Koning ( 1 )

 
Over twee dagen hoopt koning Willem Alexander zijn verjaardag te vieren. Heel Nederland viert koningsdag! Iedereen wenst de koning met zijn gezin veel heil, geluk en voorspoed voor zijn nieuwe levensjaar.
Het biedt een goede gelegenheid om eens bij het koningsambt stil te staan. Wat zegt de Bijbel er allemaal over? Ontzettend veel!
Bijbelse koningen waren alleenheersers. Dat was eerst niet zo! Het volk van Israël had de Heere God als Koning. Op een gegeven moment waren ze dat zat en eisten van de Heere een zichtbare koning. Op zichzelf was dat niet verkeerd. Mozes zegt al in het boek Deuteronomium ( 17 : 14 ) : “ Wanneer u in het land gekomen bent dat de Heere uw God u geven zal, en het in bezit genomen hebt, en er leeft, zegt u misschien: “laten we een koning aanstellen, net zoals de volken om ons heen!” Dat is geoorloofd. U mag uit uw midden iemand die door de Heere uw God uitgekozen is, tot koning aanstellen. Maar het mag niet iemand uit een ander land of van een ander volk zijn.
Hij mag geen paarden gaan houden, want dan zou hij zijn volksgenoten naar Egypte terug kunnen sturen om voor uitbreiding van zijn stallen te zorgen. Dat is in strijd met de waarschuwing van de Heere dat we nooit meer die weg terug mogen gaan. Evenmin is het de koning toegestaan om er veel vrouwen op na te houden, dat zou hem tot afgodendienst kunnen verleiden. En verder mag hij ook geen zilver of goud ophopen.”
In die tijd werden paarden vooral gebruikt in oorlogen. De Heere wilde niet dat de koning met paarden of goud op zijn eigen kracht zou vertrouwen, maar dat hij rekende op Gods bescherming. ( Deut. 1: 30/ 3: 22 / 20: 1 , 4 ) Omdat de meeste paarden uit Egypte kwamen dwong het kopen van paarden de Israëlieten terug te gaan naar hun oude leven, en weer met allerlei afgoderij besmet te raken. De Bijbel laat ons zien hoe koning Salomo deze geboden helaas geschonden heeft. ( 1 Kon. 10: 26/ 11: 8 )
“ Wanneer de koning eenmaal over zijn rijk heerst “- zegt de Heere –  “dan moet hij direct een afschrift van het wetboek laten maken. Nauwkeurig overgenomen van de tekst die de Levitische priesters in hun bezit hebben. De koning moet het wetboek onder handbereik houden, en erin lezen zolang hij leeft. Zo leert hij ontzag te hebben voor de Heere, Zijn God. Hij leert om alle wetten uit dit boek in acht te nemen. Hierdoor zal hij weten dat hij niet meer is dan anderen en in geen enkel opzicht boven de wet staat. Wanneer de koning zo leven zal, dan zal zijn koningschap over Israël bestendigd worden, en op zijn zonen overgaan. “( Deut. 17: 14 – 20 )
De Heere God vindt het koningschap zo belangrijk dat Hijzelf Zich koningen uitkoos voor Israël. In 1 Samuel 10: 24 en 16: 1 – 13 valt te lezen hoe de profeet Samuel eerst Saul de zoon van Kis en later David, de zoon van Isaï tot koning zalven moest. Voor deze twee koningen heeft de Heere ontzettend veel gedaan. Hij bewoog het hart van een leger dappere krijgslieden om met Saul mee te gaan toen nog niemand in hem geloofde. ( 1 Sam. 10: 26 ) Dikwijls vergaf HIj Saul zijn ongehoorzame daden. Maar de Heilige Geest week meer en meer van Saul. Dat is heel erg om te lezen. “ U hoeft niet bang te zijn, zolang u de Heere maar trouw blijft, en Hem met heel uw hart blijft toegedaan. “ zei Samuel tegen volk en koning. “ Heb ontzag voor de Heere en wees Hem oprecht – met heel uw hart en ziel toegewijd. U hebt immers zelf ervaren welke grote daden Hij voor U heeft verricht? Maar als u volhardt in het kwaad, zal het met u en met uw koning gedaan zijn. Hetzelfde geldt voor mij. Ook ik moet niet zondigen tegen de Heere, en ik moet zeker niet ophouden voor u te bidden, en u het goede en rechte pad te wijzen. “ ( vs 23 – 25 ) Het ging en gaat ook Anno 2019  om inzet voor en trouw aan God.
Het is goed te begrijpen dat de profeet Samuël intens verdrietig was toen bleek dat koning Saul de vermaningen en terechtwijzingen die linea recta van God vandaan kwamen in de wind sloeg. Hij treurde er om.
“ Samuël, vul je hoorn met olie en ga voor Mij naar Bethlehem. Ik heb één van de zonen van Isaï uitgekozen om koning te worden. “ zei de Heere vervolgens. Toen moest Samuël opnieuw een koning zalven. Samuel ging gehoorzaam op pad zonder te weten wie hij zalven moest. De keus was aan de Heere.
En Gods keuze viel op David, die als jongste zoon de schapen en geiten van zijn vader Isaï hoedde. “ Hij is het! “ zei de Heere. Zo werd een schaapherder de nieuwe koning van Israël. “ De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. “ ( 1 Sam. 16 )
Van David wordt iets schitterends gezegd. “ Van toen af aan was David doordrongen van de Geest van de Heere. “ de Heilige Geest van God en van Christus! Reeds actief vanaf de schepping (Gen. 1: 2 ), alwetend ( 1 Kor. 2: 10 – 11 ) wonderen verrichtend ( Rom. 15: 19 ) uitgaand van de Vader en de Zoon ( Math. 28: 19 ) en zeer krachtig! ( Hand. 1: 8 / Rom. 15 :19 )
David was door de Heere begenadigd. Hij kreeg waar hij niet om had gevraagd, en wat hij nooit had durven dromen. Hoewel David ook ongehoorzaam was aan de wetten van Mozes bleef de Heere met Zijn Geest bij hem.
Toen David op zijn sterfbed lag riep hij zijn zoon bij zich en zei: “ weest sterk, en laat zien dat je een man bent. Houd je aan je verplichtingen tegenover de Heere je God. Gehoorzaam Hem en neem Zijn geboden, rechtsregels en voorschriften in acht zoals die zijn opgeschreven in de wetten van Mozes. Dan zul je slagen in alles wat je doet en onderneemt. Zo zal de Heere Zijn Woord aan mij gestand doen. ( 1 Kon. 2 )
Immens verschil met de dood van Saul. Hij stierf door het zwaard op Gilboa, ver van de Heere vandaan. ( 1 Sam. 28 )
Een koning wordt niet gered door een groot leger, brute kracht redt krijgsheren niet. Van geen nut zijn paarden voor de overwinning. Hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst. Het oog van de Heere rust op wie Hem vrezen en hopen op Zijn trouw.
Gelukkig de koning die zegt:
“ Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze Hulp en ons Schild! Ja, om Hem is ons hart verblijd. Op Zijn Heilige Naam vertrouwen wij. Schenk ons Uw trouw Heer. Op U is al onze hoop gevestigd!  “ ( Psalm 33 : 20 – 22 ) Psalm 33 in psalmen van nu zegt het in moderne taal! 
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *