Psalmen 105

Loof de Heer roep luid Zijn Naam,
Maak Zijn daden bekend onder de volken,
Zing en speel voor Hem,
Spreek vol lof over Zijn wonderen.
Beroem u op Zijn heilige Naam,
Wees blij van hart, u die de Heer zoekt!
Zie uit naar de Heer en Zijn macht,
Zoek voortdurend Zijn nabijheid.
Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan,
De oordelen die Hij heeft uitgesproken,
Nageslacht van Abraham, Zijn dienaar,
Kinderen van Jakob, door Hem verkoren,
Hij is de Heer onze God,
Zijn besluiten gelden over heel de aarde,
Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken
Zijn belofte tot in duizend geslachten.
( Psalm 105 : 1 – 8 )

De strekking van psalm 105 is dezelfde als van alle psalmen, het vermelden van de heerlijkheid van God. Het is van het grootste belang dat wij de Heere de eer geven die Hem toekomt. Hij is Degene die altijd onze genadige Weldoener is geweest! Christenen roepen Zijn Naam aan omdat ze van Hem afhankelijk zijn voor alle gunsten en zegeningen tijdens hun leven hier op aarde. Bidden om meer zegeningen impliceert dat er eerdere zegeningen waren, die zij erkennen. Zodoende zullen andere mensen ook enthousiast gemaakt worden voor het loven en prijzen van Zijn Naam. 

De Elohim wekt ons ertoe op om het altijd over God te hebben, zowel met onze kinderen die zich in ons huis bevinden, als met andere mensen. Wie Zich beroemd op de Naam van God stelt zijn geluk in Hem op de eerste plaats en jaagt het na als het belangrijkste goed. ( Jer. 9 : 23 , 24  ) De psalmdichter roept ons op om ons geluk in God te stellen en dat geluk de eerste plaats te geven in ons leven. We hebben Zijn genade, en de sterkte van Zijn Geest nodig om goede dingen in ons hart en leven tot stand te brengen. Onze levenskracht komt bij Hem vandaan. Als we hier op aarde de moeite nemen om dit geluk na te jagen, kunnen we ervan verzekerd zijn dat we dat in de eeuwige wereld zeker zullen vinden. 

Het hart van mensen die God zoeken is opgewekt en blij omdat het de beste keuze is die een mens maken kan. Als er al redenen zijn om verheugd te zijn als je God nog zoekt, hoeveel te grotere blijdschap zul je bezitten wanneer je Hem gevonden hebt. Bedenk daarbij wat Hij heeft gezegd en gedaan om ons voor altijd aan Hem te verbinden. Dat waren in de eerste plaats de wonderen van Zijn Wet die Hij voor Israël en ons geschreven heeft en aan toevertrouwde. Wij zijn door God bemind omdat Hij de aartsvaders – die eeuwen geleden leefden –  liefgehad heeft en omdat Hij dit Verbond tot op de dag van vandaag aan ons bevestigen wil. Daarom moeten wij ook in de voetstappen van onze voorouders gaan als wij kinderen van Godvrezende ouders zijn, en nakomelingen van de Christelijke kerk op aarde. Als wij God niet vereren, wie zal dat dan doen? 

Psalm 105 is een leerdicht met een lang betoog over de geschiedenis van Israël. Het onderstreept daarbij de goedheid van de Heere en Zijn trouw aan het verbond en Zijn beloften. Alles is gebaseerd op het terughalen van het verleden. De verzen 1 – 15 vinden we met kleine verschillen terug in 1 Kron. 16 : 8 – 22. De vermelding van de duizenden geslachten vinden hun oorsprong in Deut. 7 ; 9 / Gen. 17 ; 7 – 8. 

“ Besef dus goed, alleen de Heer uw God is God en Hij houdt woord. Hij komt Zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt tot in het duizendste geslacht. “

“ Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle volgende generaties, een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn  en die van je nakomelingen. Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en Ik zal hun God zijn. “ 

Machtige woorden van een machtig God.

 

 

Geef een reactie