Voorbede voor onze regering

Voorbede om goed leiderschap. 

In deze tijd van verkiezingen zien we ons voor de plicht gesteld om te stemmen. We stemmen op leiders die christelijke principes voorstaan. Er zijn veel landen op de wereld waar christenen onderdrukt en vervolgd worden. Ze lijden onder regeringen die ze niet kunnen veranderen en die hun stem het zwijgen oplegt omdat ze het geloof in Jezus Christus haten. Wij zijn gezegend met de vrijheid om onze stem uit te brengen zonder dat dit enig gevaar voor ons leven oplevert. Die vrijheid moeten we waarnemen. Maar er is meer. 

“ Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzegging voor alle mensen. Voor koningen, en allen die in hoogheid zijn, zodat wij een stil en gerust leven mogen leiden, in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God onze Zaligmaker. “ ( 1 Timotheüs 2 : 1 – 3 ) 

In deze tekstverzen wordt een gebod gegeven aan christenen om te bidden voor alle mensen in het algemeen, en voor de overheid in het bijzonder. De apostel Paulus schreef hier geen formuliergebed voor. Het waren algemene adviezen omdat hij zijn aanbevelingen aan mensen verstrekte die de Bijbel in hun bezit en in hun hart hadden. Ze hadden de Heilige Geest die hen bij het gebed leiden zou. De Geest van het gebed heeft geen verdere aanwijzingen nodig. Leerlingen van Jezus Christus kunnen niet anders dan biddende mensen zijn. Ze bidden voor zichzelf, maar ook voor alle andere mensen. Dat doen ze met een liefhebbend hart. Hoewel de koningen in die tijd heidenen waren, moest er toch voor deze mensen gebeden worden. Daar moest het niet bij blijven, christenen moesten ook voor koningen en gezagsdragers danken. Ze moesten bidden voor hun welzijn en danken voor het welzijn van het koninkrijk waarover zij regeerden.

 Godzaligheid is de ware verering van God. Eerbaarheid is een goed gedrag ten opzichte van alle mensen. Deze twee zaken moeten altijd samengaan. In onze gebeden moeten wij bidden en danken. Koningen en mensen die regeringsverantwoordelijkheid dragen hebben ons gebed nodig want zij zien zich voor veel problemen geplaatst. Bovendien stelt hun positie hen aan veel verleidingen en gevaren bloot. 

De Bijbel kent een prachtige psalm die betrekking heeft op het koninkrijk van Jezus Christus. Psalm 24.

“ Van de Heer is de aarde en alles wat er leeft.
Van Hem is de wereld en ieder die er woont.
Want de Heer heeft de aarde gemaakt,
Hij heeft de aarde vastgezet in zee. “ ( Psalmen 24 : 1, 2 ) 

 Dit psalter gaat over het rijk van Gods voorzienigheid, waardoor Hij de wereld regeert. We moeten niet denken dat alleen de hemel belangrijk is voor de Heere, en Hij deze aarde niet belangrijk vindt. Toen God de aarde aan de kinderen der mensen gegeven had, heeft Hij Zelf het eigendomsrecht behouden, en ons alleen het vruchtgebruik gegeven. De grondstoffen, en de vruchten die zij voortbrengt, alle dieren van het woud, en het vee op duizend bergen, onze landerijen en huizen en alle verbeteringen die door de kundigheid en de ijver van de mens op aarde zijn aangebracht, dat is allemaal van Hem. Het bewoonbare deel van de aarde is op een bijzondere manier van Hem. Wij mensen zijn ook niet van onszelf, ons lichaam en onze ziel behoren God toe. De Heere God schiep haar en maakte haar geschikt voor het gebruik van de mens. Hij bevestigde haar en maakte haar vast, zodat – hoewel het ene geslacht gaat en het andere komt – de aarde in eeuwigheid vast staat. ( Prediker 1 : 4 ) 

De aarde is Gods voetbank. We verblijven hier maar een kleine tijd. Weldra vertrekken we van hier. Wie zal later naar de hemel gaan? Het zijn mensen die hun hart en handen opheffen naar God. Maar handen die in gebed naar God geheven worden, moeten hier op aarde rein en eerlijk zijn. Daar hoort ons politiek gedrag ook bij. We moeten onze verantwoording nemen. Ons hart moet bovendien zuiver zijn. Een zuiver hart is een hart dat oprecht is, gezuiverd door het geloof en gevormd naar de wil van God. ( Matth. 5 : 8 ) We moeten mensen zijn die eerlijk omgaan met God en mensen. Iedere tijd kent gelukkig zulke mensen. Ze zullen werkelijk altijd gelukkig zijn. Ze zullen hier op aarde gerechtvaardigd en geheiligd worden. Het zijn vooral geestelijke zegeningen en hemelse zaken die zij zullen ontvangen.  God Zelf zal de God van hun Heil zijn. De prachtige intocht waarover psalm 24 schrijft verwijst waarschijnlijk naar het plechtige opbrengen van de ark in de tabernakel, of in de tempel. Ongetwijfeld wijst deze psalm ook heen naar Christus en Zijn hemelvaart, en het welkom dat Hem daar bereid werd. Hij had met Zijn bloed voor ons betaald en het recht verkregen om daar binnen te gaan. De roeping van het Evangelie leert ons ook te bidden om een regering met leiders die deze normen en waarden delen. ( SB, MH, SV, kantt, de Bijbel in gewone taal ) 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *