Het gebed ( 3 )

Het gebed ( 3 )
Lang geleden woonde er in het land Kanaän een koning die Hizkia heette. Hij was al jong koning geworden. Koning zijn is geen eenvoudige opgave. Hij moet met iedereen in het land rekening houden. Dat kost veel kracht en wijsheid.
Op een dag werd Hizkia ziek. Zo ziek dat hij zou gaan sterven. De artsen konden niets meer voor hem doen.
De Heere stuurde de profeet Jesaja naar hem toe.Jesaja moest naar het paleis van de koning gaan en hem vertellen wat de Heere besloten had.

“ Koning u moet uw testament opmaken. Daar moet u in schrijven hoe u alles geregeld wilt hebben. Want u zult gaan sterven, en niet meer beter worden.”

Wat een boodschap! De koning was nog maar 38 jaar oud. Hij wílde nog helemaal niet sterven!
Jesaja ging weer weg en liet Hizkia alleen achter. Wat deed de koning nu? Hij ging naar de allerbeste arts van de hele wereld. Hij keerde zich tot God!
Daar lag de koning. Niemand kon zijn gezicht zien, hij had het naar de muur gedraaid. Alleen de Heere God mocht weten hoe hij zich voelde.
Vanuit de hemel zag de Heere het gezicht en het hart van Hizkia. Hij hoorde zijn stille woorden :

“ Heere, ik smeek U, let er toch op dat ik mij altijd oprecht en met heel mijn hart naar Uw dienst gericht heb. En steeds heb gedaan wat goed is in Uw ogen!”

Hizkia, heb je dan geen zonden? Ben je echt helemaal heilig en goed?
Hizkia had de offerplaatsen van het volk – waar ze hun offers brachten aan de afgoden – verbrijzeld. Hij had ook alle Asjerapalen omver gegooid. Hij had zelfs de koperen slang van Mozes aan stukken laten hakken. Dat had hij gedaan omdat de Israëlieten vergaten dat de Heere de Enige God was. En dat Hij alléén gediend en vereerd mocht worden. De Israëlieten waren wierook gaan branden voor de koperen slang, terwijl ze de Heere vergaten.
Hizkia stelde zijn vertrouwen op de Heere, de God van Israël. Nooit, noch voor zijn tijd, noch na hem, is hij geëvenaard, door geen van de koningen van Juda. Hij hield van God met zijn hele hart en nooit had hij zich van Hem afgekeerd. Dat kon van geen enkele andere koning van Israël gezegd worden! Bovendien hield hij zich aan de geboden die de Heere aan Mozes Zijn knecht gegeven had.
Hizkia dacht daaraan terwijl hij bittere tranen vergoot. Zou de Heere hem nu vergeten, nu het er zo slecht met hem voorstaat?
De Heere vergat Hizkia niet! Hij hoorde zijn roepen en zag het hart van de koning. Onmiddellijk gaf Hij een nieuwe boodschap in het hart van Jesaja!

“ Jesaja, ga weer naar binnen en zeg tegen Hizkia, de vorst van Mijn volk: “Dit zegt de Heere, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik zal je beter maken. Over drie dagen zul je zó opgeknapt zijn dat je naar de tempel kunt gaan. Ik geef je nog vijftien jaar te leven en ik zal jou en deze stad redden uit de hand van de koning van Assyrië. Ik zal dat niet om jou doen, maar om Mijzelf. Ik zal de stad redden, en haar beschermen. “

Jesaja zweeg even. Hij gaf een opdracht aan de dienaren van de koning. Ze moesten een plak gedroogde vijgen uit de keuken van het paleis halen. Die moesten ze op de zieke plek van het lichaam van koning Hizkia leggen.
Zo gezegd, zo gedaan. Hizkia voelde het verschil direct! Hij voelde dat zijn kracht terugkwam.

“Krijg ik van de Heere ook een teken dat ik over drie dagen naar de tempel zal kunnen gaan? “
Vroeg hij aan de profeet.
“Jazeker” zei Jesaja. “ De Heere zal u een teken geven dat Hij Zijn beloften zal nakomen. Wat denkt u, zal de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden vooruit gaan, of tien graden achteruit?”

