Het gebed ( 6 )

 
Het gebed; de Naam van God.  ( Johannes 17 )
 
De Heere Jezus is aan het einde van Zijn reis op aarde gekomen. Hij heeft er alles aan gedaan om de heerlijke Naam van Zijn Vader bekend te maken onder de mensen. Veel mensen werden gered. Niet alleen van allerlei ziekten, maar ze kregen het Koninkrijk van God in hun hart.
Voor het grootste deel verklaarde Jezus de hemelse geheimen over dit Koninkrijk in beelden – gelijkenissen. Uiteindelijk nam Hij Zijn discipelen bij zich en zei: “er komt een tijd dat ik jullie niet meer in dergelijke beelden vertel, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. Als je dan iets vraagt in Mijn Naam, hoef ik dat jullie niet meer namens Mijn Vader door te geven. Want : Mijn Vader Zélf heeft jullie lief, omdat jullie Mij liefhebben en geloven dat Ik van Hem vandaan ben gekomen. Ik ben bij de Vader weg gegaan en naar de wereld gekomen. Nu verlaat ik de wereld weer en ga terug naar Mijn Vader!
Wat een eer voor de leerlingen van Jezus. De geheimen van Jezus` komst worden hen persoonlijk geopenbaard! Ze denken dat ze alles al beter begrijpen. Ze beseffen niet dat het bitter lijden en sterven van hun Meester nog te wachten staat. Zijn Goddelijke afkomst is ontegenzeggelijk gebleken, maar de betekenis van de gebeurtenissen die ze aan het beleven zijn, hebben ze nog helemáál niet begrepen.
Jezus hoort hen antwoorden als ze Hem hun geloof verklaren( Joh 16: 29 – 30 ) en zegt: “ jullie denken nu te geloven? Er komt een tijd – hij is al aangebroken – dat jullie uitééngedreven worden en Mij achter zullen laten om jullie eigen weg te gaan. Maar Ik ben niet alleen, want de Vader is bij Mij.
ik heb jullie dit allemaal verteld met een reden. Ik wil dat jullie vrede zullen vinden bij Mij. In de wereld zullen jullie het namelijk zwaar te verduren krijgen, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen!”
 
Wat een paradox! vrede – en het zwaar te verduren krijgen. De leerlingen begrijpen er totaal niets van.
Hun Meester gaat hen voor in gebed. Hij slaat Zijn ogen op naar de hemel – het gebruikelijke gebaar tijdens het gebed ( Ps 123: 1/ Marc 7: 34 ) en roept opnieuw Zijn Vader aan.
“ Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van de Zoon. Dan zal Hij Uw grootheid laten zien. Hij heeft van U macht ontvangen over alle mensen! De macht om iedereen die U Hem gegeven hebt, het eeuwige Leven te schenken.
Het eeuwige Leven is dat zij U kennen, de Enige en Ware God. En Jezus Christus Die Gij gezonden hebt. Ik heb op aarde Uw grootheid laten zien door het werk te af te maken dat U Mij opgedragen hebt. Vader, verhef Mij nu tot Uw Majesteit, tot de grootheid Die Ik had bij U! Voordat de wereld bestond!”
Daar staat Jezus! Niets bijzonders aan Hem te zien. Door Zichzelf te vernederen en mens te worden is de Zoon Zijn Goddelijke natuur echter niet kwijtgeraakt, Hij heeft daar afstand van gedaan. Straks, na Zijn opstanding wacht Hem de Heerlijkheid en Eer die altijd de Zijne is geweest!
“ Ik heb aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt Uw Naam bekend gemaakt” bidt Hij.
Ín het Bijbelse gedachtegoed liggen in een naam de aard en de eigenschappen van een persoon verborgen. Door Jezus`woorden en daden hebben de leerlingen het wezen en de eigenschappen van Niemand minder dan God Zelf kunnen ontdekken.
De leerlingen hebben de woorden van Christus ontvangen, ze hebben Zijn Goddelijke oorsprong herkend, en ze hebben geloofd dat Jezus Zijn opdracht van God Zelf heeft gekregen. Niemand minder dan de Hoge God van hemel en aarde zond hen hun Meester!
En voor deze leerlingen bidt de Heere Jezus! Wat een machtige troost! Wat een blijde zekerheid! Het enige feit dat in staat zal blijken te zijn om de paradox van vrede versus verdrukking kloppend te maken.
Jezus bidt nog veel meer. De missie die Zijn leerlingen zullen ontvangen zal hen laten delen in het lijden en en sterven van hun Meester. Maar dat is maar een kleine last in vergelijking tot het geweldige goed dat Christus voor hen afsmeekt bij Zijn Vader: vervulling met Zijn vreugde! ( Joh 17:13 ) Goddelijke bescherming ( vs 15) Heiliging ( vs 17) om naar allerlei plaatsen in de wereld uitgezonden te worden. ( vs 18 )
Dit alles zal ook allen ten deel vallen die straks door de verkondiging van het Evangelie zullen gaan geloven.
De Naam van de Vader is het ultieme Geschenk van de Zoon aan zondaren! Opdat de liefde van de Vader voor Zijn Zoon ook in ons zal zijn, en wij erfgenamen zullen worden van dat eeuwige Koninkrijk.( vs 26)
 

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *