Jesaja 60:18

Er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land, verstoring noch verbreking in uw landpalen; maar uw muren zult gij Heil heten en uw poorten Lof. ( Jesaja 60: 18) 

De hoofdstukken 60-62 van Jesaja bezingen de komende luister van het nieuwe Jeruzalem. Het gaat om het nieuwe Israël dat door Gods hand herschapen is. In talloze beelden schilderde de profeet het geweldige heil dat Gods volk zou ervaren. Het volk zou niet meer alleen uit Israëlieten bestaan die uit de ballingschap terug zouden keren, maar ook uit heidenen die door de glorie en luister van Jeruzalem gewonnen zouden worden. Christus – de ultieme Dienaar van de Heer –  zou de bewerker van dit heilswerk zijn:  het gaat Hem daarbij om heel het werk van belofte, herstel, bevrijding, en vertroosting dat Hij aan de mensziel wil doen. Hij is de bron van eeuwige blijdschap en vreugde. 

Vreugde, vreugde, louter vreugde EB 357 (youtube.com)

Jesaja heeft de wederopbouw en het herstel van Jeruzalem in verheven dichterlijke taal beschreven. God zou voor de herbouw van de stad verfijnde en dure materialen gebruiken, kostbaarder dan ooit. Goud in plaats van koper, zilver in plaats van ijzer, koper in plaats van bomen, en ijzer in plaats van stenen als bouwmaterialen dienen. ( Jesaja 60: 17). Zo zouden de plunderingen van Jeruzalem door kostbaarheden vervangen en hersteld worden. Uit de beschrijving van de herbouw lees je veel meer op dan de bouwmaterialen zelf. Het gaat om een beschrijving van de toekomstige luister van Sion, die het oude Sion ver te boven zal gaan. 

God zou na een periode van geweld en onrecht voor een periode van vrede en gerechtigheid zorgen. Vrede en gerechtigheid zouden het Leitmotiv voor de nieuwe stad zijn. In het hele land zou er geen geweld meer voorkomen. Binnen de landsgrenzen zouden ook geen verwoestingen of rampen meer plaatsvinden. Integendeel. De muren van de stad zouden  ‘heil ‘ en de poorten ‘ lof’ genoemd worden. De eens verwoeste stad zou tot een plaats van lofprijzing en aanbidding uitgeroepen worden. Deze zouden zich tot het hele land uitstrekken. Het land dat Jesaja bedoelde was niet het Juda ten tijde van de koningen van het Oude Testament, maar het hele land Israël zoals JHWH dat aan de aartsvaders had beloofd. Dat kun je concluderen uit Jesaja 60:9,14,16. 

De zon en de maan zouden niet meer nodig zijn, want God zelf zou de stad verlichten. Zijn licht zou eeuwig zijn, en nooit uitdoven. 

Jesaja moet zich intens verheugd hebben over dit heil. De nauwkeurige lezer merkt op dat de profeet soms overging van de zegeningen van de Joodse kerk tot de geestelijke zegeningen van de christelijke kerk, die eeuwig zijn. Tegelijkertijd gaat het om de strijdende kerk die overgaat tot de triomferende kerk. Daar zullen de beloofde vrede volmaakt, en de blijdschap en eer onovertroffen zijn. In het nieuwe Jeruzalem zullen de troost en zaligheid van de hemel nooit meer ophouden. Het bezit van alles wat wij hier op aarde geloofd en beleden hebben, zal niemand ons afhandig kunnen maken. We zullen daarvoor altijd de rechtvaardigen zijn die de stad van God zullen beërven en bewonen. Dan zullen we met recht de aarde erfelijk bezitten. 

Jerusalem – Nederland Zingt (youtube.com)

Eens als de bazuinen klinken – Nederland Zingt (youtube.com)