1 Korintiërs 2: 10-16

God heeft zijn plan bekend gemaakt aan mij, en aan anderen die het Goede Nieuws vertellen. Hij deed dat door ons Zijn Heilige Geest te geven. Gods Geest weet alles, zelfs wat de mens denkt. Hoe een mens van binnen is, dat weet alleen de geest van die persoon. En net zo weet alleen de Geest van God wat God denkt. God zal ons redden, zo goed is Hij voor ons. Dat weten wij niet dankzij onze menselijke geest, maar dankzij de geest die God ons gegeven heeft. Ik vertel Gods goede nieuws zoals de Heilige Geest het mij geleerd heeft. Ik gebruik de woorden die de Geest mij geeft, niet de woorden die je van wijze mensen kunt leren. Mensen zonder Gods Geest nemen zijn boodschap niet aan. Zij vinden die boodschap onzin. Zij kunnen die ook niet begrijpen want je hebt die Geest nodig om Gods boodschap te kunnen beoordelen. Mensen zoals wij, die zich helemaal laten leiden door Gods Geest kunnen alles beoordelen. Anderen kunnen ons niet beoordelen, dat kan alleen God. En in de heilige boeken staat; ‘ niemand kent de gedachten van de Heer zo goed dat hij de Heer raad kan geven. Maar wij kennen de gedachten van Christus.

Zou een christenen geen goede politieke rol op het wereldtoneel kunnen vervullen? Als je de woorden van Paulus leest lijkt het erop dat dit niet kan. Paulus schreef dat de heersers van de wereld niet van Gods heilsplan en wijsheid hebben geweten. Zie ook Jesaja 52: 15. Het is een feit dat er in die tijd geen wedergeboren volksleiders waren, en dat de leiders die er waren de Heere der heerlijkheid gekruisigd hebben. ( 1 Kor. 2: 8 ) 

De Heere gaat exclusief om met zijn heilrijke boodschap. Ze wordt aan de ene kant verborgen gehouden voor de eigenwijze mens, maar wordt geopenbaard aan gelovigen, om aan hen de Goddelijke geheimen te openbaren. Mensen van de wereld hebben niets gezien, gehoord, of begrepen van het heilsplan van God. Zielen echter die Hem hebben leren kennen en liefhebben, wèl. Allereerst was de wijsheid van God bekendgemaakt aan de apostelen, die als eersten de Heilige Geest ontvingen. De Heilige Geest biedt diep geestelijk inzicht. Vele gelovigen na de apostelen zijn gevolgd, en hebben de Geest van God ook ontvangen. 

Paulus maakte een vergelijking met de Goddelijke en de menselijke geest om zijn stelling duidelijk te maken. De woorden ‘ de diepten van God’ ( zie ook Rom. 11: 33 / Job 11: 7 ) geven aan dat de gedachten en plannen van God zo diepgaand zijn dat wij mensen ze nooit zullen doorgronden of begrijpen. 

Wij zijn ons bewust van het feit dat wij met onze geest onze gevoelens, gedachten, plannen en motieven kunnen doorgronden, onderzoeken en analyseren. In Spreuken 20: 27 staat dat de Geest van de mens een lamp van God is die de diepten en schuilhoeken van ons hart doorzoekt. Iemand anders zal nooit in staat zijn om onze diepste gedachten en beweegredenen te onderzoeken tenzij wij daarover praten.  

Zo geldt dat ook voor God. Niemand is in staat om Hem te doorgronden. Niemand weet wat er in Hem leeft, tenzij Hij zichzelf aan ons openbaart. De Geest van God- de Heilige Geest – weet het wel. De werkwoordsvorm ‘egnoken’ ( Hij heeft gekend ) heeft een resultatief aspect. Niemand, behalve de Geest van God, is ooit in staat geweest om er achter te komen wat God denkt. 

Toen JHWH na de val zijn plan weigerde op te geven, bleef Hij met zijn Geest hier op aarde, en zond die zelfs in Zijn Zoon in lichamelijke gedaante. Steeds als een mensenkind zich in geloof overgaf aan Jezus, kwam de Geest van God in hem wonen. Deze Geest is fundamenteel anders dan de Geest van de wereld. De laatste zoekt alleen menselijke wijsheid, en is nooit op zoek naar God. Al te vaak en al te snel verbindt deze geest zich met de overste machten in de lucht, de satan en zijn trawanten. Die is ongehinderd werkzaam in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Zij worden verblind en verleid tot opstand tegen God. ( vgl. 2 Kor. 4: 4 ) Aan hem hadden wij helaas ook deel voordat we bekeerd waren. Er is echter iets fundamenteels veranderd in ons leven, we ontvingen een andere Geest, de Geest uit God. Ze is uitgegaan van God, en kent alle gedachten en plannen van God. 

