Het werk van Jezus ( 2 )

De betekenis van Jezus Christus wordt in de Bijbel aan de hand van een aantal beelden uitgelicht. Dit gebeurt tegen de achtergrond van wat in de traditie van het protestantisme de ‘ orde van heil ‘ is gaan heten. Maar in deze vorm van verbinding steekt het gevaar dat prachtige Bijbelse beelden een dogmatisch concept worden. Zinvoller is het om deze beelden voor zichzelf te laten spreken, als beelden die elk voor zich iets unieks laten zien van de onbeschrijflijk diepe betekenis die Jezus Christus voor ons heeft. 

Jezus is hier op aarde al tot Koning gezalfd. 

“ De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, Hem tegemoet, terwijl ze riepen: “ Hosanna, gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heer, de Koning van Israël! “ ( Johannes 10 : 12 ) 

Kort voor het lijden en sterven van Jezus begon, werd Hij door Zijn Vader met de eer gekroond die Hij ook werkelijk waard was. De pelgrims die naar Jeruzalem reisden om het Pesachfeest te vieren vereerden Jezus terwijl ze niet eens beseften Wie Hij was. Flavius Josefus schreef dat er jaarlijks gemiddeld 2,7 miljoen pelgrims optrokken naar Jeruzalem, de vreemdelingen niet meegerekend. Dit feit geeft aan hoe populair het Pesachfeest was. De palmtakken in de handen van de mensen waren een teken van overwinning en zegen. Christus zou door Zijn dood overheden en machten overwinnen. Hoewel Hij nog bezig was om Zijn geestelijke wapenrusting aan te trekken, en zich inwendig op Zijn lijden en sterven voorbereidde, kon Hij zich toch al beroemen alsof Hij de strijd gestreden had. Daar zorgde God de Vader voor. De roepende en juichende menigte erkende Jezus als de Koning van Israël, Die komt in de Naam van de Heer. Het woord Hosanna betekent “ waardigheid “. Christus was dit eerbetoon meer dan waard. Hij was de rechtvaardige en waardige Koning! 

Met het roepen van Hosanna baden de pelgrims erom dat Zijn koninkrijk komen zou, met al Zijn heerlijke kennis en licht. Met alle macht, en al het heil! Hosanna drukte de innige wens van de menigte uit dat dit koninkrijk de zege verwerven zou. Hosanna betekende dat koning Jezus eeuwig leven zou. Dolenthousiast heetten de mensen Hem welkom in Jeruzalem. 

In groot contrast tot al dit eerbetoon zagen de mensen de nederige gestalte van Jezus Christus. Hij had een eenvoudig linnen gewaad aan en reed op een ezel – het gangbare lastdier van het nabije Oosten – de machtige stad van Zijn voorouders binnen. Zijn koninkrijk was niet van deze wereld, daarom kwam Hij niet met uiterlijke pracht. Jezus vervulde de profetie. Niemand hoefde bang voor Hem te zijn. Later, veel later, met de komst van de Heilige Geest zouden de leerlingen terugdenken aan alles wat Jezus hierover gezegd had. Christus wilde duidelijk maken dat Hij kwam om de wereld te verlossen en om Zijn vrede te brengen. Nergens staat er dat de mensen hierom lachten. Zo gaf de Geest getuigenis van Zijn Goddelijkheid in al Zijn waardige nederigheid. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *