Advent 2016

Op het magistrale scheppingsverhaal – waarmee het boek Genesis opent –  volgt het diepe contrast van de ongehoorzaamheid van de mens. De inbreuk die zonde en kwaad op Gods goede schepping maakten was desastreus. Het contrast tussen de goedheid en gulheid van de Schepper en de ondankbaarheid en zonde van de mens is groot!: We lezen over de verwijten en uitvluchten van de mens maar vooral ook over het genadeplan van God!( Gen. 3 )
De Heere veroordeelt weliswaar de man, de vrouw en de slang, maar alleen de slang wordt vervloekt. Hij zal stof moeten eten, en belichaamt het beeld van een verslagen vijand die het stof likt. ( Micha 7: 17).
Het nageslacht van de vrouw zal enerzijds bestaan uit willoze volgelingen van de satan, maar anderzijds uit mensen die de innerlijke kracht krijgen om te strijden tegen deze macht.
Hoewel Adam en Eva het heilsplan van God hoorden, zijn ze gestorven met een belofte in hun hart.
Generaties lang werd uitgezien naar de vervulling hiervan. Veertig geslachten waaronder vijftien koningstelgen droegen de belofte in zich. Er werden veel inktzwarte bladzijden geschreven in het geslachtsregister van de Heere Jezus, maar er waren ook bladzijden gevuld met zonneschijn en zegen!
We lezen zwarte bladzijden over Juda, Rachab, David en Rehoam, Joram, Achaz en Manasse, Amon en Jojachin, maar ook kleurige bladzijden over Isaak en Rebecca, Boaz en Ruth.
 
En toen de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon! ( Gal. 4: 4) Hij werd geboren uit Maria, een maagd. Jesaja zegt dat het heil van God vervuld werd op deze manier om het wonder te benadrukken: de Heere Zèlf zal u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren. ( Jesaja 7: 14 ) Hij zou onderworpen zijn aan de Wet. Maar gezonden om ons vrij te kopen! Heel het Oude Testament wees toe naar dit moment. Galaten 3 zegt dat de Heere Zijn beloften reeds duidelijk gaf aan Abraham en zijn nakomeling. Er staat bij dat die Nakomeling Christus is.( Gal. 3: 16 )
De Heere Jezus is geboren uit mensen van vlees en bloed. Zondige mensen. Zij hadden het stuk voor stuk nodig dat de Zoon van God mens werd. Door Zijn dood aan het kruis zou hij definitief afrekenen met de heerser over de dood: de satan en zo iedereen bevrijden die slaaf was van een levenslange angst voor de dood.( Hebr. 2: 15 )
De dood is verslonden tot een eeuwige overwinning, we hoeven nergens meer bang voor te zijn!
Dit Evangelie heeft de vreselijke scheiding tussen Adam en Eva en de Heere God opgeheven. Ze mochten aan het werk gaan en hun leven leven voor Gods Aangezicht. Ze zijn de wereld ingegaan en hebben de aarde bebouwd en bewoond.
Zo mogen ook wij, zoveel eeuwen later dit Evangelie horen. Zo mogen wij de aarde bebouwen en bewonen.
Het is Advent. Advenire wil zeggen: naar iets of iemand toekomen. Christus kwam naar deze aarde! Hij zocht verloren mensenkinderen op en toonde hen Zijn genade en vergeving.
 Als wij onze zonden beleden hebben en geloven in Zijn Naam, willen we zijn zoals Hij was. Dan mogen wij uitgaan op velerlei manier om mensen heen te wijzen naar Zijn heerlijke komst die ons heil volmaken kan.
 
Lof zij de God van Israël!
De Heer Die aan Zijn erfvolk dacht;
En door Zijn liefderijk bestel;
Verlossing heeft teweeg gebracht,
Een hoorn des heils heeft opgerecht;
`t Geen Davids huis was toegezegd
Dat wil Hij ons nu schenken!
Gelijk Gods trouw van `s aardrijks ochtendstond
Door der profeten wijzen mond
Zich hiertoe aan de vaderen verbond!
 
 
 
 
 
Advent!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *