Koning zijn!

Sinds 30 april 2013 is Zijne Majesteit Willem Alexander koning van Nederland. Hij is ons staatshoofd, het onschendbare deel van de regering. Omdat zijn positie en opvolging in de Grondwet vastgelegd zijn is er sprake van een constitutionele monarchie. Het logisch gevolg van zijn positie is dat legio vragen van staatkundige en ceremoniële aard dagelijks zijn aandacht vragen. Dat is geen geringe opgave en nodigt uit om na te denken over het Bijbelse koningschap.

In het begin van haar bestaan had Israël God Zelf als koning. Totdat het volk anders wilde en God hen een koning gaf. ( Deut. 17: 14 – 20 ) Tot aan de Babylonische ballingschap hebben er koningen over Israël en Juda geregeerd. Uit het huis van David beloofde God de Eeuwige Koning, de Messias, Jezus Christus. ( Jesaja 9 : 5,6 )
Een leider als Jezus had bijzonder kwaliteiten. Het is de moeite waard om wat waarheden over dit onderwerp te onderzoeken.

Christus was door de profeten aangekondigd als iemand die met excellente skills regeren zou.

Met nederigheid.
“ Juich Sion, Jeruzalem schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt Hij aanrijden “
Hij zou de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem. De oorlogsdagen zouden afgebroken worden, en hij zou vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij zou zich uitstrekken van zee tot zee. “ ( Zacharia 9 : 9 ) De Heere Jezus kwam zonder uiterlijke pracht en praal, maar de impact van Zijn Koningschap is ongeëvenaard.

Met rechtvaardigheid.
“Een koning die rechtvaardig regeert en leiders die leiden volgens het recht zijn als een beschutting tegen de wind en als een schuilplaats voor een wolkbreuk. Als waterstromen in een dorre streek, als de koele schaduw van een rots in een dorstig, uitgedroogd land.” ( Jesaja 32 ) had Jesaja over Hem gezegd. Deze woorden spreken voor zichzelf.

“Op die dag zal ik aan Davids stam een rechtmatige telg laten ontspruiten, die recht en gerechtigheid in het land zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en de inwoners van Jeruzalem zullen in vrede leven. En de naam van de stad zal zijn: “ de Heere is onze gerechtigheid. “ profeteerde Jeremia. ( Jeremia 33 : 16 )

Met wijsheid.
Deze wijsheid wordt beschreven in Jesaja 53. Hier lees je over het lijden dat Jezus vrijwillig op zich nam. “ Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht. Hij neemt hun wandaden op zich. “ ( vs 11 ) Het is ongekend hoe Jezus geregeerd heeft. Als je Jesaja 53 leest en daarover nadenkt, word je stil. Je kunt niet begrijpen dat Hij zich zo diep wilde vernederen om onze Koning te zijn.

We lezen uit het Oude Testament op dat veel koningen allerlei afgoden achterna liepen. Regelmatig staat er over een koning geschreven: hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. Hierdoor vervielen de Israëlieten telkens opnieuw in hun oude verkeerde gewoonten. Ze vereerden de Heere niet en hielden zich niet aan Zijn voorschriften, regels, wetten en geboden. ( 2 Koningen 17 : 34 – 41 ) Het voorbeeld van een koning had verstrekkende gevolgen voor het gedrag van de onderdanen.

Een bijzonder koningschap werd door koning Salomo uitgeoefend. Toen hij bezig was om zijn positie als koning te verstevigen stond de Heere hem terzijde en maakte hem buitengewoon machtig. ( 2 Kron. 2 : 1 ). Op een nacht verscheen God aan hem en zei: “ wat wil je dat Ik je geef? “ Salomo antwoordde: “ U bent mijn vader David goedgezind geweest en hebt mij als Zijn opvolger aangesteld. Laat nu, Heer mijn God, Uw belofte aan mijn vader David bewaarheid worden. U hebt mij aangesteld als koning over een volk dat zo talrijk is als het stof der aarde. Schenk mij daarom wijsheid en inzicht, zodat ik dit volk kan leiden. Want hoe zou ik anders dit grote volk kunnen besturen? “ Hierop zei God tegen Salomo: “ Omdat dit je wens is, en je niet gevraagd hebt om rijkdom en schatten, niet om roem en de dood van je vijanden, en ook niet om een lang leven, maar om wijsheid en inzicht om het volk te kunnen besturen waarover Ik je als koning heb aangesteld, zal Ik je wijsheid en inzicht schenken. En ik zal je ook rijkdom, schatten en roem geven, zo veel als geen enkele koning voor jou ooit heeft gehad of na jou ooit zal verkrijgen. “

Wat God zegt, dat doet Hij ook. De wijsheid en rijkdom van Salomo zijn spreekwoordelijk geworden. ( 1 Koningen 3 : 28 / 5 : 12 / 10: 1 – 9 )
Salomo begon zijn regering met een openlijk bezoek aan Gods altaar. Dat is het beste begin dat een koning kan maken. Het karakter van Salomo bleek uit zijn wensen. Hij koos liever geestelijke zegeningen dan tijdelijke. Salomo besefte dat hij Gods huis niet zou kunnen bouwen en zijn troon niet zou kunnen vestigen zonder Goddelijke wijsheid en inzicht. Daarom stond wijsheid bovenaan zijn verlanglijst.
Direct ontving hij een antwoord vol genade. God gaf hem de wijsheid en het inzicht waar hij om gevraagd had. Bovendien kreeg hij de rijkdom en eer waar hij niet om gevraagd had.

Wie de eeuwige wereld tot zijn prioriteit maakt, zal die niet alleen bereiken en daar volledige voldoening in vinden, maar zich ook verheugen in het goede dat hem hier in dit leven ten deel zal vallen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *