Op weg naar Pinksteren ( 3 )

(Lucas 24: 13 – 34)
Twee over de weg.
Ongeloof, verbijstering.
Hun Meester.
Nooit meer.
Vertroebelde blik.

“ Que vadis?”
Vreemdeling, vraag niets.
Jezus, Machtig Profeet!
Woord en Daad in Eén.
Voor God en ons!
Gekruisigd, gestorven, begraven.
Verdwenen hoop.
Vrouwengepraat.
Mannengepieker.
Onbegrip voor elkaar.
Jezus.
Het graf leeg.
Waar het verstand?
Zo weinig geloof?
Hij is opgestaan!

Lijden voor glorie!
Mozes is voor ons,
Gebroken brood.
Zegenende handen,
Open ogen-
Brandend hart!
En zij zagen niemand, dan Jezus alleen.

Jezus alleen, Hij is genoeg
Jezus die het kruis voor ons droeg
Jezus die alles in allen zal zijn
Hij brak het brood en schonk de wijn.
In de hemel wacht Hij en bidt
Alle zonde verdwijnt
Wanneer Jezus weer verschijnt.
Geen grote daden van ons
Geen tranen of pijn
Jezus alleen kan het brood des Levens zijn.

Geef Hem je hoop, verwachting en trots
Dan zal het blijken dat deze Rots
Houvast geeft, toekomst en zekerheid.
Hier het begin, straks voor altijd.

Geef een reactie