Shalom! ( 1 )


Het Hebreeuwse woord voor “ vrede “ ( sjalom ) heeft een veelomvattende betekenis. Zij staat garant voor een betekenis die niet alleen de afwezigheid van oorlog en strijd inhoudt, maar tevens welvaart en compleetheid suggereert. Vrede tussen mensen onderling, vrede tussen God en mensen, en  vrede met jezelf.
De Bijbel noemt het woord SHALOM vanuit verschillende invalshoeken. Echte vrede is een Geschenk van Christus. Beter gezegd: zij is Christus! Hoe ontmoedigend de situatie hier op aarde ook moge zijn, Hij heeft het laatste woord.  “ Zijn macht zal steeds groter worden, en er zal altijd vrede zijn. ( Jesaja 9: 6 ) “ Het gaat om de toekomst van het Vrederijk van de Heere Jezus, en van allen die Zijn verschijning liefgehad hebben.
Het moge duidelijk zijn, deze vrede is tevens een geschenk van de Heilige Geest. “ Overal vertel ik het Goede Nieuws “ zei de apostel Paulus. “ Daarmee dien ik God. Want de niet- Joden die het Goede Nieuws horen, krijgen de Heilige Geest. Die maakt hen heilig. Zo worden zij een geschenk dat God graag wil aannemen. ( Romeinen 15: 16 ) “
Waar de Heilige Geest is, daar is ook God de Vader! “ Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus goed voor jullie zijn, en jullie vrede geven ( Romeinen 1 : 7 ) .” voegde Paulus de christenen te Rome toe. 
Shalom! Als groet, binnen de kerk, binnen het volk Israël, in het huis, in de relatie met God, tussen landen, ja tussen alle mensen! Dat is mooi! De Bijbel legt op liefelijke wijze uit hoe we dit Godsgeschenk ontvangen, ervaren, waarderen en behouden kunnen.
Binnen de kerk. “ Wij moeten in vrede met elkaar leven, en elkaar steunen. Daar moeten we ons uiterste best voor doen”  ( Romeinen 14: 19 )
Binnen het volk Israël.“ Bidt om vrede en rust voor Israël. Voor mensen die houden van deze stad”. ( Psalm 122: 6 ) 
In het huis.“ Je kunt beter een droog stuk brood hebben, met vrede in het hart, dan een groot feestmaal en ruzie”. ( Spreuken 17: 1 )
In de relatie met God.  “  Dan zal God Zijn vrede aan jullie geven. Dat is een vrede die geen mens ooit gekend heeft. Die vrede zal jullie gevoel en jullie gedachten beschermen tegen al het kwaad. Want jullie horen bij Christus Jezus”. ( Filippenzen 4: 7 ) 
Tussen landen.“ De Filistijnen waren door de Israëlieten verslagen. Tijdens het leven van Samuël durfden ze niet meer binnen het gebied van Israël te komen. Daar zorgde de Heere voor. de steden die de Filistijnen veroverd hadden, moesten ze teruggeven aan Israël. Vanaf de stad Ekron tot aan de stad Gat werd alles aan Israël teruggeven. Toen was er vrede, ook tussen Israël en de Amorieten ( 1 Samuël 7: 17 ). “
Vrede tussen alle mensen. “  Als iemand je kwaad doet, doe dan geen kwaad terug. Maar laat alle mensen zien, dat jullie het goede willen doen. Doe je uiterste best om met iedereen in vrede te leven. Beste vrienden, neem geen wraak op anderen. Laat het straffen over aan God. ( Romeinen 13: 19 )”
“ Probeer met iedereen in vrede te leven. En zorg dat je van binnen rein bent. Ander zul je God, de Heer, nooit zien”. ( Hebr. 13: 14 )
“ Doe geen kwaad, maar goed. Probeer om met iedereen in vrede te leven, elke dag weer. De Heer helpt mensen die trouw zijn aan Hem, Hij hoort hen als zij om hulp roepen. Maar Hij vernietigt mensen die kwaad doen. “ ( 1 Petrus 3 : 11 )
Er is dus Niemand die de Vrede beter bewaakt dan onze God. Hij was de Vrede lang voordat de wereld bestond. Toen de mens in zonde viel, was Jaweh de Eerste die het Genadeverbond uitdacht ( Genesis 3 ) en Zich daar garant voor wilde stellen. ( Psalm 40: 8 – 9 ). Tot op de dag van vandaag wil Hij ons naar Zijn toekomst leiden. Wie is als Hij?
 
 

Geef een reactie