Vruchtdragen door Jezus ( 2 )

1 Petrus 2 : 4 – 10 

God zegt in de heilige boeken: “ Ik heb op de berg Sion de eerste steen gelegd voor mijn tempel. De steen die Ik uitgekozen heb is kostbaar en sterk. Je kunt er veilig op bouwen. Jezus Christus is de kostbare steen die God uitgekozen heeft. Hij is de Levende Steen. Want God heeft hem weer levend gemaakt, nadat de mensen Hem gedood hadden. Jullie zijn in Hem gaan geloven, en daardoor zijn jullie nu ook levende stenen. Samen zijn jullie Gods tempel. Jullie brengen offers aan God, als heilige priesters. Jullie offer is het dienen van God door goed te leven. Want dankzij Jezus Christus doen jullie wat God wil. Voor jullie is Jezus Christus de kostbare steen die God uitgekozen heeft. Want jullie geloven in Hem. Maar voor ongelovigen is Hij een gevaarlijke steen waarover ze struikelen. Ongelovigen lijken op bouwers die de belangrijkste steen van een gebouw weggooien. Want zij zijn ongehoorzaam aan de woorden van God. Dat heeft God zo bepaald. Jullie zijn door God uitgekozen, en jullie horen bij Hem. Nu zijn jullie een heilig volk, een volk van priesters. God heeft jullie uit de duisternis geroepen om te leven in Zijn schitterend licht. Nu kunnen jullie iedereen vertellen over de grote wonderen van God. Ooit waren jullie niet eens een volk. Nu zijn jullie het volk van God. Ooit was er niemand die voor jullie zorgde. Nu zijn jullie Gods volk. 

In 1 Petrus 2 worden allerlei algemene aansporingen van de apostel Petrus wat nauwkeuriger uitgewerkt. Het ultieme middel om een heilig leven te leiden is het Woord van God. ( vs 1 – 12 ) De beste christenen moeten tegen alle zonden gewaarschuwd worden. Niemand is hier op aarde namelijk volkomen geheiligd en zelfs onze pogingen om iets voor de Heere te doen stellen ons aan verzoekingen bloot. Petrus schreef zijn lezers en toehoorders daarom gezonde geestelijke kost voor met de hartelijke wens dat zijn leerlingen door het nuttigen hiervan tot gezonde christenen op zouden groeien. We worden door de apostel aangespoord om altijd naar het Woord van God uit te kijken. De melk van het woord moet onvervalst zijn, zonder toevoegingen. 

Toenemen in wijsheid en genade is de wens van elke leerling van Jezus. Er is maar één manier om er achter te komen hoe volkomen de genade en goedertierenheid van onze Verlosser is, de eigen ervaring. Wie ervaring heeft met de genade van Jezus is door het geloof Een met Christus geworden. De apostel legt de essentie uit van wie Jezus Christus is. Hoewel de Heere Jezus eigenlijk niet beschreven kan worden, munten de woorden van Petrus in schoonheid en diepgang uit.

Christus is de Levende Steen! Petrus noemt Hem zo om aan te geven dat Hij onoverwinnelijk is, en eeuwigdurend. Hij wil zijn toehoorders leren dat Jezus het Fundament is waarop zij hun leven moeten bouwen. Omdat Jezus eeuwig leven in Zichzelf heeft, is Hij de Levende Steen. De waardering en achting die Jezus van God en mensen ontving –  en tot op de dag van vandaag ontvangt – variëren enorm. Hij werd door de mensen verworpen, en gedood. Voor God de Vader echter is Hij is zeer dierbaar. Christus mag dan wel door een ondankbare wereld verworpen worden, maar niet door iedereen. Mensen die van deze Barmhartige Verlosser genade willen ontvangen, moeten en mogen naar Hem toekomen. Dit is een echte handeling, het blijft niet zomaar bij een vrome wens.

 Petrus beval de Joden in de verstrooiing de christelijke gemeente en haar instituten aan. Omdat Jezus Christus de Hoeksteen is, is de christelijke kerk een veel milder, edeler gebouw dan de oorspronkelijke Joodse tempel. De christelijke kerk is een levende tempel waarin christenen de levende stenen, en een heilig priesterdom vormen. Zij offeren geestelijke en lichamelijk offers die er door het werk van de Heere Jezus Christus bijzonder aangenaam uitzien in de ogen van de Vader. Het is erg mooi om op te merken dat alle christenen een begin van geestelijk leven in zich hebben dat hen door Christus gegeven is. Zij zijn niet langer dood in zonden en misdaden, maar ze willen oprecht voor God leven. Hoewel ze daarbij fouten maken, is de intentie van hun hart puur en bij de Vader bekend. De offers van gelovigen van nu bestaan niet meer uit de offers die de priesters in de tempel brachten, maar ze bestaan uit 

  • Het dankoffer van Gods volk. 

“ Laten we met Jezus` tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het huldebetoon van lippen die Zijn Naam ononderbroken prijzen. “ ( Hebr. 13: 15 ) 

  • Dienstbetoon.

