Psalmen 146

Loof de Heer, mijn ziel.De Heer wil ik loven zo lang ik leef, Mijn God bezingen, zolang ik besta. Vertrouw niet op mensen met macht, Op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde. Op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. Gelukkig wie de God van Jakob tot zijn hulp heeft, Wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God. Die hemel en aarde gemaakt heeft. De zee, en alles wat daar leeft. Hij die trouw is tot in eeuwigheid. Recht doet aan de verdrukten, Brood geeft aan de hongerigen. De Heer bevrijdt de gevangenen, De Heer opent de ogen van blinden, De Heer richt de gebogenen op. De Heer heeft de rechtvaardigen lief. De Heer beschermt de vreemdelingen, Wezen en weduwen steunt Hij. Maar wie kwaad doen, richt Hij te gronde. De Heer is koning tot in eeuwigheid. Je God, Sion, van geslacht tot geslacht. Halleluja! 

Het juichende Halleluja, waarmee de psalmen 146 t/m 150 beginnen, zijn een transliteratie van het Hebreeuwse woord הַלְלוּיָהּ. Met dit woord noemen wij God bij Zijn Naam “ Jah “ dat van Jahweh afstamt. David looft en prijst zijn God vanuit het diepst van zijn hart. De hele psalm is een lofzang op de glorie van de Heere. De God die mensen te hulp schiet die het moeilijk hebben. De Ik Ben, de Levende tot in eeuwigheid die een verbond met mensenkinderen wil maken. De dichter roept zijn lezers ertoe op om alleen op de Heere te vertrouwen. Standvastigheid en trouw van mensen kunnen bezwijken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden krijgsgevangenen en verzetsstrijders gemarteld tot ze bezweken en een bekentenis aflegden. Jezus` discipelen vluchtten allemaal weg toen hun Meester gevangen genomen werd. ( Matth. 26 : 56 ) Maar de onsterfelijke God schenkt voortdurend hulp en bijstand, en zal Zijn kinderen nooit verloochenen, begeven of verlaten!De dichter moedigt ons aan! “ Welgelukzalig is hij, die de God van Jakob tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting van de Heere, Zijn God is. “  roept hij uit. Hij heeft het over de Heere Jezus. 

Christus, de God die de wereld schiep en de Verlosser van de wereld is. Wie is er welwillend en hulpvaardig als Hij? Hij is de Amen, de Getrouwe Getuige. Hij beschermt verdrukte mensen en kwam op aarde om hen te redden. Het oordeel over onze zielen is aan Hem gegeven. Hij oefent rechtvaardigheid uit, en is een milde Weldoener. De God die de Israëlieten hemels voedsel gaf en duizenden mensen met brood verzadigde is gisteren en heden Dezelfde, en tot in eeuwigheid. 

Jezus deed wonderen. Hij liet stommen spreken, opende de ogen van blinden en liet doven horen. Hij genas melaatsen en wekte doden op uit het graf. Dat deed Hij allemaal om ons Anno 2020 van Zijn hartelijke liefde en trouw te verzekeren. Juist in een tijd als deze wanneer voor veel mensen zekerheden wankelen en we het moeilijk hebben wil Hij onze ziel verlichten. Zo richt Hij mensen op. Hij neemt hun lasten weg en overgiet hen met Zijn genade. De ogen van de Heere gaan altijd over de aarde om zijn zorg te betonen aan mensen die dat nodig hebben. Daarbij en voor alles blijft Hij de Zaligmaker, de God die ons van al onze zonden verlost. (Psalm 103 ) 

De heerlijkheid van de Messias is gelegen in het feit dat Hij de raadslagen van de hel die zich opmaken om mensen en de Kerk van God teniet te doen te ontkrachten. Gods koninkrijk zal tot in eeuwigheid  blijven bestaan.Als we dit psalter lezen komt er hoop en vertrouwen in ons hart. We voelen ons bemoedigd! Christenen hebben veel te verduren, net als alle andere mensen. Toch zijn ze goed af. Veel beter dan mensen die God loochenen. Voor hen is er geen hoop, geen verwachting. Maar dood, noch leven, engelen, noch machten, tegenwoordige noch toekomende dingen, hoogten nog diepten, noch enig ander schepsel kan Zijn kinderen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, hun Heer. ( Romeinen 8 ) 

Geef een reactie