Het is een groot wonder wanneer we van de macht van de satan overgaan tot de macht van God, en tot het koninkrijk van het licht. De Heilige Geest heeft ons vervuld met het doel dat wij zouden weten wat ons door God geschonken is. ‘  Charizomai ‘ schreef Paulus, dat woord betekent: ‘ begunstigen, in genade schenken. Een schitterend woord. God wil ons in genade, door zijn genade, laten zien wat Hij met ons en met de wereld van plan is. Door de kruisdood van Jezus heeft Hij de mensheid met zich willen verzoenen, en wil Hij allen die tot geloof komen laten delen in Zijn heerlijkheid. ( vs 7 ) 

Paulus en de apostelen spraken met elkaar over de dingen die God hen geopenbaard had. Dat deden ze niet met woorden die vol waren van menselijke wijsheid, niet met retorica of Griekse filosofie, maar met woorden die de Geest hen ingegeven had. ( Joh. 14: 26) 

Het is niet moeilijk om te begrijpen dat de Geest van God Goddelijke, heilige wijsheid geeft. Een wijsheid en inzicht die totaal verschillend zijn van de natuurlijke kennis, die gericht is op de mens, en van de mens uitgaat. Alleen geestelijke woorden passen bij geestelijke waarheid. Op hun beurt passen deze zaken alleen bij geestelijke mensen. Hoewel we allemaal een ziel ontvangen hebben, verkeert niet ieders ziel onder de invloed van de Heilige Geest. Je ziel wordt pas verbonden met de Geest van God als je wedergeboren wordt. ( Johannes 1 : 13 / 3: 3, 5 / Titus 3: 5 ) Gevoelens, impulsen en wil staan nu onder invloed van Gods Geest, hoe mooi is dat, en hoe wonderlijk. 

Gewoonlijk, zoals je geboren bent, heb je geen zondebesef, en daarom verootmoedigd je jezelf niet. Maar zodra de Heilige Geest in je hart komt, verandert dat. Je vind de geestelijke waarheid niet langer dwaas, en je ergert je er niet meer aan. Je weet en erkent dat je menselijke geest te beperkt is om de wijsheid van God te doorgronden. Als God iets vindt, of zegt, dan buig je daarvoor. Je erkent dat het waar is, en richt je leven steeds meer in tot eer van zijn grote en heilige Naam. 

De geestelijke kennis die je opdoet, kan nooit beoordeeld worden door een natuurlijk, onwedergeboren mens. ( Johannes 3: 8 ) Die ontbreekt het aan geestelijk inzicht. Geestelijk gevormde mensen zijn wel in staat om elkaar te beoordelen, aldus Paulus. Zij hebben deel aan dezelfde Geest van God. Voor de uitdrukking ‘ geestelijk beoordelen ‘ gebruikte Paulus een woord ‘ ana crino’ dat afkomstig is uit de rechtspraak, het betekent: ‘vragend onderzoeken, verhoren, beoordelen. ‘ Je moet er dus als wedergeboren mens goed over nadenken hoe je iemand beoordeeld. Dat moet je altijd met respect en gevoel doen. Je moet de Heere God om raad vragen, om wijsheid en inzicht. Je moet ook altijd beseffen dat je God niet bent, maar een gewoon mensenkind. ( Spreuken 3: 3-6) Het is wel een goede zaak om elkaar eerlijk te bevragen, zeker als je met andere christenen samenwerkt, of plannen maakt. 

In Jesaja 40: 13 staat: ‘ Niemand kent Gods plannen, niemand heeft Hem raad gegeven.God hoeft niemand om raad te vragen, en niemand hoeft Hem iets uit te leggen. Niemand kan Hem leren wat wijsheid is, en niemand kan Hem vertellen wat rechtvaardig is. ‘
( zie ook Romeinen 11: 34 ) De Vader en de Zoon bezitten volmaakte wijsheid. Hun denken is eender, ze vormen een volmaakte eenheid. Wat nu zo mooi is: zodra wij tot God bekeerd worden, raakt ons denken en doen vol van deze Geest. Gods denken en doen worden ons denken en doen. Dit is een leerproces. We raken als we geestelijk mogen groeien steeds meer van die Goddelijke Geest vervuld. Christus woont in ons ( Romeinen 8: 10 / Galaten 2: 20 ) Zijn denken is ons denken geworden. 

Paulus had nu afdoende bewijs geleverd aan de denkers en wijsgeren van zijn tijd om vast te stellen dat de vorm en inhoud van het Evangelie nooit moesten worden aangepast aan de Griekse filosofie. Met die normen kon je het Goede Nieuws van God absoluut niet beoordelen. 

De mensen in Korinthe stonden met hun mond vol tanden. Ze waren druk aan het ruzie zoeken geweest. Maar nu werden hun alle wapens afgenomen. Ze waren niet in staat om Paulus te beoordelen, laat staan te veroordelen. Ze moesten iets heel anders doen, ze moesten zich onderwerpen aan de geestelijke orde die Paulus hen geopenbaard had. 

Gebed ( John Piper )
Almachtige God, we zijn diep ontroerd van vreugde over de weerspiegeling van Uw macht en barmhartigheid in Uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. We verheugen ons over Zijn macht als die van een Leeuw, en de tederheid van Zijn zachtmoedigheid als die van een Lam. We scheppen moed uit zijn onvergelijkbare combinatie van uitnemendheden. Die geven ons de verzekering dat er niemand is als Hij, en dat Hij niet een mens is als anderen. Geef ons dat wij beven voor de Leeuw van Juda. En geef dat wij, in onze gebrokenheid en vrees, moed putten uit het Lam-dat-op-een-Leeuw-lijkt. Mogen de kracht van de Leeuw en de liefde van het Lam ons geloof in Christus onwankelbaar maken. Amen.’