Psalmen 150

Psalmen 150 

Zing voor de Heer in Zijn heilige tempel,Zing voor Hem in Zijn hemels paleis, Zing voor Hem want Hij doet wonderen, Zing voor Hem, want groot is Zijn macht! Zing voor Hem! Klap in je handen en dans, Zing voor Hem en maak muziek, Speel op harpen en op fluiten, Speel op trommels en trompetten, dank Hem met alle instrumenten, Alles wat leeft, zing voor de Heer! Halleluja! ( psalm 150 de Bijbel in gewone taal ) 

De eerste en de laatste psalm die de Bijbel bevat zijn allebei maar enkele strofes lang en heel bijzonder. De eerste psalm is een precieze instructie om ons voor te bereiden op de blijdschap en troost die wij aan onze godsdienst kunnen ontlenen. 

De laatste psalm is een psalm die bedoeld was om de Levieten op te wekken om in het huis van God zangers en bespelers van instrumenten te zijn. Zij is bijzonder geschikt voor mensen die de Heere door genade tot geestelijke priesters gemaakt heeft.

De auteur roept alle priesters van God maar ook de zangers op om de tempel van de Heere binnen te gaan en Hem daar te prijzen met lofzeggingen. Er is geen betere plek om dat te doen dan op de plaats waar Hij op een bijzondere manier Zijn heerlijkheid openbaart en Zijn genade uitdeelt. 

De lof en dank die de Heere toekomt is Hij dubbel en dwars waard. Hij heeft namelijk Zijn onbeperkte macht altijd alleen maar aangewend om ons een voorbeeld te geven van Zijn voorzienigheid en genade. Hij liet ons zien wat Hij deed in de schepping, in het regeren en het verlossen van de wereld, voor alle mensen in het algemeen en voor Zijn Kerk en geliefde kinderen in het bijzonder!

Het moet gezegd worden dat onze lof niet in verhouding kan staan tot Gods oneindige grootheid. We kunnen dan ook nooit bang zijn om teveel te zeggen over de lof aan God, we lopen eerder het gevaar om daar te weinig over te zeggen. 

De schatting die de Elohim van ons vraagt wil hij in dit psalter met alle soorten muziekinstrumenten  – die toen in de tempeldienst gebruikt werden –  toebedeeld krijgen. ( vs 3 – 5 ) Het is een feit dat de mooiste muziek in Gods oren toegewijde en vrome liefde is. Een welluidende snaar is prachtig, maar een welluidend hart is beter. Loof God met een sterk geloof! Loof God met een heilige liefde en vreugde! Loof Hem met een volkomen vertrouwen in Christus Jezus! Loof Hem met een gelovig triomferen over de machten van de duisternis! Loof Hem door een algemene eerbied voor al Zijn geboden! Loof Hem door de belangen van het Koninkrijk te promoten! Loof Hem door een levende hoop op en verwachting van het koninkrijk van Zijn Heerlijkheid! 

Alle verschillende manieren om God te loven moeten in harmonie met elkaar gebeuren, zodat ze elkaar niet hinderen, maar aanvullen. Zo zullen Gods gelovigen eendrachtig met één mond God verheerlijken. ( Romeinen 15 : 6 ) 

Nadat de dichter de priesters en het volk van God enthousiast aangemoedigd heeft, doet hij een oproep aan alle mensen om Hem te loven wanneer hij uitroept dat alles wat adem heeft Hem moet prijzen. Deze oproep was profetisch en bedoeld voor de tijd dat de heidenen in de kerk opgenomen zouden worden. Dan zal aan alle plaatsen dit lofoffer en heilig reukwerk aan de Heere toegebracht worden. ( Mal. 1 : 11 ) 

Het zingen van de vogels is een soort loven van God. De dieren zeggen feitelijk tegen de mens dat zij God zouden loven als zij daartoe in staat zouden zijn. Ze wekken ons op om een lied voor onze Heere aan te heffen. Terwijl gebeden vaak zuchten zijn die geuit worden, is de lof van God een blij zuchten tot Hem. Wij mensen mogen zo lang wij leven de Heere loven en wanneer wij onze laatste adem uitblazen zullen wij deze lof voor eeuwig continueren. 

De eerste drie van de vijf Hebreeuwse boeken van de psalmen besloten met : ¨  Amen, ja Amen! “ 

Het vierde boek eindigde met : “ Amen, Halleluja! “ 

Maar het laatste boek eindigde alleen met : Haleluja! 

Dat is omdat de laatste zes psalmen helemaal in beslag genomen worden door het loven van God. Er is niet één klacht of bede in te vinden. 

Het is onmogelijk om uit te drukken hoe groot de vaderlijke liefde van de Heere God voor Zijn Zoon Jezus Christus is. De dichter van psalm 150 moet daar iets van geproefd hebben. Mensen die deze woorden mogen geloven zeggen ondanks alles wat er hier op aarde gebeurt tegen elkaar: “ Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven heeft, zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Het oneindige geluk van de Vader bestaat in blijdschap over Zijn Zoon. Hij verheugde Zich in Hem en deed dat met Zijn hele hart. 

We leren lofprijzen wanneer we ons hart en onze ziel leren richten op de soevereiniteit, de macht en de kracht van God. Deze God is in staat om mensenkinderen een straal van Goddelijk leven in de ziel door te laten dringen. De waarde en de voortreffelijkheid van de ziel hangen af van Wat we liefhebben. Wanneer de liefde van de ziel op de juiste wijze gericht is, dan is haar vreugde onovertreffelijk! ( De Bijbel in gewone taal, NBV, SV, MH , John Piper, de vreugde van God ) 

Geef een reactie