Psalmen 29

Psalmen 29

Een psalm van David.

Erken de Heer o goden,
Erken de Heer, Zijn macht en majesteit.
Erken de Heer, de Majesteit van Zijn Naam.
Buig u voor de Heer in Zijn machtige glorie.

De stem van de Heer boven de wateren.
De God vol majesteit doet de donder rollen.
De Heer boven de wijde wateren.
De stem van de Heere vol kracht,
De stem van de Heere vol glorie.

De stem van de Heere splijt ceders.
De Heer splijt de ceders van Libanon.
Opspringen doet Hij de Libanon als een kalf.
En de Sirjon als het jong van een wilde stier.

De stem van de Heer ontbrandt in vurige vlammen,
De stem van de Heer brengt de woestijn tot beven.
Beven doet de Heer de woestijn van Kades.
De stem van de Heer doet de hinden kalven,
En de geiten hun jongen werpen.
Majesteit! roept heel Zijn paleis.

De Heer heeft Zijn troon boven de vloed.
Ten troon zit de Heer als Koning voor eeuwig.
De Heer zal macht aan Zijn volk verlenen,
De Heer zal Zijn volk zegenen met vrede.

Zoals psalm acht een overdenking tijdens een maanlichte nacht was, en psalm 19 een zonnige morgen inluidde, beschrijft psalm 29 een grote storm die met donder en bliksem gepaard ging. De dichter observeert het weer, en roept met zijn psalter op om God te eren.

Midden in een onweer – een geweldige demonstratie van kracht en macht – huldigt deze lofzang de verhevenheid van JWHW.
Het losbarsten van de elementen tijdens het onweer roept een herinnering op aan het woeden van de elementen tijdens de zondvloed. Duidelijk blijkt dat de persoonlijkheid van de Heere overheerst, Die alle macht vast in handen houdt. Volgens de oude Griekse vertaling is psalm 29 bedoeld om tijdens de afsluiting van het Loofhuttenfeest te zingen, kort voor de periode van de herfstregens.

“ Wanneer het graan is gedorst, en de druiven zijn geperst, moet u zeven dagen lang het Loofhuttenfeest vieren. Vier uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven ,slavinnen, en Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen. Zeven dagen lang moet u voor de Heer, uw God feestvieren op de plaats van Zijn keuze. Hij zal immers al uw werk zegenen en u een rijke oogst geven. Vier daarom uitbundig feest. “ gebood de Heere in Deut. 16 : 15. Tijdens dit feest werd er om regen gebeden. Hoogstwaarschijnlijk zijn het onweer en de regenval een antwoord op dit gebed.

Het is opvallend dat de uitdrukking “ de stem van de Heere “ zeven keer in dit psalter voorkomt. Zeven geeft een getal van volheid weer. Symbolisch gezien zou het goed het opéénvolgend geratel van de donder weer kunnen geven. Boven de wateren van de Middellandse Zee volgt na een periode van grote hitte regelmatig een felle onweersbui. Iedere donderslag lijkt een oproep te zijn om God te eren. Feitelijk legt David een nadrukkelijke eis bij de heersers der aarde neer om hulde te brengen aan de enige ware God die het gebed om regen zo overduidelijk verhoort. “ Geef Hem uw kronen, leg die aan Zijn voeten neer. Geef Hem uw scepters en zwaarden en leg die in Zijn hand zodat u bij het gebruik ervan Lof en Naam voor Hem zult verwerven.” roept hij uit.

De woorden die aan de koningen der aarde gericht zijn, komen tot alle mensen. Wij worden opgeroepen om het bestuur van ons leven in Gods handen te leggen. Zodat Hij met onze levens en gaven kan doen wat Hem welbehaaglijk is. Zodat wij Lof en een Naam voor Hem zullen verwerven.

“Aanbidt de Heere om de eer van Zijn Naam. Niet alleen omdat Hij oneindig ontzagwekkend en bovenal te vrezen is, maar ook omdat Hij oneindig beminnelijk is en daarom waard om boven alles lief te hebben.” roept David uit.

De Naam Jahweh wordt in deze psalm niet minder dan achttien keer herhaald. “ Ik ben die ik ben, dat is Mijn eeuwige Naam! “ De Heere is volkomen en heeft volkomen genoeg aan Zichzelf, Hij had de mens helemaal niet nodig om volmaakt gelukkig te zijn. Toch schiep Hij mensen, omdat Hij Zijn eigen beeld in hen terug wilde zien. Na de zondeval richtte Hij het genadeverbond op, om dat beeld te herstellen. In Christus Jezus ziet Hij ons als hadden wij geen zonde gedaan.

De stem van de Heere is niet alleen boven het water hoorbaar, maar flitst ook als een donderslag over het gebergte. Zij splijt de cederen van de Libanon en de Sirjon. Dat ziet op een oordeel, zoals de profeet Jesaja uitgeroepen had: “ Op die dag zal de Heer van de hemelse machten Zich keren tegen iedereen die hoogmoedig is, en trots. Tegen ieder die zich hoogmoedig acht, ze worden vernederd. Tegen alle ceders van de Libanon die zich zo trots verheffen.” ( Jesaja 2 : 12, 13 )
Het volk van Israël baseerde zijn nationale trots onder andere op deze ongelooflijk hoge bomen. De hoogste soort die men in het Nabije Oosten kende. Ze symboliseren macht en hoogmoed. David nam net zoals de Heere Jezus dat later zou doen een voorbeeld dat uit het leven gegrepen was.

Er is een controverse tussen splijtende bomen, dieren die in doodsnood hun jongen werpen, vergruizende bergen, vurige vlammen, en de vrede die Gods volk ontvangt. Deze wordt in de volgende Bijbelteksten onderstreept:

“ Majesteit! “ roept heel Zijn paleis. De hele schepping is het paleis van God, Zijn tempel. Het verwijst naar het hemelse heiligdom. “ Die in de hemel troont lacht. De Heer spot met hen. “ ( Psalm 2 : 4 )

“ De Heer in Zijn heilige paleis, de Heer op Zijn troon in de hemel, met aandacht beziet Hij en fronsen keurt HIj de mensen op aarde. “ ( Psalm 11 : 4 )
“ Wie is gelijk aan onze God? Die hoog daarboven Zijn woning heeft? “ ( Psalm 113 : 5 )
“ Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van Zijn Majesteit. “ ( Jesaja 6 : 1 )
“ Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen. “ ( Jesaja 40 : 22 )

Nu volgt de tegenstelling, Zij tekent God als een machtige Beschermer die vrede garandeert. ( vs 10, 11 ).

“ Roep ik tot de Heer, Hij antwoordt mij vanaf Zijn heilige berg, sela. Ik ga liggen, ik val in slaap en word wakker. De Heer beschermt mij. Ik vrees de tienduizenden niet die mij van alle kanten omringen. “ ( Psalm 3 : 5 – 7 )

Het is overduidelijk! De Goddelijke macht die in het onweer tot uiting komt en die de leden van het hemelse hof aanschouwen ( vs 1 ) is niets anders dan een vertoning van de macht en majesteit van de Heere. Maar met dezelfde macht en kracht waarmee Hij Zijn vijanden verslaat, zegent Hij Zijn kind met vrede.

“ Hoe overweldigend groot is de krachtige werking van Gods macht voor ons die geloven! “ ( Efeze 1 : 19 )

Dat is geweldig mooi. Wat er ook gebeurt, een kind van God heeft niets te vrezen. God is een Schuilplaats. Wie in de Schuilplaats van de Allerhoogste mag verkeren is veilig, voor nu, en altijd.

Geef een reactie