Psalmen 5

” Een lied van David. Voor de zangleider. Bij dit lied wordt op de fluit gespeeld.
Luister naar mij Heer! Hoor hoe ik klaag. Hoor hoe ik om hulp roep. Mijn Koning, mijn God. Hoor mijn gebed. Elke ochtend hoort U mijn stem, Heer .Elke ochtend bid ik tot U. En dan wacht ik op antwoord. God, U kunt niet tegen onrecht. U wilt geen kwaad. Mensen die niet leven zoals U dat wilt, mogen niet in Uw tempel komen. U haat mensen die kwaad doen. U vernietigd mensen die liegen. Bedriegers en moordenaars moeten verdwijnen. Maar ik mag bij U komen, want U bent goed voor mij. Ik wil U vereren en voor U knielen in Uw heilige tempel. Heer, help mij om te leven zoals U dat wilt. Leid mij, en bescherm mij tegen mijn vijanden. Want zij spreken nooit de waarheid. Ze willen alleen maar slechte dingen. Ze spreken alleen maar kwaad. En ze vertellen alleen maar leugens. God, straf mijn vijanden. Laat al hun plannen mislukken. Misdadigers zijn het, jaag ze weg. Want ze verzetten zich tegen U. Maar geef vreugde aan mensen die hulp zoeken bij U. Als U hen beschermt, zullen ze altijd juichen. Iedereen die van U houdt, zal vrolijk zijn. Heer, U maakt goede mensen gelukkig. U bent goed, u zult hen beschermen. ”

Psalm 5 hoort tot de zogenoemde wraakgebeden, die in verschillende psalmen staan. ( Psalm 28 : 4 / 31 : 18, 19 / 35 : 8 / 40 : 15 – 16 / 137 : 9 ) 

Koning David roept God aan om recht te spreken en te voorkomen dat er schade aangericht zal worden aan de zaak van de Heere. De psalmdichter die het slachtoffer is van kwade praktijken, weet heel goed dat hij zelf geen wraak mag nemen. Desalniettemin kan hij hopen op ingrijpen van de rechtvaardige rechter, die hij in vertrouwen neemt. ( zie Deut. 32 : 35 / Spreuken 20 : 22 / Jeremia 15 : 15 / Romeinen 12 : 19 ) 

David bidt tot God, Die de gebeden hoort. Zo is Hij altijd al geweest, sinds mensen begonnen te roepen in de Naam van God. God die nog even bereidwillig is om te luisteren naar menselijk gebeden dan hij ooit geweest is. De psalm opent met een dringende oproep van David aan God om aandacht te geven aan zijn zaak. Dan volgt er een verklaring dat God geen kwaad duldt, maar dat de dichter dankzij Gods genade zal aanbidden in Gods huis. In een hernieuwde oproep vraagt hij God om uitschakeling van zijn vijanden. De psalm eindigt met een verklaring over de vreugde van hen die schuilen bij God. Het lied wordt gezien als een ochtendlied, maar ook als een treurpsalm. 

De psalm symboliseert de bekende spanning die het leven van een gelovige kenmerkt in een omgeving die vijandig staat tegenover God. De gelovige ervaart onrecht en bedreiging, maar er is meer. Hij heeft het voorrecht dat hij zich kan beroepen op de hulp van God. Hier spreekt de dichter de zekerheid uit dat uiteindelijk zegen en heil van God zijn deel zullen zijn. De psalmist weet dat God hoort, en verwacht dat uiteindelijk zegen en heil zijn deel zullen zijn. De dichter weet zeker dat God hoort, en verwacht dat Hij vroeg of laat antwoord geeft. Deze sterke verwachting is bemoedigend en leerrijk voor ons! 

Het is opvallend dat de dichter zich niet in een moeras van moedeloosheid, cynisme of fatalisme laat wegzinken, maar dat hij zijn zaak eenvoudigweg overgeeft aan God. De dichter geeft zijn vragen en verzuchtingen een plaats binnen in zijn bestaande relatie met de Heere, zonder te twijfelen aan zijn relatie met Hem. In die zin verschilt zijn houding met die van ongelovigen, die de vraag naar onrecht doorgaans aangrijpen als een argument tegen het bestaan van God. David gaat uit van een duidelijk onderscheid tussen wat goed en kwaad is, en hij verwacht van de Heere dat Hij dat ook weet en die orde zal handhaven. Ondanks het feit dat kwaaddoeners soms de overhand hebben. In de context van het Oude Testament past dan een bede om verwerping, iets wat in het Nieuwe Testament anders ligt. Mogelijk werd deze psalm gebruikt voor de ochtend eredienst in de tempel. Opvallend is zijn plek na psalm 3 – het ochtendgebed – en psalm 4 – het avondgebed. 

In het Nieuwe Testament haalt de apostel Paulus vers 10 aan, waar goddeloze mensen getypeerd worden. Dat doet hij in Romeinen 3 : 13 waar hij een reeks van psalmcitaten aanhaalt die lijken te zeggen dat er niemand rechtvaardig of goed is, maar dat iedereen diep slecht is. Het lijkt alsof Paulus de positieve mensen uit psalm 5 vergeten is. Hoe kan hij extreem gedrag aanhalen als een gedrag dat voor iedereen geldt? Paulus noemt echter ook de veroordelingen uit Prediker 7 : 20 en Jesaja 59 : 7, 8  en die zijn algemeen bedoeld. Vervolgens past hij veroordelende passages toe op de Joden. Dit deden de profeten Ezechiël en Amos ook. Zo maakt hij duidelijk dat de veroordelende passages niet alleen onder de heidenen gezocht moeten worden. Het wordt ook duidelijk dat het geloof of de houding van de gelovige niet vanzelfsprekend is, maar rust op de genade van God. Als laatste is het nog belangrijk om te weten dat in alle passages uit de psalmen die in Romeinen 3 verwerkt worden, de verwachting van Gods verlossend ingrijpen een rol spelen, en dat deze onder de oppervlakte kunnen doorklinken. Zo bewijst de context van de geciteerde psalmverzen, ook uit psalm 5, vooruit naar het verlossend ingrijpen van onze Heere Jezus Christus. ( Rom. 3 : 21 ) 

Tegenover mensen die opstandig zijn tegenover God staan in psalm 5 ook allen die schuilen bij Hem.( vs 8, 12, 13 ) Mensen die Gods Naam liefhebben. Zij hoeven niet bang te zijn, maar mogen juichen, jubelen en zich verblijden. Zij ontvangen immers van God zegen en bescherming. Als een schild dat het hele lichaam bedekt, zo omgeeft God de rechtvaardige met Zijn gunst. “ Er is vreugde voor allen die schuilen bij U. Eeuwige jubel omdat U hen beschermt. Wie Uw Naam beminnen, juichen U toe. U zegent de rechtvaardigen Heer, als een schild beschut hen Uw genade. “ Amen! ( SB, SB in Perspectief, MH, de Bijbel in gewone taal ) 

One response to “Psalmen 5

  1. Wow, wonderful weblog structure! How long have you ever been running a blog
    for? you make running a blog glance easy. The full glance of your site is
    wonderful, as neatly as the content! You can see similar
    here <a href="[Link deleted]

Geef een reactie