Openbaringen 13

Het boek Openbaringen neemt ons in gedachten mee naar de visioenen die Johannes op het eiland Patmos gezien heeft. De visioenen brengen ons bij de eindtijd.  Vanaf Openbaringen 11 wordt het de aandachtige lezer mogelijk om aandachtig te kijken wat er in de literaire constructie van Johannes de waarde heeft van een openbaring. De geestelijke bescherming van God wordt gegarandeerd door de overwinning van de Messias. ( 12 : 7 – 12 ) die Zelf door God beschermd wordt. ( 12 : 1 – 6 ). Maar deze feiten zullen het volk van God niet weg kunnen houden van het schouwspel van politieke, economische en religieuze verrichtingen van een vijand die zijn toevlucht neemt tot verdrukking en misleiding. ( 13 : 1 – 10 ) 

In directe aansluiting op Openbaringen 12 worden er in Openbaringen 13 twee hele bijzonder en afschrikwekkende beelden beschreven die opkomen uit resp. de zee en de aarde. Het beest uit de zee vertoont grote gelijkenis met een draak en beschikt over tien horens en tien koppen. Net zoals beschreven staat in Daniël 7, komt het dier uit de zee omhoog. Aan de zee geeft de Bijbel zeer diverse interpretaties. Hier is de zee een beeld van de afgrond. 

Terwijl de zeven koppen van de draak een beeld van enorme vitaliteit uitstraalden, hadden de zeven koppen van het beest een meer concrete betekenis. Volgens Openbaringen 17 : 9 – 10 waren het bergen, die koninkrijken voorstelden. Het beeld geeft aan dat met deze beelden het onafzienbare Romeinse koninkrijk bedoeld werd. De symboliek is precies eender als die uit het boek Daniël. Het beest vertegenwoordigd een wereldrijk, en de afzonderlijke koppen een chronologische reeks koningen en keizers. ( vgl Dan. 7 : 6 / Dan. 2 -4 ) 

Anders dan bij de draak – waar de diademen zich op de koppen van het dier bevonden, waren de diademen van het beest op de horens geplaatst. Dit is een beeld van het feit dat de macht van het dier op bruut geweld berustte. Een diadeem is een beeld van koninklijke macht en waardigheid, een beeld van kracht. Het feit dat het beest een naam van Godslastering droeg, wees heen naar de Romeinse keizers van die tijd, die Goddelijke hoogheidstitels voor zich opeisten. Het beeld manifesteert zich zodoende als een macht die Gods macht en gezag opeiste. 

Het beest uit de zee verenigde zich in de kenmerken van de eerste drie dieren ( wereldrijken ) uit het visioen in Daniël 7 : 3 – 8 ) Het dier leek op een panter, of luipaard ( Daniël 7 : 6 ), en had een muil als van een leeuw ( Daniël 7 : 4 ) De beschrijving van het beest uit de zee volgt dus de beschrijving van de eerste drie dieren uit het boek Daniël, maar dan in de omgekeerde volgorde. Misschien is dat omdat Johannes van het heden terugkeek naar het verleden. Het beest met zijn tien horens was zelf het vierde dier uit Daniël 7 : 7 . De antichristelijke wereldmacht staat volledig in dienst van de satan, dat geven deze beelden aan. Zo is het beest uit de afgrond in staat om de gemeente van Christus te vervolgen, en daarin tot het uiterste te gaan. Maar op de achtergrond was de werkelijkheid van het Lam dat alle macht heeft. ( Openbaringen 5 : 5 ) 

Van één van de zeven koppen wordt gezegd dat het als geslacht was tot in de dood, maar op een wonderlijke manier van zijn wonden genezen werd. Het wonderbaarlijke karakter van de genezing van de wond van het dier bleek uit de verbazing waarmee de inwoners van de aarde achter het dier aanliepen. Het is belangrijk om op te merken dat zijn dodelijke wond genas. Het gaat hier over het antichristelijke rijk. Veel verklaarder denken dat het gaat om het herstel van het Romeinse rijk dat tijden van verval afwisselde met tijden van grote bloei. 

Het hele optreden van de draak en van het beest, zoals Johannes en Daniël deze visioenen beschreven, heeft een pseudo – religieus, anti – Goddelijk karakter ( vgl 2 Tess. 2 : 9 – 10 ) wat blijkt uit de Goddelijke verering die de draak en het beest ontvingen. Aanbidding komt alleen toe aan God ( Openbaringen 19 : 10 / 22 : 9 / Matth. 4 : 10 / Lucas 4 : 8 ) en Christus ( Lucas 24 : 52 / Hebr. 1 : 6 ). Daarom is de aanbidding die andere elementen, mensen, dieren, of wat dan ook voor zich opeisen een regelrechte daad van afgoderij. Het betekent in essentie dat God niet erkend wordt. Wat het beest werd toegezongen dat is een bewuste imitatie van de eer en lofzang die alleen de Heere toekomt. ( Exodus 15 : 11 / Psalm 35 : 10 / Psalm 89 : 7 ) Uit de veronderstelde volmacht die het beest ontving en de vraag die gesteld werd: “ Wie is er die oorlog met hem voeren kan? “ blijken de politieke en militaire macht die het beest heeft. 

De beschrijving van de lastercampagne van het beest herinneren opnieuw aan de profetie van Daniël ( Dan. 7 : 8, 10, 20, 25 ) De macht die het beest gegeven werd, is door de Heere beperkt, tot een relatief korte periode van 42 maanden. Een periode die een grote verdrukking inhield. Gedurende die tijd manifesteerde het beest zich als een anti Goddelijke macht die zich richtte tegen alles wat met God te maken had. Het lasterde Gods Naam, Zijn tent, en wie in de hemel wonen. 

Daar valt nog veel meer over te zeggen, maar kort samengevat voorzag Johannes een korte intensieve en dramatische periode waarin confrontaties tussen antichristelijke machten, en het nageslacht van Eva, het vrouwenzaad, in alle hevigheid zouden losbarsten. Niemand zou zich kunnen onttrekken aan de macht van het beest, het zou volmacht over elke stam, taal, volk en natie krijgen, en de heiligen zouden het onderspit moeten delven. 

De opmars van het beest ( de antichrist ) zou tenslotte uitlopen op een situatie waarin het beest wereldwijd aanbeden zou worden. Deze aanbidding doet denken aan de tijd van koning Nebukadnezar, toen het door hem opgerichte beeld door iedereen aanbeden moest worden. Het doet vooral denken aan de goddelijke aanbidding die de Romeinse keizers voor zich opeisten. ( Caligula en Domitianus ) Maar zelfs toen bestond er nog een uitzondering voor de Joden, zij hoefden niet mee te doen aan deze cultus. Johannes voorzag een tijd dat alleen de mensen wiens naam geschreven zou staan in het boek van het Leven van het Lam het beest niet zouden aanbidden. ( Openb. 3 : 3 / 5 : 5 ) 

Op de beschrijving van dit gedeelte volgt een oproep om heel goed te luisteren naar wat er hier gezegd wordt, zoals die oproep eerder klonk aan de brieven die aan de zeven gemeenten gericht waren. ( vs 18 ) Eigenlijk lijkt deze oproep op de aansporingen die de Heere Jezus aan het eind van Zijn gelijkenissen tot Zijn toehoorders richtte. De oproep heeft waarschijnlijk gefunctioneerd als een signaal tijdens het voorlezen van de brief van Johannes tijdens de samenkomsten van de gemeenten.Om aandacht te schenken aan wat er zou volgen, namelijk een profetisch woord. 

Na het beest uit de zee zag Johannes een ander beest dat opkwam uit de aarde. Opnieuw doet de beschrijving denken aan het boek Daniël. ( 8 : 3 ) Het beest uit de aarde heeft twee horens en komt veel minder agressief over dan het beest uit het boek Daniël, maar toch heeft het een boosaardig karakter, dat vooral tot uiting komt in zijn spraak. Het beest wordt beschreven als een profetische figuur die in dienst staat van een wereldheerser. De algemene verwachting was dat de verschijning van de antichrist met veel wonderen en tekenen gepaard zou gaan. Hier worden ze uitgevoerd door de valse profeet, die een volmacht heeft ontvangen door de antichrist. 

Onder toeziend oog van het eerste monster wist het beest uit de aarde de bewoners van de aarde te misleiden en hen zover te krijgen dat ze een beeld oprichten voor het eerste beest. Er wordt hier aangesloten bij een wijd verbreide gewoonte ten tijde van de Romeinse keizer. Toen was het de gewoonte dat er overal in het rijk beelden van de keizer neergezet moesten worden om de keizercultus te bevorderen en daarmee de macht van de keizer te vergroten.

Door iedereen van een merkteken te voorzien, werd zichtbaar gemaakt wie een volgeling van het beest was, en wie niet. Het betrof de hele mensheid, van alle rangen en standen, met uitzondering van de mensen van wie de namen geschreven stonden in het boek van het Leven. Het ging om een teken dat vrijwillig aangenomen werd. Het teken bestond uit de naam van het beest of de daaraan corresponderende getalswaarde. Je moet hierbij denken aan een teken dat aan de rechterhand of op het voorhoofd bevestigd werd, waardoor de betreffende persoon voor iedereen zichtbaar zijn loyaliteit ten opzichte van het beest uitsprak, en zijn gezag aanvaardde. Het hebben van het teken van het beest was een absolute voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het openbare leven en het handelsverkeer. Er was blijkbaar sprake van een volledige buitensluiting van het openbare leven voor mensen die dit merkteken misten. 

Het teken – de naam van het beest – is een naam ( de antichrist ), gekoppeld aan een getalswaarde die met die naam correspondeert. Het teken is dus een naam, geschreven in letters, dan wel in cijfers. In de oude talen werden de cijfers voorgesteld door letters van het alfabet. Van daaruit had men de mogelijkheid een woord om te zetten in geheimschrift in de vorm van een getal. Schriftonderzoekers die denken dat de vraag om ontcijfering letterlijk moet worden opgevat, hebben ontelbare interpretaties naar voren gebracht voor het getal 666. Maar er zijn ook goede redenen om te denken dat Johannes eerder oproept tot wijsheid en inzicht, zoals de Heere Jezus dat zelf ook gedaan heeft. ( Marcus 13 : 14 ) Want Johannes riep al in het begin van Openbaringen zijn lezers ertoe op om al hun vermogens te gebruiken om diepzinnig na te denken, en het boek Openbaringen met haar symbolische wereld te begrijpen. 

We leven in een onzekere en verwarrende tijd, dat is waar. Maar als we terugkijken in de geschiedenis dan is het nooit anders geweest. 

“ Jezus antwoordde Zijn leerlingen en zei: Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen en zeggen: “ Ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere volk ten strijde trekken, en het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er hongersnoden uitbreken, en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van Mijn Naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen, die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt zal de liefde bij velen verkouden. Maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het Koninkrijk over de hele wereld wordt verkondigd tot getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. “ ( Mattheüs 24 : 4 – 14 ) 

De Heere Jezus wees Zijn leerlingen de weg, en met Jezus komt Zijn boodschap ook naar ons toe. Wij mogen ons veilig weten bij Hem, die onze zonden betaald heeft aan het bittere en smadelijke kruishout van Golgotha. Jezus is de Messias, Hij heeft gelukkig nog veel onderdanen die in Hem geloven. Wij die Zijn voetstappen willen navolgen, hoeven slechts op Jezus te zien om alles vol te houden tot het einde toe. 

Geef een reactie