Zeker weten in de kerk?

Johannes 16 : 12 – 15
Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet begrijpen. Als de Heilige Geest komt, zal Hij aan jullie de waarheid bekend maken. Hij zal jullie helpen om de waarheid helemaal te begrijpen. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij van Mij hoort. Hij zal jullie vertellen wat er zal gebeuren aan het einde van de tijd. Zo zal de Heilige Geest Mij de hoogste eer geven. Want de waarheid die Hij bekend maakt, komt van Mij.

1 Johannes 4 : 7 – 16
Lieve vrienden, wij moeten elkaar liefhebben. Want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft, is een kind van God en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
God heeft Zijn liefde aan ons laten zien door Zijn enige Zoon naar de wereld te sturen. Dankzij Zijn Zoon krijgen wij het eeuwige leven. De liefde komt van God. God had ons al lief voordat wij Hem liefhadden. Omdat God ons liefhad, heeft Hij Zijn Zoon naar de wereld gestuurd. Door Zijn Zoon worden onze zonden vergeven. Vrienden, omdat God zoveel van ons houdt, moeten ook wij van elkaar houden. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we van God houden, blijft God in ons. Dan is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.

De Heere Jezus komt altijd op voor datgene wat Hij het meest nuttig voor ons acht. Dat deed Hij al van oude tijden af. Tijdens het Laatste Avondmaal had Hij de voeten van Zijn leerlingen gewassen. ( Joh. 13 ) Zijn lijden zou beginnen. Maar voor het zover was, wilde Hij met woorden en daden Zijn laatste lessen meegeven. Centraal stelde Hij het besef van de band tussen de Zoon en de Vader ( Joh. 15 : 9 – 10, 13, 14 ), en de band tussen de gelovigen in de christelijke gemeenschap onderling ( Joh. 15 : 12 ). Er wordt nog een vierde kenmerk aan toegevoegd: de band tussen de christelijke gemeenschap en de wereld.
“ In Christus blijven “ was noodzakelijk om met succes te kunnen getuigen in de wereld om de leerlingen heen. De tegenstelling tussen de wereld en de christelijke gemeenschap zou groot zijn.
De komst van de Heilige Geest maakte het mogelijk dat het lijden en sterven van Jezus vrucht zou dragen in het leven van de leerlingen ( 12 : 24 ). Maar ook voor de nieuwe leerlingen die ze zouden maken door middel van hun getuigenis.
Jezus verklaarde Zijn leerlingen een geheim: de waarheid die de Heilige Geest zou leren, zou dezelfde waarheid zijn die Jezus Zelf geleerd had. Maar het zou nog verder gaan.
De Heilige Geest zou zeggen wat Jezus Zelf nog niet zeggen kon omdat het onverdraaglijk was geweest voor de leerlingen.
Net zoals Jezus steeds doorgaf wat Hij van Zijn Vader hoorde, zou de Geest op Zijn beurt ook niet namens Zichzelf, maar namens de Vader en de Zoon spreken. Door ingeving van de Heilige Geest zouden de apostelen vervolgens geínspireerd worden om de gezaghebbende geschriften van het nieuwe verbond ( het Nieuwe Testament ) een nieuwe vorm te geven en verder te brengen, helemaal tot aan het eind van de wereld.
Zoals het vervolg ook laat zien ( Joh. 16 : 16 – 24 ) klonken deze woorden de leerlingen in eerste instantie raadselachtig in de oren.
Ze begrepen niet dat de aanwezigheid van de Geest van Christus in Zijn kerk zoveel meer wenselijk was dan Zijn lichamelijke tegenwoordigheid was geweest. Zijn lichamelijke tegenwoordigheid kon maar op één plaats tegelijk zijn, en op één bepaalde tijd. Maar Zijn Geest zou overal zijn waar twee of drie mensen in Zijn Naam vergaderd waren. De lichamelijke tegenwoordigheid van Christus maakte de mensen van Hem afhankelijk. Ze zochten Hem overal op. Zijn geestelijke tegenwoordigheid trok hun harten. Dat was wat ze moesten leren. Zijn geestelijke tegenwoordigheid zou nooit meer van hen wijken.

De komst van de Geest zou tot grote zegen zijn. De Geest zou het op Zich nemen om de apostelen te helpen, te begeleiden, en Christus te verheerlijken. Zoals een vaardig stuurman het schip naar de haven brengt, zou de Heilige Geest de apostelen leiden en sturen.
Het getuigenis van de Geest in het woord en door de apostelen, blijft tot op de dag van vandaag datgene waarop wij ons vertrouwen kunnen stellen. Wij kunnen onze zielen toevertrouwen aan het woord van de Geest. Het getuigenis van de Heilige Geest komt namelijk altijd exact overeen met het woord.
De Geest was in de discipelen een geest van profetie. Dat zou direct na de uitstorting blijken uit de rede die Petrus op de Pinksterdag hield. ( Hand. 2 )
Alle gaven en genadebewijzen van de Heilige Geest, alle prediking en al de geschriften van de apostelen, de talen en de wonderen die ze deden hadden maar één doel voor ogen. Dat was de verheerlijking van Christus. De Geest was niet uitgestort om een nieuw koninkrijk op te richten, maar om het Koninkrijk dat Christus had opgericht te bevorderen en te bevestigen.

De apostel Johannes kwam later op deze woorden van Jezus terug. In 1 Johannes vatte de apostel twee geboden samen: geloven en liefhebben. Johannes stelde het voorbeeld van Kaïn tegenover dat van Christus. ( 1 Joh. 3 : 12 – 18 ) En riep de christen op om het laatste voorbeeld te volgen. De geest van God is de geest van liefde. Liefde komt uit de hemel vandaan.
Er is geen enkele eigenschap van God die helderder de wereld inschijnt als de liefde. God heeft zoveel van ons gehouden dat Hij een onvergelijkbare prijs voor ons heeft betaald.
De christelijke liefde is een bewijs van de inwoning van God in ons hart. Gods liefde is niet volmaakt in Hem, maar in en met ons. Geloof wordt volmaakt door de werken, en liefde door haar werkzaamheid. Je zou denken dat het spreken over het blijven van God in ons en wij in Hem te hoog gegrepen zijn, te grote woorden zouden zijn voor stervelingen, als God ons daarin niet was voorgegaan.
Wat het precies betekent, dat zullen wij hier op aarde nooit helemaal beseffen. Het wacht om geopenbaard te worden in de eeuwige heerlijkheid.
Wat wij er hier in dit leven van mogen kennen is, omdat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.

Weten kerkmensen zeker dat ze geloven, en wat ze geloven? Ze weten dat niet altijd zeker. Ze weten echter wel waar ze hun zekerheid moeten zoeken. Bovendien geeft God hen mensen op hun pad die hen helpen om de Weg te vinden. Dat is het unieke van de christelijke gemeente. Alle gelovigen verlangen ernaar om een aanstekelijk christen te worden. Ze weten niet altijd hoe dat moet en welke risico`s het met zich meebrengt. Maar diep in hun hart weten ze wel dat er geen grotere voldoening bestaat dan anderen te zien opbloeien voor de liefde en de waarheid van God. Ze beginnen met Gods ogen naar de wereld om hen heen te kijken. Geen ogen van veroordeling, ogen vol liefde!

Geef een reactie