Daniël – slot

Daniël 12 

Daniël wachtte gespannen of Gabriël nog meer te zeggen zou hebben. Eén ding stond voor hem vast, het zou een bijzonder moeilijke tijd worden voor het volk van God. Nauwelijks had zich deze gedachte bij hem gevormd of de engel bevestigde zijn vermoeden. Hij zei:“ Maar als de vervolgingen op het hevigst zijn, zal Michaël komen. De Zoon van God zal mens worden. Hij zal in heilige verontwaardiging opstaan en de daden van de duivel elimineren. Het zal een slechte tijd zijn. Geen volk op aarde zal zo’n tijd beleefd hebben. Van jouw volk zullen er mensen gered worden. Michael zal komen om de werken van de satan te verbreken.

Michael! De aanvoerder van de hemelse legers in de strijd tegen de duivel. Het oordeel dat voltrokken zal worden, zal zijn als nooit eerder aan een volk uitgevoerd is. Alleen de mensen die gered worden hebben hun naam in het boek van God staan. Hun beloning zal aan hen gegeven worden op het moment dat ze opstaan uit hun graf. Dit unieke moment zal voor alle doden tegelijk plaatsvinden. Het oordeel dat deze levenden ontvangen zal ervoor zorgen dat sommige mensen voor eeuwig zullen leven, en volmaakt gelukkig zullen worden. Anderen zullen in leven geroepen worden om voor eeuwig te worden gehaat en verafschuwd. De mensen met hun naam in het boek van God zullen stralen als de hemelkoepel bij heldere nacht, wanneer alles fonkelt en straalt. Het zijn wijze mensen die tijdens hun leven als een licht waren voor het volk en de mensen leerden om het goede te doen. Zij zullen net stralende sterren zijn aan een donker firmament. Degenen die veel mensenzielen gered hebben zullen voor eeuwig en altijd schitteren en fonkelen als diamanten. “ 

Daniëls ogen lichtten op. Onwillekeurig begon hij mee te stralen. Gabriël zei : “ Houd deze woorden geheim Daniël. Als je alles opgeschreven hebt moet je het boek sluiten en verzegelen. Het moet gesloten blijven tot aan de eindtijd want de profetieën zullen niet meteen in vervulling gaan. Veel mensen zullen wetenschap en kennis over de eindtijd zoeken, iedereen zal er over gaan studeren en er onderzoek naar doen, en steeds meer te weten willen komen. De waarheid moet echter een mysterie blijven tot aan het eind der tijden.” 

Plotseling zag Daniël twee andere mannen waarvan er één dicht bij hem stond. De andere stond aan de overkant van de rivier. Beide mannen waren in een gesprek verwikkeld. Eén van hen vroeg aan de Man die in het wit gekleed was hoe lang het nog zou duren voor de eindtijd aanbrak. Verrast luisterde Daniël mee. Dat was eigenlijk precies wat hij zelf had willen vragen! 

De reactie was treffend. De Man die in het wit gekleed was hief beide handen op naar de hemel en sprak een eed uit. Hij zwoer bij de Eeuwig Levende en zei: “  Het zal nog een tijd, een dubbele en een halve duren. Op het moment dat de macht van het heilige volk niet langer verbrijzeld zal worden zal de eindtijd aanbreken. “ 

De macht van het heilige volk niet langer verbrijzeld? Daniël kon zich niet voorstellen wat er zou moeten gebeuren om alle gruwelijke gebeurtenissen waarover hij gehoord had te stoppen. En die tijden? Hij begreep er niets van, en zei: “  Mijn heer, hoe zal dit allemaal aflopen? “ 

Maar er kwam geen antwoord, zelfs Daniël mocht niet meer weten van de geheimen van het unieke plan van God. 

“ Ga nu Daniël, want deze dingen moeten geheim blijven. Ze zullen verborgen en verzegeld zijn tot het afgelopen is met de wereld. Je mag dit nog wel weten, er zullen veel mensen zijn die zich laten reinigen, zuiveren en louteren. Veel anderen zullen zich wetteloos gedragen. Niemand van de mensen die zich slecht gedragen zal begrijpen waar het in essentie om gaat. Maar de verlichten zullen het wel begrijpen. Zij zijn de wijzen in de ogen van God. 

Er komt een dag dat het laatste offer in de tempel gebracht zal zijn. Verdere offers zullen verboden worden. De tempeldienst zal plaats moeten ruimen voor een afgodische dienst. Dat zal 1290 dagen lang duren, een ramp voor alle goede en wijze mensen. Maar er komt een eind aan die dagen. Dan zal God de volhouders, de standvastigen, gelukkig maken. Die tijd duurt 1335 dagen. 

Natuurlijk begreep Daniël de essentie van de uitleg over de dagen niet. Wat hij begreep was het feit dat alles uiteindelijk goed zou komen. Als hij de Man die in het wit gekleed was goed verstond, was het niet goed om alles te willen begrijpen. Hij mocht de woorden opschrijven, maar moest daarna het boek verzegelen. 

De Man in wit linnen drong aan en zei: “ Ga nu Daniël! Doe wat je opgedragen is. Als je sterft zul je rust vinden in je graf. Je lichaam zal uitrusten en je ziel zal naar God gaan. Als het einde komt zal je lichaam weer gaan leven, en God zal jou geven wat Hij voor je bestemd heeft. Ga maar, het einde tegemoet! ” 

 

 

EPILOOG

Daniëls gebeden waren volkomen verhoord. Hij had zijn leven voor God geleefd en veel gevaren doorstaan. Zijn vlekkeloze gehoorzaamheid aan de Elohim werd rijk beloond. God had hem uit het verwoeste Jeruzalem naar Babel gebracht, en uit het vuur en de leeuwenkuil gered. Hij was door de God die hij zo intens liefhad en diende uitverkoren om de toekomst in te kijken. Daniël, de ingewijde, de wijze. De man die dichter bij God als mensen heeft geleefd. Zijn integriteit en nobele karakter werden door Gods spreken en handelen wederkerig aan hem teruggegeven. Het is opvallend dat het in de gedachtewereld van Daniël alleen maar ging om God. Alles wat hij ontving werd hem door de Elohim in de schoot geworpen. In Babel heeft hij hoge bestuursfuncties vervuld. Hij heeft aan verschillende heersers van Babel Godsopenbaringen door moeten geven. Daarbij heeft hij verschillende visioenen op schrift gesteld. Toch was hij geen profeet, hij heeft nooit als prediker Gods woord verkondigd. Daarom staat zijn boek in de Hebreeuwse Bijbel niet bij de Profeten maar bij de Geschriften.  Wel wordt hij als auteur van een Bijbelboek als profeet in bredere zin aangeduid, zoals David in Handelingen 2.  

Bronnen: SV, NBV, HSV, SB, SB i P, MH, Bijbel in gewone taal, diverse boeken over rijken van wereldleiders uit de klassieke oudheid. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *