Op weg naar Pinksteren ( 5 )

Toen Hij eens bij hen was, droeg Hij hun op: “ ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van Mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen Hem: “ Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? “ Hij antwoordde: “ Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in Zijn eigen macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot aan de uiteinden van de aarde. “ ( Handelingen 1 : 4 – 8 ) 

Wat gezegd moest worden, was gezegd. De laatste vermaningen en aanwijzingen gegeven. Ze moesten wachten, hun verwachtingen moesten hoger komen liggen dan ooit. De Heilige Geest zou komen! Niet lang na de dagen dat Jezus dit allemaal gezegd had. In Jeruzalem, waar Jezus bespot was en tot schande gemaakt, te kijk gezet en veroordeeld. Deze gunst werd Jeruzalem met een doel gegeven. Het leert ons om onze vijanden en onderdrukkers te vergeven, zoals Jezus dat gedaan heeft. De leerlingen zouden een officiël teken van Gods gunst ontvangen op de plek waar zij hun Meester in de steek gelaten hadden. Ondanks alles bleef Jeruzalem de meest geschikte plaats om de kandelaar van het licht te zijn. Wat een genade. Hoewel Jezus tijdens eerdere dagen de Heilige Geest al over Zijn leerlingen geblazen had ( Johannes 20 : 22 ) , wachtte een veel grotere zegen. Hoewel ze daar de rijkdom van ondervonden hadden, volgde er nog veel meer. De leerlingen zouden Zijn gaven, genadebewijzen en troost overvloedig ontvangen! 

In het Oude Testament werden priesters met water gedoopt en gewassen als ze tot hun heilige dienst gewijd werden. Dat was een teken van wat er nu stond te gebeuren. “ Jullie zullen nog krachtiger aan Mij verbonden worden! Zo vast dat jullie Mij nooit of te nimmer meer zullen verraden. “ beloofde Jezus. 

Wij mensen kunnen de Heilige Geest alleen maar via het Woord met de beloften van God ontvangen, zoals we de Heere Jezus Zelf ook alleen maar kunnen aannemen door het geloof. Niemand minder dan de Vader heeft ons dit beloofd. Ontelbare keren had Jezus dit al verzekerd, nu zou het gebeuren! 

Jezus gaf Johannes de Doper eer door ook tijdens Zijn laatste ogenblikken hier op aarde zijn naam te noemen. “ Ik doop u wel met water, maar Die na mij komt, zal u dopen met de Heilige Geest “ zei Hij. Hoewel wij mensen elkaar kunnen vergeten, de Heere doet dat nooit. Tot in het kleinste detail houdt Hij onze inspanningen voor Hem bij. Jezus bevestigde het werk van Johannes, wat een eer! 

De leerlingen begrepen het maar half. Hun vragen gaven aan hoe nodig de komst van de Heilige Geest was. Die zou hen alles leren, en indachtig maken wat Jezus hen gezegd had. 

De Meester liet hun vragen voor wat ze waren, en antwoordde dat het moment van de stichting van het koninkrijk op de nieuwe aarde – met een hernieuwd Jeruzalem ( Openbaringen 21 : 10 / 22: 5 ) nog niet gekomen was. Wat er wel gebeuren zou was een groot wonder, een bevestiging van het eeuwenoude genadeverbond. ( Genesis 3 ) De Heere, de God der legerscharen zou het volk van het koninkrijk bijeen brengen, eerst uit Jeruzalem, en daarna uit de hele wereld! 

 

Geef een reactie