Pinksteren! ( 3 )

Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. “ U Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt, het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het eind der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen Mijn Geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochteren profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al Mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd Mijn Geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. ( Handelingen 2 : 14 – 18 ) 

De eerstelingen van de Heilige Geest werden direct hoorbaar. Petrus die Zijn Meester verloochend had, mocht als eerste Zijn getuige zijn.  De andere discipelen stonden ook op. Het zou niet alleen de preek van Petrus zijn waardoor er op die dag drieduizend mensen bekeerd zouden worden. Alle andere leerlingen hebben het Woord ook gebracht. Maar alleen de toespraak van Petrus heeft de Heere in de Bijbel op laten nemen. Uit de dienaren van Jezus Christus riep en bekwaamde Hij Zelf mensen die Hij met gaven begiftigde om tegenstanders van het geloof te onderwijzen en de spies en het zwaard van het geloof te hanteren. 

Petrus verhief zijn stem. Hij was niet bang en schaamde zich nergens voor. Dat was ook niet nodig, want Jezus had Hem alles vergeven. Onbevreesd nam hij het woord. ¨  U kunt niet beweren dat deze mannen dronken zijn, want het is nog maar negen uur in de morgen. Op dit tijdstip eten en drinken de Joden nog niets.” zei hij.  

Bijzonder, hoewel Petrus vol was van de Heilige Geest nam hij de schriften als leidraad voor zijn toespraak. De komst van de Heilige Geest was de vervulling van de profetie en de vrucht van de opstanding en hemelvaart van Christus. Leerlingen van Jezus Christus leren nooit iets anders dan wat er in Gods Woord staat. 

Petrus nam de profetie van de profeet Joël als uitgangspunt. ( Joël 3 : 1 – 5 ) De uitstorting van de Geest over het volk was één van de Goddelijke openbaringen waarvan men verwachtte dat ze in het Messiaanse tijdperk plaats zou vinden. In het Oude Testament waren veel aanwijzingen die het hierover gehad hadden. ( Jesaja 44 : 3 / Jeremia 31 : 33 – 34 / Ezechiël 36 : 25 – 27 / 37 : 9, 14 / 39 : 29 ) Ook Johannes de Doper profeteerde dat deze belofte in Jezus vervuld zou worden. ( Matth. 3 : 11 ) Het Nieuwe Testament heeft het via de woorden van Petrus over het einde der tijden en bedoelt daarmee de hele historische periode vanaf de komst van Christus. ( 1 Kor. 10 : 11 / Hebr. 1 : 2/ Jak. 5 : 3 / 1 Joh. 2 : 18 ) 

“ Er werd over geprofeteerd en het werd beloofd. Daarom hadden jullie dit moeten verwachten, en er niet over verbaasd hoeven te zijn. “ riep Petrus. “Jullie hadden ernaar uit moeten zien en het welkom moeten heten! “ voegde hij er nog aan toe. De Joodse geleerden hadden in de verste verte niet kunnen vermoeden  dat de zegen nog veel rijker zou zijn dan ze verwacht hadden. Ze zou niet alleen op het Joodse volk als elitaire groep maar op alle volken van de aarde uitgestort worden. Deze zegening zou ook nog eens zonder onderscheid van geslacht worden uitgegoten over zonen, dochters, mannen, vrouwen, dienstknechten, en dienstmaagden.

“ Dan zullen ze dromen krijgen en als profeten spreken. Ja, Ik zal Mijn Geest geven aan alle mensen die Mij dienen. Dan zullen ze Mijn boodschap bekend maken. Ik zal wonderen doen in de hemel, en bijzonder dingen laten zien op aarde. Jullie zullen bloed zien en vuur en rookwolken. De zon zal zwart worden en de maan zo rood als bloed. Als dat allemaal gebeurt, dan is de grote en geweldige dag dat Ik kom dichtbij. Op die dag zal iedereen gered worden die Mij om hulp vraagt. “ had de Heere gezegd. 

Bloed. Dat is woordgebruik uit de Joodse apocalyptische literatuur. Petrus ging precies vertellen wat ermee bedoeld wordt. De gedachte aan deze verschrikkelijke scenario`s, het geluid van de stormwind, en het beeld van de vuurvlammen, dit alles maakt dat het voor zijn toehoorders bijzonder noodzakelijk en aantrekkelijk werd om de Naam van de Heer aan te roepen! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *