Mattheüs 28:18

Jezus kwam op hen toe en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 

Jezus stond blijkbaar eerst op een afstand, maar nu kwam Hij dichterbij. Helemaal geen verwijten over gebrek aan loyaliteit of twijfel, alleen maar troostvolle woorden. Hierna sprak hij belangrijke woorden uit over zijn autoriteit. Dat deed Jezus om de basis en het uitgangspunt te leggen voor de woorden die Hij hierna uit zou spreken.
Deze woorden herinneren in verwoording en thema duidelijk aan Daniël 7:14. En Hem – iemand gelijk een mensenzoon – werden heerschappij, en eer, en koninklijke macht gegeven. En alle volken, natiën en talen dienden Hem. Zijn heerschappij is eeuwigdurend. .De woorden van Jezus waren profetisch getint, en gaven duidelijk het verband aan met de woorden uit Daniël. 

De Zoon des mensen, die vernederd werd, en moest lijden, heeft nu een universele en eeuwige heerschappij ontvangen. Naar de profetie van Daniël werd Jezus verheven en aangesteld als Heerser en Rechter over heel de wereld. Tijdens Zijn leven heeft Jezus het verschillende keren over dit feit gehad. ( Matth. 16:28/ 24:30 / 26: 64). 

Terwijl de profeten de verhoging van de Heere Jezus als één gegeven hebben aangeduid, blijkt het een verhoging in meerdere bedelingen te zijn: opstanding uit de dood – hemelvaart – terugkomst op de wolken van de hemel. 

In Christus is de toekomst nu al begonnen! Tijdens Zijn leven hier op aarde had Jezus ook al macht, maar die was nog beperkt. ( Matth. 7:29/ 9:6/ 21:23). Dat was omdat Hij een weg van vernedering moest gaan. Maar nu wordt Zijn aanspraak op die macht vervuld. Jezus mag aan de rechterhand van Zijn Vader plaatsnemen. Hij heeft macht over hemel en aarde, over de hele kosmos. Nadat Hij aan het kruis vernederd werd, mag Hij nu door Zijn opstanding bevestigd zien wat er staat in Matth. 11:27 waar staat dat alles Hem door Zijn Vader in handen gegeven is. 

Jezus! Hij is verhoogd en regeert tot in alle eeuwigheid. Dat biedt hoop en perspectief! Het leven achter Jezus aan kan moeilijk zijn, maar het is oneindig veel beter en mooier dan het leven zonder Hem. Zijn genade is zo groot dat wij er de eeuwigheid voor nodig zullen hebben om die zegen te bejubelen. Als je de moeite neemt om eens op te schrijven wat Hij allemaal voor je gedaan heeft, dan begin je ontzettend dankbaar te worden. Terwijl alle andere geloven gebaseerd zijn op wat de mens voor een god moet doen, is het christelijk geloof gebaseerd op wat God voor ons heeft gedaan. 

Met soevereine kracht kwam Jezus door de dood heen en stapte Hij een onvergankelijk, nooit eindigend leven binnen. Hij is een eeuwig levende Hogepriester geworden naar de kracht van een onvergankelijk leven. ( Hebr. 7:16). Wij weten dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem.( Rom.6: 9 )
Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de Naam gegeven die boven alle Naam is. ( Filip. 2: 9). God die Hem heeft opgewekt uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft. ( 1 Petrus 1: 21 ) 

Voor, tijdens, en na de opstanding van Jezus Christus was het een glorieuze manifestatie van Goddelijke kracht.