” En ziet Ik ben met ulieden, al de dagen tot aan de voleinding van de wereld.”

Mattheus 28 : 20
Hebreeën 13 : 8
Exodus 3 : 14
Openbaringen 1 : 8 

“ En houdt dit voor ogen: Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. “( Matth. 28 : 20 )

Echte gehoorzaamheid aan de geboden van God vragen een ijverig onderhoud. Gehoorzaamheid impliceert het onderhouden van alles wat de Heere geboden heeft, zonder uitzondering. Alle zedelijke verplichtingen en alle inzettingen die Hij ons nagelaten heeft. Wij moeten ze onderwijzen en in de kennis ervan moeten christenen onderwezen worden. Dit gebod gaf de Heere Jezus Zijn discipelen bij Zijn afscheid. Hoewel Hij lichamelijk van hen wegging, gaf Hij de leerlingen de verzekering van Zijn geestelijke tegenwoordigheid. Zijn Geest zou blijven om hun partij te kiezen en hen terzijde te staan. ( Psalm 46 : 1 ) Christus zond Zijn leerlingen uit om Zijn koninkrijk in de wereld op te richten. Op het juiste moment beloofde Hij Zijn tegenwoordigheid om hen door de moeilijkheden heen te helpen die ze tijdens hun missie hier op aarde zouden ondervinden. 

“ Ik ben met u om u te ondersteunen, om uw zaak te bepleiten. Ik ben met u in al uw dienen, in al uw lijden. Ik ben met u om uw dienst in het onderwijzen van de volken te laten slagen. “ verzekerde Jezus. 

Op zichzelf genomen was het onwaarschijnlijk dat de leerlingen mensen zouden kunnen overreden om discipelen van een gekruisigde Christus te worden. Maar Jezus zei: “ Ziet Ik ben met ulieden, en daarom zult u uw doel bereiken. Ik zal met u zijn op de sabbat, en op alle dagen van de week. Op mooie dagen en op sombere dagen, op winterdagen en zomerdagen, altijd! “ 

De God van Israël – de Zaligmaker –  is soms een God die zich verborgen houdt. ( Jesaja 45 : 15 ), maar nooit een God die wegblijft. Soms is Hij in donkerheid, maar Hij blijft nooit op afstand staan. 

De tegenwoordige wereld spoed zich naar het einde, maar tot het moment waarop de Heere Jezus terugkomt op de wolken van de hemel zal de christelijke godsdienst in het ene of andere deel van de wereld in stand gehouden worden. Bovendien zal de tegenwoordigheid van de Heere Jezus Christus altijd bij Zijn dienaren blijven. 

De Heere Jezus heeft twee keer plechtig afscheid genomen van Zijn kerk hier op aarde. Zijn afscheidswoorden waren bijzonder bemoedigend. Na de bovenstaande woorden uit Mattheüs heeft Johannes in de Openbaringen gezegd: “ Ja, Ik kom haastiglijk. “ Dat betekent:“Ik verlaat u voor korte tijd, maar binnenkort zal Ik weer bij u zijn. “ ( Openbaringen 22 : 20 )
Uit deze woorden blijkt dat Jezus niet in toorn afscheid nam, maar in liefde. Deze woorden zeggen ook dat het Zijn wil is dat wij met God zullen wandelen en Hem zullen blijven verwachten. 

“ Jezus Christus blijft Dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. “ ( Hebr. 13 : 8 )
Deze geloofsuitspraak sluit perfect aan bij het vorige vers. De Heere Jezus Christus, op wie de reeds gestorven gemeenteleiders hun geloof hadden gebouwd, en voor Wie ze hun leven hadden gegeven, is ook in het heden, waarin wij leven Dezelfde. Wij kunnen het geloof van deze leiders navolgen. De tekst  uit Hebr. 13 doet geen uitspraak over de preëxistentie van Christus, maar stelt dat Hij – evenals de eerste generatie gelovigen – ook ons blijvend kracht zal geven. 

‘Gisteren ‘ wordt in de Bijbel wel vaker gebruikt als een algemene term om het verleden uit te drukken. ( Ex. 4 : 10 / 5 : 14 / 2 Sam. 15 : 20 ) Aan deze stelling wordt toegevoegd:  ‘en tot in alle eeuwigheden ‘. Het Hogepriesterschap van Christus is namelijk voor eeuwig ( Hebr. 6 : 20 / 7 : 17, 24 ) Daarom wordt deze geloofsuitspraak tegelijkertijd een uitspraak voor alle komende generaties. De Heere Jezus blijft Dezelfde. Hij is betrouwbaar. We zullen op precies dezelfde manier als de apostelen Zijn tegenwoordigheid blijven ervaren. Zoals Hij voor de apostelen gepleit heeft, zo doet Hij dat ook voor ons. ( Hebr. 7 : 25 ) 

Deze verzekering gaf de Heere al in het Oude Testament, in Jesaja 41 : 4, 43 : 10, 46 : 4, 48 : 12. De Godsnaam ‘ Ik ben die Ik ben ‘ wijst naar deze verzekering heen ( Exodus 3 : 14 ), en kan ook van onze Heere Jezus Christus gezegd worden. ( Hebr. 1 : 12 / Psalm 102 : 28 )
“ Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God, de Heer. Ik ben het die was, en die komt, de Almachtige. “ ( Openbaringen 1 : 8 ) 

Deze woorden worden door de Heere God Zelf gesproken. Het beeld van de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet is een symbool voor het eerste en laatste van alle dingen. De Joden gebruikten dezelfde beeldspraak met de Hebreeuwse letters alef en taw. Inhoudelijk waren die gelijk aan de eerste en de laatste ( Jesaja 41 : 4 / 44 : 6 / 48 : 12 ). 

Het gaat om een Goddelijke eigenschap die de Heere Jezus ook op Zichzelf betrekt. ( Openbaringen 1 : 17 / 22 : 13 ) Als laatste is psalm 124 een bedevaartslied. In de openingswoorden wordt sterk de nadruk gelegd op de aanwezigheid van God die Zijn volk beschermde. De verlossing is de bron van vreugde in deze psalm. Er waren tegenstanders die tegen Israël opgestaan waren en het volk aangevallen hadden. Tegenover deze mensen stond de Heere aan Israëls zijde. De Heere God verdient de lof en eer die de gelovigen tegen alle verwachting in aan de dood liet ontsnappen. 

“ Als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? “ is de hoofdgedachte van deze psalm. Het is opvallend dat niet de dankwoorden, maar de slotwoorden van psalm 124 klinken bij de aanvang van veel van onze samenkomsten. Wij hebben de bevestiging constant nodig dat de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, onze Hulp is, steeds aanwezig en altijd beschikbaar. Zo is de cirkel rond, en komen we weer uit bij Mattheüs 28 : 20. 

God is een Toevlucht voor de Zijnen,
Hun Sterkt` als zij door droefheid kwijnen,
Ze werden steeds Zijn hulp gewaar,
In zielsbenauwdheid, in gevaar.
Dies zal geen vrees ons doen bezwijken,
Schoon d `aard` uit hare plaats mocht wijken,
Schoon `t hoogst gebergt` uit zijne steê
Verzet werd in het hart der zee. 

De Heer de God der legerscharen
Is met ons, hoed ons in gevaren,
De Heer, de God van Jakobs zaad
Is ons een Burcht, een Toeverlaat!

 

One response to “” En ziet Ik ben met ulieden, al de dagen tot aan de voleinding van de wereld.”

Geef een reactie