Het gebed – kindervertelling

Het gebed
Lang geleden woonde er in het land Kanaän een koning die Hizkia heette. Hij was al jong koning geworden. Koning zijn is geen eenvoudige taak. Een koning moet met iedereen in het land rekening houden. Dat kost veel kracht en wijsheid.
Op een dag werd Hizkia ziek. Zo ziek dat hij zou gaan sterven. De artsen konden niets meer voor hem doen.
De Heere stuurde de profeet Jesaja naar hem toe.Jesaja moest naar het paleis van de koning gaan en hem vertellen wat God besloten had.

“ Koning u moet uw testament opmaken. Daarin moet u opschrijven hoe u alles geregeld wilt hebben. Want u zult gaan sterven, en niet meer beter worden.”

Wat een boodschap! De koning was nog maar 38 jaar. Hij wílde nog helemaal niet sterven.
Jesaja ging weer weg en liet Hizkia alleen achter. Wat deed de koning? Hij ging naar de allerbeste arts van de hele wereld. Hij keerde zich tot God.
Daar lag de koning. Niemand kon zijn gezicht zien, hij had het naar de muur gedraaid. Alleen de Heere God mocht weten hoe hij zich voelde.
Vanuit de hemel zag de Heere het gezicht en het hart van Hizkia. Hij hoorde zijn stille woorden :

“ Heere, ik smeek U, let er toch op dat ik mij altijd eerlijk en met heel mijn hart op Uw dienst gericht heb. En dat ik steeds heb gedaan wat u goed vond. “

Hizkia, heb je dan geen zonden? Ben je helemaal heilig en goed?
Hizkia had de offerplaatsen van het volk – waar ze hun offers brachten aan de afgoden – verbrijzeld. Hij had ook alle Asjerapalen omver gegooid. Hij had zelfs de koperen slang van Mozes aan stukken laten hakken. Dat deed hij omdat de Israëlieten vergaten dat de Heere de Enige God was. En dat Hij als enige op een Goddelijke manier gediend en vereerd mocht worden. De Israëlieten waren wierook gaan branden voor de koperen slang, terwijl ze de Heere vergaten.
Hizkia stelde zijn vertrouwen op de Heere, de God van Israël. Nooit, was er iemand zo als hij, hij was de meest eerlijke van de koningen van Juda. Hij hield van God met zijn hele hart en had zich nooit van Hem afgekeerd. Dat kon van geen enkele andere koning van Israël gezegd worden. Hij hield zich ook heel precies aan de geboden die de Heere aan Mozes Zijn knecht gegeven had.
Hizkia dacht aan deze dingen terwijl er bittere tranen over zijn wangen rolden. Zou God hem vergeten, nu het er zo slecht met hem voorstond?
Maar nee, de Heere vergat Hizkia niet. Hij hoorde hem bidden en  roepen en keek in het hart van de koning. Onmiddellijk gaf Hij een nieuwe boodschap door aan de profeet Jesaja!

“ Jesaja, ga weer naar het koninklijk paleis terug en zeg tegen Hizkia, de vorst van Mijn volk: “Dit zegt de Heere, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Ik zal je beter maken. Over drie dagen zul je weer zo opgeknapt zijn dat je naar de tempel kunt gaan. Ik geef je nog vijftien jaar te leven en ik zal jou en deze stad redden uit de hand van de koning van Assyrië. Ik zal dat niet om jou doen, maar om Mijzelf. Ik zal de stad redden, en beschermen. “

Jesaja zweeg even. Hij gaf de dienaren van de koning een opdracht. Ze moesten een plak gedroogde vijgen uit de keuken van het paleis halen en op de pijnlijke plek van het lichaam van koning Hizkia leggen.
Zo gezegd, zo gedaan. Hizkia voelde het verschil gelijk. Hij voelde zijn krachten terugkomen.