De zonnewijzer van Achaz was waarschijnlijk een zonnewijzer in de vorm van een piramide met treden. Daarboven was een stang geplaatst waarvan de schaduw op die treden viel. Zo konden de mensen zien hoe laat het was.

“Tien graden vooruit zou niets bijzonders zijn.” antwoordt Hizkia. Maar tien graden achteruit wèl.”

Na deze woorden bad Jesaja tot de Heere en de Heere deed wat Zijn knecht Hem vroeg: de schaduw van de zonnewijzer van Achaz ging tien graden achteruit!
De Heere deed een wonder op het gebed!
Hizkia, nu ga je zeker wel verder met het dienen van de Heere? Je lijkt ons een koning zonder fouten!
Helaas, wat staat er verder nog over Hizkia geschreven: Er kwamen gezanten uit een ander land naar hem toe. Ze hadden gehoord over zijn ziekte. Ze hadden ook brieven bij zich want ze wilden Hizkia vragen om hulp tegen de wrede overheersers, de Assyriërs.
Koning Hizkia nam de brieven aan, en toen gebeurde het: hij liet alles zien wat hij had: zijn zilver, zijn goud, het reukwerk, de kostbare oliën en nog veel méér. Alles wat in zijn schatkamers lag dat liet hij zien! Er was niets in zijn rijk dat hij de gezanten niet liet zien.
Opnieuw kwam de profeet Jesaja naar Hizkia toe.

“ Koning Hizkia, wat kwamen die gezanten bij u doen, en waar kwamen ze vandaan? “
“ Het waren mensen uit Babylonië Jesaja. Ze hebben alles gezien uit mijn hele rijk. Er is niets in mijn magazijnen dat ze niet gezien hebben. “

Toen zei de profeet Jesaja:

“ Luister koning Hizkia. Het duurt niet lang meer , of alles wat zich in uw paleis bevindt, alles wat uw voorouders tot nu toe bij elkaar gespaard hebben, dat zal naar Babel worden weggevoerd. Er blijft niets van over. Ook een aantal van uw zonen zullen naar Babel worden weggevoerd om daar dienst te gaan doen in het paleis van de koning. “

Vond Hizkia het erg? Welnee, hij antwoordde:

“ Het is goed, wat u namens de Heere tegen mij hebt gezegd.

“ Want hij dacht: Dat betekent dat er zolang ik leef, rust en vrede zal heersen in mijn rijk.
En zo was het ook! Hizkia heeft nog veel mooie dingen gedaan in de vijftien jaar die hij van de Heere kreeg. Hij heeft vele overwinningen op zijn vijanden behaald. Hij bouwde bovendien een ondergronds kanaal om het water van de Gichonbron naar het waterreservoir van Siloam te leiden binnen de vestingmuren van de stad. Zo was er altijd water, ook als de stad belegerd werd door vijandelijke legers!
Veel eeuwen later – in het jaar 1880 – was er bij de ingang van deze tunnel een handschrift ontdekt. Nieuwsgierige onderzoekers ontdekten het verhaal van de tunnel en hoe deze dwars door de rots heen uitgekapt was. Ongelooflijk, wat een werk moet dat geweest zijn.
Zie je hoe goed de Heere is? Begrijp je dat Hij elk gebed hoort? Hij luistert, en antwoordt elk kind van Hem op Zijn tijd en op Zijn manier. Hij antwoordt ons nooit omdat wij zo goed zijn. Hij antwoordt ons om te laten zien hoe machtig Hij is.
Hij antwoordt ons om Zijn Naam en Zijn eer groter te maken.

Leef jij al voor Hem? Bidt er maar om! Je ziet aan Hizkia dat het soms al genoeg is als je wat geluiden voortbrengt, want de Heere ziet je hart.
Het leven met de Heere is een prachtig leven!
Hij zal je altijd leiden!
Eens mag je voor altijd bij Hem zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *