Het negende gebod

Het negende gebod houdt de restrictie in dat wij in een rechtszaak geen leugens over iemand vertellen. en niemands woorden verdraaien. Niet roddelen of kwaadspreken, en niemand zomaar veroordelen of laten veroordelen zonder die persoon zelf te spreken. Elke vorm van liegen of bedriegen moeten wij  vermijden omdat dit het werk van de duivel is. Anders roepen we de toorn van God over ons leven af. In de rechtszaal en in alle andere situaties moeten wij de waarheid liefhebben en spreken, en voor de waarheid uitkomen. Ook moeten we de eer en de reputatie van onze naaste zoveel wij kunnen verdedigen en positief bevorderen. De wijze koning Salomo wond er geen doekjes om, maar deed ferme uitspraken over leugens en onwaarheden. 

“ Een valse getuige blijft niet ongestraft, wie leugens verkondigd gaat niet vrijuit. “ ( Spreuken 19 : 5 )
“ Een valse getuige blijft niet ongestraft, wie leugens verkondigd gaat te gronde. “ ( Spreuken 19 : 9 )
“ Een onbetrouwbare getuige moet de mond worden gesnoerd, maar wie vertelt wat hij weet mag uitspreken. “ ( Spreuken 21 : 28 ) 

Mensen die het zich veroorloven om leugens te gebruiken in alledaagse situaties en gesprekken zien er vaak geen gat in om een vals getuigenis af te leggen zodra zich de gelegenheid voordoet. Maar een leugenaar zal niet ontkomen aan het rechtvaardige oordeel van God, want Zijn Naam wordt hiermee ontheiligd. Liegen is een zonde die verwoesting en verdoemenis met zich meebrengt. Iemand kan misschien in zijn haast iets zeggen wat niet echt gebeurd is, maar een mens die een vals getuigenis aflegt, doet dit weloverwogen en bewust. Dit kan daarom alleen maar opzettelijke zonde zijn. De wraak die zo iemand over zich afroept zal zeker komen want de Heere houdt die mens voor schuldig aan het negende gebod. 

“ Heer, wie mag gast zijn in Uw tent, wie mag wonen op Uw heilige berg? Wie de volmaakte weg gaat, en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeeld een ander niet, en drijft niet de spot met zijn naaste. “ ( Psalm 15 : 1 – 4 ) 

In deze wijsheidspsalm gaat het over de levenswandel van een rechtvaardige. De relatie met de naaste, en daarmee met de Heere stelt dit psalter centraal. Een vrome levenswandel is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de eredienst. Ethiek en cultus mogen niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Psalm 15 begint met een vraag naar de identiteit van de gelovige. De drie eerste positief verwoordde kenmerken zijn een onberispelijke levenswandel, de uitoefening van gerechtigheid, en het spreken van de waarheid. Gehoorzaamheid aan de Heere in woord en daad staan centraal. Een gelovige houdt bij elke beslissing rekening met Hem. Hij handelt moreel verantwoord ten opzichte van zijn naaste. Wie de Heere oprecht wil aanbidden hoort niet mee te doen aan lasterpraatjes, zijn medemens geen leed te berokkenen en zijn naaste geen slechte naam te bezorgen. De Heere heeft een goede omgang met elkaar hoog in het vaandel staan. De gelovige laat zich niet omkopen om een onschuldige te laten veroordelen op het moment dat hij in een rechtszitting rechtspreekt of als getuige optreedt. Een rechtvaardig mens spreekt ten allen tijde de waarheid. Zelfs wanneer hij de kans krijgt te profiteren van een situatie is liegen of een onwaarheid uitspreken geen optie. Aan het eind van de uitleg van dit gebod volgt een belofte: wie zo handelt zal in eeuwigheid niet wankelen. Dat betekent niet dat een gelovige geen ellende kan overkomen, maar wel dat de Heere er altijd bij zal zijn. Een verblijfplaats in Gods tegenwoordigheid raakt de rechtvaardige nooit kwijt. Bij Hem mag een mens  zich altijd geborgen weten. ( Psalm 91 ).

Ook psalm 50 wijdt daar over uit. Deze psalm is een profetische vermaning over verkeerd gedrag met betrekking tot de offerdienst die gangbaar was voordat de Heere Jezus Zijn leven gegeven had, en de ceremoniële dienst buiten werking stelde. In vers 19 en 20 wordt de goddeloze mens aangesproken op zijn gedrag. De Heere confronteert hem met zijn doen en laten omdat hij de regels van God niet toepast in zijn leven. De dienst aan God is helemaal niet zichtbaar in zijn daden. Hij mist de kern van het gebod en laat zich geen regels of restricties voorschrijven. Hieruit blijkt dat hij de geboden van God niet hoogacht, en ook God niet. Een dergelijk mens leent zijn mond voor het kwade. Bedrog en roddel zijn helaas aan de orde van de dag. Zelfs eigen familie moet het ontgelden. Zo wordt duidelijk dat de goddeloze het niet zo nauw neemt met de diverse geboden van de heilige wet. Gods oordeel daarover is nog uitgebleven en laat iedereen denken dat de Heere het er niet zo nauw mee neemt. Maar Hij is God en geen mens. Hij heeft geen behagen in offers alsof Hij daarmee zou kunnen worden omgekocht. God vermaant zijn volk vanwege hun individualistische levensstijl, de vriendschappelijke omgang met zondaars en hun bedrieglijke manier van spreken. Het gaat volgens de psalmist om de hartsgesteldheid waarmee God gediend wordt. De Heere wil een geloof en Godsvrucht die zich in ons hart gesetteld hebben. 

Elke leugen betekent in essentie het verdraaien, vervalsen of achterhouden van de waarheid.
Omdat liegen een gruwel in Gods ogen is ( Exodus 20 : 16 / Deut. 5 : 20 ) schreef Hij Zijn wetten op de stenen tafelen die Hij aan Mozes meegaf. ( Exodus 20 : 16 / Deut. 5 : 20 )
De leugen verkort ons leven. ( Spreuken 12 : 19 ).
God Zelf liegt niet ( Titus 1 : 2 ). Ook huichelaars zijn leugenaars. ( Psalm 62 : 5 / 1 Joh. 4 : 20 )
De leugen komt regelrecht bij de satan vandaan. Hij is de vader van de leugen. ( Joh. 8 : 44 / Handelingen 13 : 10 )
God sluit leugenaars buiten de hemel. ( Openbaringen 21 : 8, 27 )
Hij straft ( Psalm 120 : 3, 4 ), verwoest ( Micha 6 : 12, 13 ), en sluit de mond van leugenaars ( Psalm 63 : 12 ). Er rustte een zware straf op het geven van een vals getuigenis. ( Deuteronomium 19 : 16 – 19 ) 

De Bijbel noemt talloze voorbeelden van mensen die leugens uitspraken, en daar de negatieve gevolgen van ondervonden.
Stuk voor stuk zijn deze verhalen de moeite waard om verteld te worden omdat ze een wijze moraal bevatten!

2 responses to “Het negende gebod

  1. Howdy! Do you know if they make any plugins to
    help with Search Engine Optimization? I’m trying
    to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very
    good results. If you know of any please share. Thank you!
    You can read similar text here: <a href="[Link deleted]

Geef een reactie