Psalmen 36

Heer, hoog als de wolken is Uw liefde, Tot in de wolken reikt Uw trouw. Uw gerechtigheid is als de machtige bergenUw rechtvaardigheid als de wijde oceaan. U Heer, bent de Redder van mens en dier. Hoe kostbaar is Uw liefde God! In de schaduw van Uw vleugelen schuilen de mensen. Zij laven zich aan de overvloed van Uw huis, U lest hun dorst met een stroom van vreugden, Want bij U is de Bron van het leven, Door Uw licht zien wij licht. Toon aan Uw getrouwen gedurig Uw liefde, Aan de oprechten van hart Uw gerechtigheid. ( Psalm 36 : 6 – 11 ) 

David, de koning – dichter overdenkt in zijn hoedanigheid als koning en profeet de zonde en haar bittere gevolgen voor de mensheid. Nadat hij met verdriet om zich heen had gekeken, keek hij getroost naar de goedheid van Gods genade. En hij begon te bidden! In een tijd als deze zien we veel verdrietige dingen. Er vallen ontelbare doden door de Corona crisis. Lijden verdriet en pijn hopen zich overal op.Terwijl de leiding van de Taliban vredesbesprekingen met de VS voert, betaalt Rusland Afghaanse strijders om Amerikaanse militairen te doden. In Polen is de onafhankelijkheid van de rechtsstaat ontmanteld. In bijna alle landen verergerde de lock-down de sociaal economische problemen. In de tijd van David was de maatschappelijke situatie niet veel anders dan vandaag de dag. Hoe moeten wij daarop reageren? Psalm 36 wijst ons de weg naar het licht. Dat licht is de goedheid en liefde van God in de hemel. David keek na alle ellendige dingen die hij gezien had, getroost naar de goedertierenheid van God. Hoeveel narigheid wij ook om ons heen zien, God blijft wie Hij is: goed en rechtvaardig. Gods trouw reikt zo hoog dat ze onveranderlijk is. Zijn rechtvaardigheid is onbuigzaam en onbeweeglijk. Hij is een God van ondoorgrondelijke wijsheid en raad. Het scherpste verstand kan Hem niet peilen. Dat geeft een kind van God onbegrensd vertrouwen in Zijn alwetendheid en souvereiniteit. De Heere beschermt Zijn kinderen niet alleen voor het kwaad, maar Hij voorziet hen ook van het nodige levensonderhoud. Alle reden dus om voor elk detail van ons dagelijks leven vast op Hem te bouwen. Hij nodigt en roept mensenkinderen om de toevlucht te nemen onder de schaduw van Zijn vleugels, waar Hij Zijn hartelijke liefde en trouw beloofd heeft. In de volmaakte God en Heere is een overvloed die iets wonderlijks in zich heeft. Die overvloed is misschien niet altijd zichtbaar, want ze bevindt zich in ons hart. Niemand zal het daar ooit weghalen, want God zorgt voor deze overvloed. Alles wat God geeft is als een heldere rivier: altijd fris en altijd stromend. De lieflijkheden van het evangelie en van het geloof zijn zuiver en aangenaam.

Dat wordt schitterend beschreven in Openbaringen 22. Water en licht zijn twee metaforen voor het leven. “ Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. “ ( Openbaringen 22 : 1 ) Wat Johannes over deze rivier en boom des levens geschreven heeft, vind je terug in Genesis 2 : 10 toen alles nog volmaakt was. Tussen Genesis en Openbaringen is veel gebeurd. Maar één ding staat vast: het begin was goed, en volmaakt, en het einde zal goed, en volmaakt zijn. Zonde, dood en lijden hebben niet het laatste woord! Dat komt allemaal omdat God de Bron is van het geestelijk goed. In het kennen van Zijn genade, en in het zien van Zijn heerlijkheid hebben Gods kinderen werkelijk alles om hun verstand en geest met diepe blijdschap te vullen. Het heerlijke Goddelijke licht schijnt overal in de Bijbel. Het schijnt vooral in het aangezicht van Christus, het Licht van de wereld. Toen David dat overdacht had, ging hij bidden. Hij bad voor alle heiligen. Dat zijn de mensen die God kennen. De Bijbel noemt ze oprechten van hart. Ze zijn oprecht in hun belijdenis van de godsdienst, bovendien zijn ze  trouw aan God en aan mensen. David bad om een bijzondere zegen. Hij bad om tekenen van Gods gunst over hem, en hij bad om de werkingen van Zijn genade in hem. David bad erom dat zijn eerlijkheid bewaard mocht blijven en hij bad om vrede en troost. Het is overduidelijk dat David zijn blijdschap niet in zijn rijkdom of in zijn vele vrouwen gevonden had, want hij schreef er niets over. De oprechtheid van David over zichzelf doet weldadig aan. David verbloemde zijn leven niet maar beleed al zijn daden ernstig en oprecht. Daarom bleef hij altijd de man naar Gods hart. Dat is een bemoediging voor leerlingen van Jezus. Met deze God kan iedereen het leven beginnen, leven, en eindigen. God zal in alles voorzien. En steeds, terwijl Hij voorziet, stroomt Hij over van liefde voor Zijn kind. 

Geef een reactie