Op weg naar Pasen ( 24 )

Lucas 22 : 66 – 71 Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, hogepriesters zowel als schriftgeleerden, en ze leidden Hem voor in hun raadszitting. Ze zeiden: ‘ als U de Messias bent, zeg het ons dan. Maar Jezus antwoordde: ‘ als Ik het zeg, gelooft u Mij toch niet. En als Ik een vraag stel, antwoordt niet. Maar vanaf nu zal de Mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige. ‘ Toen zeiden allen: ‘ dus U bent de Zoon van God? ‘ Hij antwoordde: ‘ U zegt dat Ik het ben. ‘ Ze zeiden: ‘ Waarvoor hebben we nog getuigenverklaringen nodig? We hebben het immers uit Zijn eigen mond gehoord. ‘ 

De morgen gloorde, de vijftiende van de maand Nisan, normaal gesproken de Paasmorgen. Die was al begonnen met de zonsondergang van de vorige avond. De gefrustreerde theologische elite van het Sanhedrin had `s nachts al bij Annas vergaderd. ( Joh. 18 : 12/ Joh. 18 : 19 – 23 ). Direct daarop volgend was er een vergadering van het Sanhedrin begonnen, die tot aan het morgengloren had geduurd. ( Matth. 27 : 1 / Marcus 15 : 1 ) De raad van oudsten had direct daarop vergaderd. Waarschijnlijk vormden zij het voltallige Sanhedrin. De raad van oudsten was de wettige vertegenwoordiging van het hele volk. Alle groepen waren afdoende vertegenwoordigd, zodat het Sanhedrin bevoegd was om besluiten te nemen. 

Jezus was weggevoerd, waarschijnlijk naar een hoger gelegen zaal, waar de ruimte zich bevond waar het Sanhedrin vergaderde. Terwijl de andere evangelisten verhaal doen over allerlei getuigen die erbij geroepen waren om Jezus te veroordelen, beperkte Lucas zich tot de kern van datgene wat er gebeurde: het verhoor, met als kern de brandende vraag : of Jezus de Messias was. 

De gebonden, gekwelde figuur, bespot, geslagen, en bloedend, antwoordde terughoudend. Hij wist dat er niemand was die in Hem geloofde, dat iedereen op Zijn dood belust was. Niemand was bereid om Zijn woorden aan te nemen, en Zijn geestelijk gezag te erkennen. Dat was steeds de reden geweest dat Jezus Zijn leerlingen bevolen had niemand te zeggen dat Hij de Messias was. ( Lucas 9 : 20 ) 

Jezus was niet op aarde gekomen om de onderdrukte Joden een politieke bevrijding te waarborgen, integendeel. Dat was geen onderdeel van Zijn missie. Hij was een Messias die voor Zijn volk zou sterven. Maar daaraan had niemand gedacht, zelfs Zijn leerlingen niet. 

‘ Jullie zijn niet bereid om eerlijk en open met mij te spreken. Jullie willen helemaal niet luisteren naar wat Ik te zeggen heb’ antwoordde Jezus het Sanhedrin. Met deze woorden refereerde Hij aan de vele twistgesprekken die tot voor kort het publieke debat in de tempel gekleurd hadden. Het totale gebrek aan geloof bij het Sanhedrin was een routeblokker voor een eerlijke dialoog geweest. Ze geloofden niet en waren niet bereid om Jezus vrij te spreken en los te laten. Hun voornemen om Hem ter dood te veroordelen stond al vast. 

Er was een nieuwe fase bereikt in het leven van de Heere Jezus. Vanaf nu, vanaf het moment van lijden, kruisiging, opstanding en hemelvaart zou Jezus Zijn loodzware taak hier op aarde voltooid hebben. Nog even, dan zou Hij als een Vorst plaatsnemen aan de rechterhand van God. Zo zou Hij een beeld worden van de hoogste eer, en waardigheid. ( Psalm 110 : 1 / Hand. 2 : 34 – 36 ) Het zitten aan Gods rechterhand wees ook op Zijn rechterlijke macht. Het zou Hem, de Zoon des mensen gegeven worden om na Zijn bitter lijden en sterven iedereen te oordelen. 

Dat zei Jezus allemaal, terwijl Hij voor het Sanhedrin stond, de rechterlijke macht die Hem ter dood zou brengen. Niemand geloofde dat het werkelijk waar was, wat die Man zei. Iedereen vond het een bespottelijke gedachte dat ze eens allemaal voor deze Man zouden staan, om zelf veroordeeld te worden. 

Opnieuw werd Jezus de cruciale vraag gesteld, of Hij de Messias was. Jezus zette het antwoord op de rekening van Zijn vijanden: ‘ Jullie hebben het gezegd. ‘ zei Hij eenvoudig. ( Lucas 23 : 3 ) Getuigen waren niet meer nodig. Het was Godslastering. Dus was Jezus de dood schuldig.

Wij die zoveel eeuwen na dit moment geboren zijn, pijnigen onze Meester in elke ongelovige daad of gedachte.
Que non fleret ?  

 

4 responses to “Op weg naar Pasen ( 24 )

  1. Being a digital marketer today is definitely not easy! Not only do you need high-quality content, you need a lot of it. But creating good content is incredibly time consuming. At least that is what I thought until I came across WordAi… In case you have never heard of WordAi, it is a lightning fast content rewriter that uses Artificial Intelligence to automatically create unique variations of any piece of content. The best part is, WordAi creates rewrites that both humans and Google love.  I know, that’s a bold claim and I was pretty skeptical myself. So I decided to test their claims with their free trial and can tell you honestly, I opted directly for the yearly subscription after that. I’m not exaggerating when I tell you that WordAi is better than any other tool, service, or method on the market. I have been using WordAi to fill out my blogs and have already covered the cost of my yearly subscription. Its crazy but Im just scratching the surface of how far I can scale my SEO with WordAi! While I am using WordAi to scale my SEO efforts, you can also use WordAi to diversify your copy or even brainstorm to beat writers block! I could tell you about WordAi all day, but you really just need to try it for yourself. They are so confident in their technology that they offer a completely free 3-day trial AND a 30-day money back guarantee. So what are you waiting for? Click here to get started with WordAi for Free! <a href="[Link deleted]here and get a bonus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *