Op weg naar Pinksteren ( 7 )

Nadat Hij dit tegen hen gezegd had, werd de Heere  Jezus in de hemel opgenomen, en nam Hij plaats aan de rechterhand van God. ( Marcus 16 : 19 ) 

Jezus Christus vervulde door middel van elk woord en elke daad de profetieën van het Oude Testament. Zoals eens Elia bij zijn afscheid zijn opvolger Elisa toesprak, deed Jezus dat ook met Zijn leerlingen. Het diepste verlangen van Elisa was om dubbel te mogen delen in de geest van zijn geestelijke vader. Dit gebed werd verhoord. Elisa vroeg om erkenning als de opvolger van de profeet. Daar was het voor nodig dat hij door dezelfde geest bezield zou worden. De geest waarmee de Heere Zijn profeten vervullen wil. ( Jesaja 42 : 1 / 61 : 1 / Ezech. 2 : 2 ) Het was niet aan Elia om aan deze vraag tegemoet te komen, want alleen de Heere beschikt over de Heilige Geest. Maar de uitkomst was positief, God luisterde naar het gebed van Elia en Elisa en vulde Elisa  dubbel met de geest van Elia. ( 2 Kon. 2 ) 

Drie jaar lang hadden de leerlingen het onderwijs van Jezus genoten. Bij Zijn verscheiden vroegen ze niets. Maar de Meester wist hoe dringend ze Zijn Geest nodig hadden. ( Marcus 16 : 15 – 18 )  Daarom waren de woorden van Jezus eeuwen later vol van een grotere kracht en zekerheid. Hij was niet alleen in staat om Zijn leerlingen door de Heilige Geest uit te kiezen ( Handelingen 1 : 2 ) maar zou ze ook vol laten stromen met de Geest. Zo vol dat ze onherkenbaar veranderden en in staat waren om met grote vrijmoedigheid het mysterie van het Evangelie uit te leggen. ( Handelingen 2 ) 

Maar dat moment was nog niet aangebroken. Jezus ging terug naar Zijn Vader. In de hemel aangekomen werd Hij hartelijk verwelkomd. Er gebeurde iets fantastisch. Alles werd naar zijn vroegere volmaaktheid teruggebracht.  De Vader had de Heere Jezus voor Hij alles schiep gemaakt. Toen Hij Zijn scheppingswerk begon, schiep Hij eerst Zijn Zoon. 

“ Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg. Toen er nog geen oceanen waren, werd Ik voortgebracht. Nog voor de bronnen met hun waterstromen bestonden. Toen de bergen nog niet werden neergezet, werd Ik voortgebracht. Nog voor er heuvels waren. De aarde en de velden had de Heer nog niet geschapen. Geen korrel zand was er nog gemaakt. Ik was erbij toen Hij de hemel Zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok, de wolken aan de hemelkoepel plaatste, en de oceanen bruisend op liet wellen. Toen Hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met Zijn Woord Zijn plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde. Ik was Zijn lieveling, en bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in Zijn aanwezigheid, vond vreugde in de hele aarde en was blij met alle mensen. “  had Salomo geprofeteerd. ( Spreuken 8 ) 

Nu werd alles nieuw. Jezus nam plaats aan de rechterhand van Zijn Vader. Daar mocht Hij rust nemen van al het lijden dat Hij doorstaan had. Hij zou er tevens Zijn Hogepriesterlijk werk opnemen en onafgebroken voor Zijn leerlingen bidden. Zo bidt Hij ook voor ons. Met dit alles werd Hij de Koning der koningen en ontving Hij de heerlijkheid die Hij bezat voordat de wereld geschapen werd! 

De Heer is Koning – laat de aarde juichen! Laat vreugde heersen van kust tot kust. In wolk en duisternis is Hij gehuld.Zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid. 

De hemel vertelt van Zijn gerechtigheid.Alle volken aanschouwen Zijn Majesteit! Sion hoort het, en verheugt zich. De steden van Sion juichen. Om Uw rechtspraak Heer. 

U Heer, bent de Hoogste op heel de aarde, Boven alle goden hoog verheven! Vuur gaat voor Hem uit, Rondom verterend wie tegen Hem opstaan. 

Zijn bliksems verlichten de wereld. De aarde ziet het, en beeft. De bergen smelten als was voor de Heer. Voor de Heer van heel de aarde. 

De hemel vertelt van Zijn gerechtigheid, Alle volken aanschouwen Zijn majesteit.Beschaamd staan zij die beelden aanbidden. En zich beroemen op goden van niets. 

Voor Hem moeten alle goden zich buigen. Sion hoort het, en verheugt zich, De steden van Juda juichen. Om Uw rechtspraak Heer.U Heer bent de Hoogste op heel de aarde, Boven alle goden hoog verheven. 

U die de Heer bemint, haat het kwade, Hij behoedt het leven van wie Hem trouw zijn. Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige. Vreugde voor de oprechten van hart! 

Verheug u rechtvaardigen, in de Heer. En breng hulde aan Zijn heilige Naam! ( Psalm 97 ) 

Geef een reactie