laten zijn vijanden voor hem knielen. Laten andere heersers hem geschenken brengen, overal vandaan. Laten zij hem kostbare schatten geven. Laten ze hem gehoorzaam zijn. Laten alle volken naar hem luisteren. De koning zal arme mensen bevrijden. Mensen in nood zal hij helpen. Mensen zonder macht zal hij bevrijden, hij zal het leven van arme mensen redden. Hij zal hen redden uit gevaar, hij zal hen bevrijden van geweld want hun leven is kostbaar voor hen. Laat de koning lang regeren! Mensen zullen hem goud geven en steeds voor hem bidden. Ze zullen God vragen om de koning te helpen, elke dag opnieuw. Overal zal koren groeien, zelfs boven op de bergen. Het rijpe koren bedekt het hele land zoals bossen de Libanon-bergen bedekken. En iedereen zal leven in vrede en geluk. De koning zal altijd machtig zijn, zo lang als de zon bestaat. Iedereen zal dat weten. Alle volken eren de koning. Ze willen net zo gelukkig worden als hij, dat wensen ze elkaar toe. Laat iedereen God danken. Hij is de Heer, de God van Israël. Hij doet wonderen, Hij alleen. Laat iedereen hem altijd danken, want hij is machtig. Laat God over de hele aarde heersen, Amen, amen! Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï. 

Dit psalter is een gebed voor de zoon van de koning, De schitterende eeuwenoude woorden worden toegeschreven aan de oude koning David die ze voor zijn zoon Salomo geschreven zou hebben. De prachtige psalm begint met het gebed van een vader voor zijn kind. Het is de zegen van een stervende. Zoals de patriarchen gewend waren om zegeningen en gebeden achter te laten voor hun kinderen. Salomo leerde van zijn vader niet om rijkdom, maar om wijsheid te bidden, en om een wijs en verstandig hart. Godvrezende ouders wensen hun kinderen in de eerste plaats toe dat ze tijdens hun leven tot de God van de genade zullen komen. 

Koning David had tijdens zijn leven rechtvaardigheid en recht uitgeoefend. Aan het einde van zijn leven bad hij dat zijn zoon zijn voetstappen zou mogen drukken. 

Dit psalter was tegelijkertijd het gebed van onderdanen voor hun koning. Mensen die een rustig en vreedzaam leven wilden leiden moesten bidden voor hun koning en voor alle gezagsdragers. Dat moesten ze doen met de hoop en verwachting dat God Zijn rechten en rechtvaardigheid aan hen zou willen verbinden. Dit psalter en deze bede is tevens een profetie van de voorspoed en de bestendigheid van het koninkrijk van Jezus Christus. David was profetisch bezield, want de psalm bevat veel passages die niet toegepast kunnen worden op de regering van koning Salomo. 

Zelfs Joodse Schriftverklaarders waren het er over eens dat het hier voornamelijk om het koninkrijk van de Messias ging.  De regering waarover David profetisch schreef, zou een rechtvaardige regering zijn. Alle wetten van het koninkrijk van Jezus Christus waren ten allen tijde in overeenstemming met Zijn eeuwige regels van eerlijkheid en rechtvaardigheid. Het koninkrijk waarover David profetisch schreef, zou een vreedzaam koninkrijk zijn. Zoals de naam Salomo “ vreedzaam” betekent, was zijn regering dat ook. Vrede is op een heel bijzondere manier de heerlijkheid van het koninkrijk van Jezus Christus. Waar dit koninkrijk zeggenschap heeft, verzoent het mensen met God, met zichzelf, en met elkaar, en doodt het alle vijandschap.  

Opvallende verdere details van dit koninkrijk zijn de factoren dat arme mensen en mensen die er ellendig aan toe zijn op een heel bijzondere manier onder de bescherming van deze regering zullen vallen. Jezus Christus zal ervoor zorgen dat mensen geholpen worden, maar ook dat hun zielen gered en veilig zullen zijn. Verlost van al het kwaad. 

De psalm belooft ook dat er met hoogmoedige onderdrukkers afgerekend zal worden. De satan is in eerste instantie de grote verdrukker die Christus` leven  wilde verbrijzelen en Zijn koninkrijk wilde vernietigen. Maar dat zal nooit lukken omdat elke druppel vergoten bloed van Gods kinderen door God Zelf gewroken zal worden. Onder de regering van een wijze koning zou de godsdienst bloeien. Salomo bouwde de tempel, maar die heeft niet zo lang bestaan. Opnieuw wees David dus voornamelijk heen naar het koninkrijk van Jezus Christus. Geloof in Christus zou de vrees voor God bevorderen en in stand houden. Zoals de regering van Chrstus de toewijding aan God bevordert, bevordert het ook toewijding, gerechtigheid en liefde onder de mensen. De wet van Christus – geschreven in ons hart – brengt mensen ertoe om eerlijk en rechtvaardig te zijn en aan iedereen te geven wat hem of haar toekomt. Heiligheid en liefde floreren in Christus` koninkrijk. Een dergelijk koninkrijk zal nooit ten val komen want de onderdanen ervan zullen God vrezen zolang de zon en de maan zullen bestaan.

Het koninkrijk van Christus zou onder het bewind van een goede koning floreren en verder uitgebreid  worden. De uitgestrektheid van het grondgebied van Salomo refereerde op voorhand aan dit geestelijk koninkrijk. Bovendien zou zijn rechtvaardig handelen worden ervaren als een verfrissende en vruchtbaar makende regen. ( zie Deut. 32: 2 ) 

Het lijkt nogal materialistisch, dat buitensporig verlangen naar uitbreiding van het koninklijk grondgebied. Maar het is geen ongebreidelde expansiedrift, het past in het perspectief van een algemene erkenning van de heerschappij van de Heer. Deze wordt gerealiseerd met de uitbreiding van de heerschappij van de Messias tot de hele wereld. 

Salomo was maar gedeeltelijk in staat om de profetie over de volkeren die voor hem zouden buigen te vervullen. De nomaden die langs de Perzische Golf woonden werden beschouwd als de meest onbedwingbare mensen en de dieren uit de woestijn met de meest eigenzinnige schepsels. De stad Tarsis gold in die tijd als het einde van de wereld. Al deze mensen, dieren en ver weg gelegen steden zouden onder de heerschappij van Salomo moeten komen. Daarachter schuilt een profetisch perspectief. De beschrijving van de koning en het koninkrijk komt overeen met de beschrijving van Jezus en Zijn geestelijk rijk in de evangeliën. 

Salomo werd veel zegen toegewenst en heeft inderdaad een heilzame internationale uitstraling gehad. Dit alles ontving hij als een afspiegeling van het heilzame Messiaanse werk ten gunste van alle volken. Alles zag op het koninkrijk van Jezus Christus. 

Psalm 72 eindigt met een lofprijzing van de Heilige Drievuldigheid. Een lofprijzing die vaak aan het einde van gebeden of psalmen gebruikt werd. De rijke betekenis van deze woorden vullen je hart met blijdschap, eerbied en diep ontzag voor de Heere, onze God. 

Eer aan de Heer om wat Hij doet,
Want Hij is altijd trouw en goed!
Wie kan Zijn grote macht beschrijven?
Wie geeft Hem ooit voldoende eer?
Gelukkig wie dicht bij Hem blijven
En doen wat goed is, telkens weer. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *