Psalmen 103

“Ik dank de Heer Ik dank de heilige Heer Vanuit het diepst van mijn hart. Ik dank Hem voor alles wat Hij heeft gedaan, Nooit zal ik dat vergeten. 

De Heer vergeeft al mijn zonden. Hij geneest mij als ik ziek ben. Hij laat me niet sterven.Hij is goed voor mij, Hij houdt van mij. Hij maakt me weer sterk en gezond, Hij geeft me nieuwe kracht. 

De Heer is goed voor mensen zonder macht. Hij helpt hen als ze onderdrukt worden. Aan Mozes vertelde Hij Zijn plan. Aan Israël liet Hij Zijn macht zien. De Heer is goed, Hij vergeeft ons. 

Geduldig en vol liefde is Hij. Hij blijft niet altijd boos. Zijn woede gaat voorbij. Hij wordt niet boos om iedere fout, Hij straft ons niet zo streng als wij verdienen. Hij doet onze schuld ver weg Zo ver als het westen is van het oosten.Want Zijn liefde voor ons is groot, Zo groot als de hele wereld. 

De Heer houdt van Zijn volk. Zoals een Vader van Zijn kinderen houdt. Want Hij weet hoe we gemaakt zijn, Hij heeft ons zelf uit aarde gevormd. 

Een mens leeft maar kort. Hij is net als een bloem in het gras, Die maar heel even bloeit. De wind gaat waaien en de bloem verdwijnt, Niemand weet meer waar hij stond. 

Maar de liefde van de Heer verdwijnt nooit. Hij houdt van mensen die Hem trouw zijn.De Heer is goed voor hen En voor hun kinderen en kleinkinderen, Als ze maar doen wat Hij wil. Als ze maar luisteren naar Zijn woorden. 

De Heer in de hemel is koning, Hij regeert over alles. Machtige engelen, dank de Heer Jullie die Hem dienen en Hem gehoorzaam zijn. Dank de Heer Dank de Heer! Zon, maan, en sterren, die doen wat Hij wil. Dank Hem, heel de wereld! Dank Hem, in de hemel en op de aarde. Ik dank de Heer, Vanuit het diepst van mijn hart!” 

In psalm 103 vinden we de dichter David terwijl Hij aan het mediteren is. David spoort zichzelf aan om God te loven en te prijzen. Hij is dat zondermeer waard! Wij moeten onze ziel ervoor gebruiken omdat vooral het innerlijk van de mens erbij betrokken is. “ Kom, mijn ziel, kijk eens wat God voor u gedaan heeft! “ roept de dichter uit. Vervolgens noemt hij eerst de vergeving van zijn zonden. Dit doet hij omdat wij door dit wonder in de gunst van God gezet worden. In Christus ziet God ons als Zijn volmaakte kind, met wie Hij heel erg blij is. 

Gods verzoeningswerk is volmaakt en wordt niet halfslachtig gedaan. Hij vergeeft en vergeet!

Jezus Christus heeft ons niet alleen verlost maar ons ook echt gelukkig gemaakt. Er is geen groter eer voor onze ziel weggelegd dan om in de liefde en gunst van God gezet te worden. De God Die ons het Goede geeft. Als Hij door Zijn genadegaven en de troost van Zijn Geest Zijn kinderen opricht en hen met nieuw leven en blijdschap vervult, dan zie je ze stralen van blijdschap en geluk. 

Jahweh was op een bijzondere manier goed voor het volk van Israël. Eerst gaf Hij via Mozes Zijn regels en wetten. Hij liet Israël delen in talloze wonderen, die Hij voor het volk verrichtte. Hij is nooit streng en hard voor hen geweest, maar liefdevol, vol medelijden en tot vergeving bereid. 

Hij is een God die Zijn straffen uitstelt om ruimte te geven voor ons berouw over de zonde. Hij voert het vonnis van Gods wet niet snel uit. Hoewel Hij ons Zijn verdriet en misnoegen niet onthoudt, laat Hij ons niet in een dergelijke toestand. Na een geest van dienstbaarheid schenkt Hij ons de Geest van aanneming tot kinderen. 

God is een Vader voor mensen die Hem vrezen, Hij neemt hen als Zijn kinderen aan, en helpt hen in alle hoedanigheden van het leven. Als ze gevallen zijn, helpt Hij ze weer overeind. Hij heeft medelijden wanneer ze een overtreding begaan hebben en vergeeft hen als ze berouw hebben. Hij heeft medelijden met hen wanneer hen onrecht is aangedaan en verschaft hen recht. Dat doet Hij allemaal terwijl Hij precies weet wie wij zijn, want Hij heeft ons gemaakt. En omdat Hij ons zelf gemaakt heeft, denkt Hij eraan dat wij stof zijn. 

De mens is op zijn best een bloem van het veld. Hoewel die er mooier uitziet dan het gras waartussen zij bloeit, zal ze toch met het gras verdorren. De bloem die mens heet wordt overgegeven aan de koude wind en de stormen van het leven die over haar heengaan. Bovendien loopt ze het gevaar om door dieren opgegeten of vertrapt te worden. Het leven van een bloem wordt niet alleen spoedig verteerd, maar haar einde kan door duizend dingen verhaast worden. God neemt dit gegeven in aanmerking. Hij heeft medelijden. Een mens die dit beeld begrijpt zal hier op aarde ook lankmoedig en genadig voor zijn medemens zijn. 

Tegenover de kortstondigheid van het leven staat de duurzaamheid van God. ( Psalm 103 : 17, 18 ) Gods liefde, trouw en goedheid omvat veel meer dan hun leven. Zij zal hun tegenwoordige staat overleven. Alleen de mensen die Gods bevelen serieus nemen zullen Gods beloften erven. Voor hen zal de genade altijd voortduren. Zij zal langer duren dan hun leven hier op aarde. Daarom hoeven zij zich er niet om te bekommeren dat hun leven kort is, want hun sterven zal de dood teniet doen. Gods goedheid is beter dan het leven, ze zal het aardse inwisselen voor het eeuwige. 

God heeft een troon van regering en heerlijkheid. Zij staat in de hemel opgericht. Daar houdt Hij Zijn hof, daarheen moeten wij ons wenden. In de hemel neemt Hij kennis van alle inwoners en van alle aardse zaken. Als dit voor ons een realiteit is, dan beseffen wij eens te meer dat wij Hem hulde moeten bewijzen. David  – de dichter – is daarvan overtuigt. Daarom noemt hij er de heilige engelen bij en roept hen op om God te loven. 

Daar blijft het niet bij, ook alle mensenkinderen uit alle delen van de wereld horen daarbij. 

De ene lofzang steekt de andere aan. David begon zijn psalter met een lofprijzing. Nu Hij Gods daden overdacht heeft, jubelt hij het opnieuw uit. Zijn hele hart sluit zich bij zijn overdenkingen aan. Dat is het werk van de Heilige Geest!

Geef een reactie