Psalmen 146

Halleluja! Ik juich voor de Heer vanuit het diepst van mijn hart. Ik zal de Heer danken zo lang ik leef. Ik zal zingen voor mijn God, zolang ik besta. Vertrouw niet op mensen met macht, want mensen kunnen niemand redden. Als ze sterven, worden ze weer stof dan kunnen ze helemaal niets meer. Je kunt beter vertrouwen op de God van Jakob, je kunt beter hulp zoeken bij de Heer. Want Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt en ook de zee en alles wat daar leeft. De Heer blijft altijd trouw. Hij helpt mensen die onderdrukt worden. Mensen die honger hebben geeft Hij te eten. Gevangenen bevrijdt Hij. De Heer laat blinden weer zien. Mensen die gevallen zijn, helpt Hij overeind. Hij beschermt vreemdelingen. Hij helpt weduwen, HIj beschermt kinderen zonder vader. De Heer heeft goede mensen lief, maar slechte mensen laat Hij in de steek. De Heer is Koning, voor altijd, de God van Sion regeert voor eeuwig. Halleluja! ( Psalm 146 ) 

Deze en andere psalmen die daarop volgen beginnen met Halleluja. Met deze woorden loven wij God bij Zijn Naam “ Jah “  wat de samentrekking is van Jahweh. David richtte zich op het loven van God en probeerde andere mensen te enthousiasmeren om ook op Hem te vertrouwen. De woorden van de auteur tonen veel redenen aan om dit te doen. We lezen over Gods macht in het rijk van de natuur, maar ook in het rijk van Zijn regering =  voorzienigheid. Het gaat over Zijn genade in het rijk van de Messias, het eeuwige Koninkrijk van God. David – zelf een vorst – vond dat zijn ambt als koning hem niet vrijstelde van het loven en prijzen van God maar hem er juist toe verplichtte om er anderen in voor te gaan. In de tijd van David werden de koningen in het land om hem heen als goden vereerd wanneer ze een overwinning behaald hadden. David waarschuwde: Vertrouw niet op mensen, niet op mij en niet op een ander. Wees niet al te zeker van onze standvastigheid en trouw. Het is goed mogelijk dat wij, die ook mensen zijn,  van gedachten veranderen en ons woord breken. Mensen kunnen ons wel willen helpen, maar daar kunnen allerlei omstandigheden tegenop komen.  Bovendien is iedereen behalve God sterfelijk en maar tijdelijk op aarde. 

Daarom moedigde David ons aan om ons vertrouwen op de Heere te stellen. Wie Hem tot zijn toevlucht neemt, dient en aanbidt, zijn hoop op Hem vestigt, en een leven van afhankelijkheid van Hem leidt, zal de Elohim ook daadwerkelijk tot zijn hulp hebben. Iedere gelovige mag naar Hem opzien als de God van Jakob, dat betekent, van de kerk in het algemeen. 

Om die reden kunnen wij verlichting van Hem verwachten met betrekking tot openbare crisissen zoals de pandemie of de regeringscrisis waarin wij met ons land terecht gekomen zijn. Elke gelovige mag bovendien in zijn persoonlijke behoeften en benauwdheden volledig op Hem vertrouwen. Joodse rabbi`s namen aan dat de vervulling uit vers 10 : “ De Heere zal in eeuwigheid regeren, Uw God o Sion, is van geslacht tot geslacht “ betrekking had op de dagen van de Messias. Ze zijn tot deze conclusie gekomen door vers 7 en 8 te vergelijken met de karakterschets die Christus van de Messias gaf in Mattheüs 11: 5,6 

Die de verdrukte recht doet, Die den hongerigen brood geeft, de Heere maakt de gevangenen los. ( Psalm 146 : 7,8 )  De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen. 

( Mattheüs 11: 5 en 6 ) 

“ Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daar leeft. “   Dit is een zaligspreking en biedt een mens die zich in moeilijkheden bevindt een hoger perspectief. Het is niet zomaar een God op wie wij ons vertrouwen stellen. Het is de God die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin leeft!  Je vindt deze uitspraken terug in de heilige Wet van God : “ Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat er leeft. “ ( Exodus 20 : 11 )

Je vind ze ook terug in Handelingen 4 : 24 waar Petrus en Johannes in grote moeilijkheden terechtgekomen waren. Het werd hen verboden om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen. “ Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden: Heer, U hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen, en alles wat er leeft en U hebt door de Heilige Geest bij monde van Uw dienaar David gevraagd waarop de volken zo snoeven en de volksstammen zinloze plannen beramen tegen de Heer en Zijn Gezalfde. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bij elkaar gekomen waren te beven, en  iedereen raakte vervuld met de Heilige Geest. Hierdoor spraken ze vrijmoedig over de boodschap van God, want de Heere had hun moeilijkheden weggenomen. 