“ Ik moet in volledige toewijding aan Zijn Evangelie een dienaar van Christus voor de heidenen zijn, zodat zij een God welgevallig offer kunnen worden, geheiligd door de Heilige Geest. “( Romeinen 15: 16 ) 

  • Totale toewijding 

“  Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig, en God welgevallig offer in Zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. “ ( Romeinen 12: 1 ) 

  • Het proclameren van Gods grote daden. 

“ Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar Zijn wonderbaarlijk licht. ( 1 Petrus 2 : 9 ) 

De christelijke gemeente is een geestelijk huis. Dit huis wordt dagelijks opgebouwd, en alle onderdelen worden voortdurend verbeterd. Het geheel van dit gebouw wordt voltooid doordat er door alle eeuwen heen dagelijks nieuwe leden aan toegevoegd werden. Dit proces gaat door tot aan de wederkomst. Sommige leden blonken uit in kostbaarheid, we denken hierbij aan namen zoals de twaalf apostelen, Augustinus, en de Reformatoren. Zij hebben één grote overeenkomst: ze vonden hun zaligheid in Jezus Christus alleen, als de Levende Steen. 

“ Maar dit zegt God, de Heer: Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop stelt, hoeft geen andere toevlucht te zoeken. “ ( Jesaja 28: 16, 17 ) profeteerde  Jesaja. De tempel van het oude verbond was de voorafschaduwing van het geestelijk huis van nu. 

“ Weet u niet dat u een tempel van God bent, en dat de Geest van God in uw midden woont? “ ( 1 Kor. 3 : 16 ) Deze tekst geeft aan waarom het zo belangrijk is om te waken voor eenheid in de gemeente. ( 2 Kor. 6 : 16 ) Die eenheid is gegarandeerd wanneer elke gelovige zich in de Heere Jezus gaat verheugen. 

“ Gezegend wie komt met de Naam van de Heer! Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. De Heer is God, HIj heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. Looft de Heer, want Hij is goed! Eeuwig duurt zijn trouw! “ ( Psalm 118 ) 

Omdat het Joodse volk de Messias verworpen heeft, is het Evangelie verder gegaan en ook naar ons toegekomen, tot ons die eens heidenen waren. ( Matth. 21 : 42 – 44 ) 

Samengevat kunnen we stellen dat Petrus eerst de redding van de mensheid beschreven heeft, zoals God die bewerkt heeft voor het heden en voor de toekomst. Zijn argumentatie bouwt hij op wat de Elohim in het verleden gedaan heeft. 

Na zijn hypothese  wekt hij de gelovigen op om op het niveau van die redding te leven. Hij noemt zes levenseisen die samen het christelijk levensprogramma vormen. 

  1. heb hoop ( 1 Petr 1 : 13 ) 
  2. wees heilig ( 1 Petr. 1 : 14 -16 ) 
  3. leef in ontzag voor God ( 1 Petr. 1 : 17 – 21 ) 
  4. heb lief ( 1 Petr. 1 : 22 – 25 ) 
  5. krijg geestelijke groei ( 1 Petr. 2 : 1 – 3 ) 
  6. vorm een tempel voor God ( 1 Petr. 2 : 4 – 10 ) 

Het is geen programma dat we individueel kunnen doorlopen. Petrus beklemtoont het gemeenschappelijke ervan als hij het laatste van deze levenseisen aan de gelovigen uitlegt aan de hand van een bezinning op de tempel en het volk van God. 

De kerk is de tempel van de eindtijd, met Jezus Christus als de uiterste Hoeksteen. ( 2 : 4 – 10 ) 

De kerk is het Israël van God. ( 2 : 9 ) 

De kerk is de erfgenaam van de beloften van de Sinaï. ( 2 : 9 ) 

De kerk wordt gevormd door niet- Joden en Joden. ( 2 : 10 ) 

Net zoals elk historisch feit kan ook het bestaan van Jezus Christus in twijfel worden getrokken. Maar als God instaat voor de betrouwbaarheid van de getuigen, de moed van hun prediking, de onbeduidendheid van de tegenstanders, de uitwerking van het Evangelie, de samenhang van de boodschap, de allesomvattende toereikendheid van het christelijk wereldbeeld, en de geestelijke heerlijkheid van Jezus Christus, dan is Hij ook in staat om de harten van de meest hardnekkige sceptici open te breken. 

Als God onze geest verlicht met de lichtglans van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus ( 2 Kor. 4 : 4 ) dan krijgen we door de macht , liefde en genade van Jezus een verbroken, maar vrijmoedig hart.

We worden volledig in beslag genomen door de werkelijkheid van Christus` definitieve overwinning over de dood. En we willen voor Hem leven en sterven! ( Bijbel in gewone taal, SV, NBV, SB, Piper )  

 

 

One response to “Vruchtdragen door Jezus ( 2 )

Geef een reactie