“Krijg ik van de Heere ook een teken dat ik over drie dagen naar de tempel zal kunnen gaan? “
Vroeg hij aan de profeet.
“Jazeker” zei Jesaja. “ De Heere zal u een teken geven dat Hij Zijn beloften uit zal voeren. Wat wilt u, zal de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden vooruit gaan, of tien graden achteruit?”

De zonnewijzer van Achaz was waarschijnlijk een zonnewijzer in de vorm van een piramide met treden om naar boven te klimmen. Daarboven was een stang geplaatst waarvan de schaduw op die treden viel. Zo konden de mensen zien hoe laat het was.

“Tien graden vooruit zou niets bijzonders zijn.” antwoordt Hizkia. Maar tien graden achteruit wèl.”

Na deze woorden bad Jesaja tot de Heere en de Heere deed wat hij vroeg: de schaduw van de zonnewijzer van Achaz ging tien graden achteruit!
De Heere deed een wonder op het gebed.

Hizkia, nu ga je zeker wel verder met het dienen van de Heere? Je lijkt ons een koning zonder fouten!
Helaas, wat staat er verder nog over Hizkia geschreven: Er kwamen diplomaten uit een ander land naar hem toe. Ze hadden gehoord over zijn ziekte. Ze hadden ook brieven bij zich want ze wilden Hizkia vragen om hulp tegen de wrede overheersers, de Assyriërs.
Koning Hizkia nam de brieven aan, en toen gebeurde het: hij liet alles zien wat hij had: zijn zilver, zijn goud, het reukwerk, de kostbare oliën en nog veel méér. Alles wat in zijn schatkamers lag liet hij zien. Er was niets in zijn rijk dat hij de gezanten niet liet zien.
Opnieuw kwam de profeet Jesaja naar Hizkia toe.

“ Koning Hizkia, wat kwamen die gezanten bij u doen, en waar kwamen ze vandaan? “
“ Het waren mensen uit Babylonië Jesaja. Ze hebben alles gezien uit mijn hele rijk. Er is niets in mijn magazijnen dat ze niet gezien hebben. “

Toen zei de profeet Jesaja:

“ Luister koning Hizkia. Het duurt niet lang meer , of alles wat zich in uw paleis bevindt, alles wat uw voorouders tot nu toe bij elkaar gespaard hebben, dat zal naar Babel worden weggevoerd. Er blijft niets van over. Ook een aantal van uw zonen zullen naar Babel worden weggevoerd om daar dienst te gaan doen in het paleis van de koning. “

Vond Hizkia het erg? Welnee, hij antwoordde:

“ Het is goed, wat u namens de Heere tegen mij hebt gezegd.”

Want hij dacht:” Dat betekent dat er zolang ik leef, rust en vrede zal heersen in mijn rijk.”
En zo was het ook. Hizkia heeft nog veel mooie dingen gedaan in de vijftien jaar die hij van de Heere kreeg. Hij heeft vele overwinningen op zijn vijanden behaald. Hij bouwde bovendien een ondergronds kanaal om het water van de Gichonbron naar het waterreservoir van Siloam te leiden binnen de vestingmuren van de stad. Zo was er altijd water, ook als de stad belegerd werd door vijandelijke legers.
Veel eeuwen later – in het jaar 1880 – is er bij de ingang van deze tunnel een handschrift ontdekt. Nieuwsgierige onderzoekers ontdekten het verhaal van de tunnel en hoe deze dwars door de rots heen uitgekapt was. Ongelooflijk, wat een werk moet dat geweest zijn.


Geen twijfel mogelijk over hoe goed God is. Je begrijpt dat Hij elk gebed hoort. Hij luistert, en antwoordt op Zijn tijd en op Zijn manier. Hij antwoordt ons om te laten zien hoe machtig Hij is.
Hij antwoordt ons om Zijn Naam en Zijn eer groter te maken.

One response to “Het gebed – kindervertelling

Geef een reactie