“ Hij Die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen, De Heer bevrijdt de gevangenen, de Heer opent de ogen van blinden, de Heer heeft de rechtvaardigen lief. “ 

De Messias is gekomen om de mensen te redden uit de handen van satan, de grote verdrukker. Hij is een milde Weldoener voor hulpbehoevenden. Hij geeft hongerigen brood. Dat deed Hij soms zelfs op een wonderbaarlijke manier zoals bij Elia, die Hij brood liet brengen door raven. En door de Heere Jezus Zelf die meerdere keren een grote menigte mensen op een wonderbaarlijke manier gevoed heeft. ( Matth. 14 : 15 – 20 / Marcus 8 : 1 – 9 ) De profetische woorden uit de psalm moedigen ons aan om op Hem te hopen als de Spijziger van onze ziel met het Brood van het eeuwige Leven. 

De Elohim voerde Israël weg uit de slavernij van Egypte en uit de gevangenschap in Babel. Hij deed wonderen door de hand van Jezus toen Hij stomme mensen hun stem teruggaf, doven liet horen, blinden de ogen opende, melaatsen genas en zelfs doden opwekte. Het waren allemaal gevangenen, soms letterlijk, soms door hun ziekte, of door de dood. Door deze grote wonderen mogen wij ons laten bemoedigen om op Hem te hopen voor onze geestelijke vrijheid. ( Jesaja 61 : 1 ) 

De Heere opent onze ogen zodat we zegeningen opmerken die we eerst niet zagen. Hij opende de ogen van Hagar voor een waterput in de woestijn, die levensreddend was.( Genesis 21 : 19 )  “ Open zijn ogen Heere en laat het hem zien! “ bad Elisa voor zijn doodsbange knecht. Toen opende de Heer Elisa`s knecht de ogen en hij zag dat de heuvels vol stonden met wagens en paarden van vuur die Elisa omringden. “ ( 2 Koningen 6 : 17 ) 

David profeteerde met enkele woorden over al deze tekenen en wonderen van God, en in het bijzonder van de Heere Jezus Christus. Ze liggen als diamanten  in de Bijbel verborgen. Wie de moeite neemt om ze op te delven, vindt er meer vreugde en blijdschap in dan in de grootste rijkdommen die deze aarde te bieden heeft. 

De Heere bewaart de vreemdelingen. Weduwen en wezen steunt Hij. ( 1 Koningen 17 ) “ De vrouw ging naar huis en deed wat Elia gezegd had. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia, en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg zoals de Heer bij monde van Elia beloofd had. “ Toen het kind van de weduwe stierf, mocht Elia het uit de dood opwekken. Uit deze gebeurtenis blijkt duidelijk dat de Elohim niet alleen de weduwe liefhad, maar ook de rechtvaardige. 

Dit wonder zou Jezus eeuwen later ook doen. ( Lucas 7 : 11 – 17 ) “ Toen de Heere de weduwe zag werd Hij door medelijden bewogen en zei: huil maar niet. Hij kwam dichterbij en raakte de lijkbaar aan en zei: Jongeman, Ik zeg je, sta op! De dode richtte zich op en begon te spreken. En Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. “ 

Het is duidelijk, psalm 146 is een profetisch getinte psalm, elke uitspraak is ergens in de Bijbel terug te vinden! De gouden draad van de Godsregering loopt er dwars doorheen. Het is de heerlijkheid van de Messias dat Zijn koninkrijk zal continueren door alle omwentelingen van de tijd heen tot aan de uiterste eeuwen van de eeuwigheid. Dit is voor ons een aanmoediging om altijd op God te vertrouwen. Hij is onze God. Hij regeert tot in eeuwigheid en heeft niets dan het allerbeste met ons voor.  Haleluja! ( NBV, SV, MH, Bijbelverklaringen , Studiebijbels ) 

 

Geef een reactie