Psalmen 111

Ik wil de Heer danken met heel mijn hart in de grote kring van oprechten. Machtig zijn de werken van de Heer, Wie ze liefheeft, doorzoekt ze. Zijn daden hebben glans en glorie, Zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. Hij stelde een gedenkdag in voor Zijn wonderen, Genadig en liefdevol is de Heer. Hij gaf voedsel aan wie Hem vrezen, Eeuwig gedenkt Hij Zijn verbond. Hij toonde Zijn volk de kracht van Zijn daden. En gaf hun het land van andere volken. Waarheid en recht zijn het werk van Zijn handen, Uit al Zijn regels blijkt Zijn trouw. Ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig, Gemaakt volgens waarheid en recht. Hij heeft Zijn volk verlossing gebracht, Voor eeuwig Zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is Zijn Naam. Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer, Wie leeft naar Zijn wet, getuigt van goed inzicht, Zijn roem houdt stand, voor altijd!( Psalmen 111 ) 

Volgens de overlevering is dit  alfabetische psalter geschreven voor de dienst van de kerk bij  grote feesten zoals Pesach, Shavoeot en Soekot, het loofhuttenfeest. 

Hoe begrijpelijk is het dat deze psalm met de uitroep Halleluja! begint. Wanneer wij de grote daden van God overdenken of meebeleven, dan loven wij God in ons hart, maar ook in het openbaar. In kleinere en grotere bijeenkomsten, in ons gezin en in de voorhoven van het huis van God. 

Gods werken zijn overweldigend groot, zoals Hij Zelf is. Er is niets dat gering of onbeduidend is want alle werken van de Elohim zijn resultaten van Zijn wijsheid en macht. Ze zijn bijzonder interessant en leerzaam voor een onderzoekende geest. Mensen die van de Heere houden en in Hem hun heil en hoogst geluk hebben gevonden, zullen geen genoegen nemen met een oppvervlakkig waarnemen ervan. Ze doen niets liever dan nauwkeurig onderzoek naar de schatten van God. 

Als wij de geschiedenis van het volk Israël induiken zien ze daar de gouden draad van de Godsregering dwars doorheen lopen. Genade en barmhartigheid stralen tijdens de uittocht van Egypte en de lange reis dwars door de woestijn naar Kanaän. We ontdekken  de grootheid en heerlijkheid van Zijn werken! Ze mogen beslist niet vergeten worden.  Waar het handelen van mensen door de eeuwen heen vol fouten en gebreken was, heeft God Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. God bevrijdde en leidde Zijn volk omdat Hij dacht aan Zijn verbond met Abraham, Izaäk en Jakob. Ook In elk detail van Gods schepping en handelen laat de Heere zien dat Hij genadig is, en barmhartig. Hij gedenkt in eeuwigheid aan het verbond dat Hij na de val in het Paradijs opgericht heeft. ( Genesis 3 ) Uit elke zegen van God valt deze verbondsliefde op te maken. 

Wij eren God om de grote dingen die Hij voor Zijn volk deed. In het bijzonder voor Zijn volk Israël. Hij kocht ze vrij uit hun slavenbestaan in Egypte en leidde ze naar Kanaän. Dag na dag overlaadde Hij hen met Zijn  zorg, en blijft dat doen tot op de dag van vandaag. 

Eens veroverde Jozua het land Kanaän. Hij overwon in Gods kracht alle volken die het toenmalige land bewoonden. Hij deed dat ook voor David, die alle naburige volken schatplichtig maakte. Ook werd de Elohim het niet moe om Zijn volk vele malen uit de handen van hun vijanden te redden. ( Richteren ) Deze verlossingen waren een beeld van de grote verlossing die de Heere Jezus door Zijn lijden en sterven heeft aangebracht. 

Wij loven en prijzen de Heere om de vastheid van Zijn woord, om Zijn weergaloze werken. Wanneer wij ons daarin verdiepen, stroomt ons hart over van Zijn lof en eer. We voeden er ons geloof mee, en weten dat God nooit ongedaan zal maken wat Hij eens beloofd heeft. De werken van Zijn handen zijn waarheid, en oordeel. We kunnen er vast van op aan dat Hij die een goed werk in ons mensen begon, dat ook voleindigen zal. 

Nooit zal God Zijn woorden herroepen!

Alles wat Hij beveelt is getrouw, en rechtvaardig. Zijn bevelen zijn naar de zuiverste richtlijnen vastgesteld. Daarom zijn ze tegen elke storm of gebeurtenis in ons leven opgewassen. Wie de Bijbel doorzoekt, en nauwkeurig naleest wat Hij allemaal beloofd heeft, die kan niet anders dan beamen dat God groot is. 

Alle ware wijsheid heeft haar oorsprong in God. Wie Hem dient heeft diep ontzag voor Hem en wil Zijn geboden onderhouden. Niet om er altijd over te praten, maar om Zijn geboden in de praktijk van het leven uit te voeren. Gehoorzaamheid aan Gods gebod is een duidelijke aanwijzing van de gezindheid van ons hart. 

En als wij uit zwakheid in zonde vallen, dan moeten wij aan Gods genade niet twijfelen, en ook niet in de zonde blijven liggen. Wij moeten onze zonden belijden, want niemand wil ze liever vergeven dan de Heere Jezus Christus. Wie zo leeft ontdekt de verzekerdheid van het geloof. Want de Elohim heeft de mens alle reden gegeven om intens gelukkig te zijn! 

Het is werkelijk noodzakelijk om dit te geloven, anders zullen wij niet bloeien, of zelfs niet overleven als christen in de druk en verleidingen van het moderne leven. Er is zoveel pijn, tegenslag en ontmoediging, er zijn zoveel controversen. We zouden nergens zijn wanneer wij niet zouden geloven dat de almachtige God elke pijn, tegenslag, ontmoediging, controverse  van Zijn kracht ontdoet, en deze laat medewerken aan onze groei in de vreugde van God. 

Als God voor ons is, als God God is, dan is het waar dat niets succes tegen ons kan hebben. ( Romeinen 8 : 32 )  Daarom is ons hart vervuld met grote blijdschap.  ( MH, SB, Piper, De bijbel in gewone taal, SV met uitleg ) 

 

One response to “Psalmen 111

Geef een reactie