Vruchtdragen door Jezus ( 3 )

1 Petrus 3 : 13 – 17 

 

“ Overigens, wie zou u kwaad willen doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou moeten lijden om de gerechtigheid dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verdedigen. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver, dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden – indien Christus dat wil – omdat men goed doet, dan omdat met kwaad doet. “ 

De apostel Petrus schreef een brief aan de verspreid wonende Joden buiten Palestina. Ze hadden zich in de verschillende Romeinse provincies gesetteld, en waren tot het nieuwe geloof in Jezus Christus bekeerd.  Petrus toonde in zijn brief aan hoe christenen met vriend en vijand om dienden te gaan. Wat hun vrienden betrof  moesten zij ten allen tijde proberen om het over de hoofdlijnen van het geloof met elkaar eens te zijn. Ze moesten in oprechte liefde en met vrome bedoelingen met elkaar verbonden blijven.  Zelfs wanneer zij een verschil van mening hadden dan moesten zij toch medegevoel met elkaar blijven houden. Christen zijn impliceert dat wij medelijden hebben met mensen die bedroefd of hulpbehoevend zijn. Bovendien moet vriendelijkheid boven in ons vaandel geschreven staan.  

Petrus beschreef vervolgens hoe wij ons tegenover onze vijanden moeten gedragen. De apostelen in de verstrooiing hadden met hevige vervolgingen te maken. Ze zagen velen van hun geloofsgenoten in Rome de arena`s binnengaan om door de wilde dieren verscheurd te worden. Gruwelijker en onrechtvaardiger dood was niet denkbaar. Toch spoorde Petrus zijn leerlingen aan om mensen die tegen hen tekeer gingen te zegenen. De christenen werden vreselijk belasterd. Maar ze moesten deze laster met goede woorden tegen gaan omdat Jezus hen opgedragen had om te zegenen wie hen vervloeken. De Heere Jezus heeft een eeuwige zegen voor Zijn kinderen klaarliggen. Een eeuwige erfenis in de hemel. We moeten daarbij altijd in gedachten houden dat de roeping van een christen hem wel heerlijke voorrechten geeft, maar  dat er ook moeilijke verplichtingen aan verbonden zijn. 

Toen Petrus dit allemaal uitgelegd had  ging hij ertoe over om een heldere beschrijving te geven van een troostvol en gelukkig leven midden in een wereld die voor het overgrote deel door twist en wrok beheerst werd. Het is belangrijk dat een christen zich een oprechte, milde en bescheiden manier van spreken toeëigent. Dat is een uiterst geschikt middel om vreedzaam door het leven te gaan. Iedere christen is niet alleen verplicht om de vrede – als die hem aangeboden wordt –  met beide handen aan te pakken, maar hij moet de vrede zelf ten allen tijde  zoeken en blijven nastreven. 

Wie zo bezig is hoeft er niet ongerust in te zijn dat zijn vijand door zijn gedrag tot wreedheden aangezet zal worden. “ De ogen van de Heere rusten in gunst op de rechtvaardigen, en Hij neigt Zijn oor tot hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen degenen die kwaad doen “ ( vs 12 ) “ De beste en zekerste manier om lijden te voorkomen is het aanmeten van een geduldig en nederig gedrag. Een mens die zich deze houding toegeëigend heeft, zal niet gauw in de problemen komen “ aldus Petrus. 

We moeten ook altijd bereid zijn om verantwoording af te leggen over ons geloof  want de hoop en het geloof van een christen zijn tegenover ieder ander mens te verdedigen. Wij moeten dat met  zachtmoedigheid proberen te doen. 

Ondanks al deze raadgevingen van Petrus kan de belijdenis van een christen nooit aan een goed geweten en een goede levenswandel alleen afgemeten worden. Mensen die dicht bij de Heere leven moeten er op voorbereid zijn dat hun geloof te allen tijde aangevallen kan worden. Ook Christus en Zijn apostelen overkwam dit. Maar christenen geloven door alles heen dat zij lijden voor de Naam en de Zaak van hun Meester. Het lijden van leerlingen van Jezus zal omgezet worden in grote blijdschap en heerlijkheid terwijl het lijden van vijanden van Zijn Naam  omgezet zal worden in een eeuwig lijden. De Heere helpt mensen die trouw aan Hem zijn. Hij hoort hen als ze om hulp roepen. Maar Hij vernietigt uiteindelijk mensen die kwaad doen. 

Ook Christus leed. Hij werd als mens gedood. Maar God maakte Hem levend en gaf Hem de macht van de Heilige Geest. Christus was totaal onschuldig. Zijn dood heeft ons voor altijd bij God gebracht. Wie Jezus gevonden heeft, weet dat alle andere vreugden hier op aarde daarbij in het niet vallen. Het geloof in Zijn Naam bant ongezonde vrees en tobberij, ontmoediging en somberheid uit ons leven. Dit geloof neemt ons volledig in beslag omdat de ultieme werkelijkheid van Christus` definitieve overwinning over de dood ook onze doodsangst op het moment dat dit nodig is, weg zal nemen. Wij kunnen de alomvattende heerlijkheid niet vergeten dat God de Vader Jezus een Naam gaf boven alle naam. Dit geloof straalt uit door een vrijmoedig hart en is ontvangen door de genade en de macht van Jezus. ( SV, NBV, de bijbel in gewone taal, HSV, MH, Jezus zien – Piper ) 

 

Geef een reactie