Op weg naar Pasen ( 14 )

Lucas 22 : 35 – 38 

Daarna zei Hij tegen hen: toen Ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort? “ Niets “ , antwoordden ze. Hij zei: “ Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft, moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. Want Ik zeg jullie: “ Wat geschreven staat moet in Mij tot vervulling komen, namelijk: “ Hij werd gerekend tot de wettelozen. “ Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over Mij gezegd is. “ Ze zeiden: “ Kijk Heer, hier zijn twee zwaarden. “ Maar Hij zei tegen hen: “ Genoeg hierover! “. 

Jezus had bijna alles gezegd wat er gezegd moest worden. Hij kende Zijn leerlingen beter dan dat ze zichzelf kenden, en wilde hen behulpzaam zijn met het verzekeren van Zijn vroegere, tegenwoordige, en toekomstige genade. Jezus erkende dat Zijn leerlingen trouwe dienstknechten voor Hem geweest waren ( vs 28 ). Hij erkende dat Hij hen had uitgezonden in een bijzonder armoedige toestand, zonder goed schoeisel voor onderweg met de bedoeling om het Koninkrijk van God te prediken, en zieken te genezen. ( Lucas 9 : 2 ) Toen mochten ze zich geen reizigers outfit aanschaffen, maar ze moesten vertrouwen op de welwillendheid van mensen. Die benodigde reisattributen worden specifiek benoemd in Lucas 9 : 2, waar het gaat over de uitzending van de 70. Een beurs en sandalen worden daar niet genoemd, maar het ging er in essentie om dat de leerlingen zich volkomen aan de genade en hulp van de Heere Jezus Christus, en van Zijn Vader in de hemel leerden toe te vertrouwen. Die zou overal zorg voor dragen ( Matth. 10 : 10 / Marcus 6 : 8 / Lucas 9 : 3 ) 

Jezus erkende dat Hij Zijn leerlingen uitgezonden had in een armelijke toestand. Ondanks dat had het hun aan niets ontbroken. Dat beaamden de leerlingen grif. Jezus wilde Zijn leerlingen terug laten kijken in hun leven, zodat ze  hoop zouden ontwikkelen voor de onbekende toekomst. 

Het is goed om vaak terug te kijken op de leiding en voorzienigheid van de Heere, en vervolgens op te merken hoe wij door de benauwdheden en moeilijkheden die wij op onze weg achter Jezus aan tegenkwamen, heen zijn gekomen. Jezus Christus is een Goede Meester, Zijn dienst is zonder twijfel een heerlijke en goede dienst. Hoewel leerlingen van Hem het niet altijd gemakkelijk hebben, zijn ze altijd verzekerd van Zijn Goddelijke hulp en bijstand. 

Deze avond werd er een periode voorgoed afgesloten. Jezus gaf Zijn leerlingen het nieuws door dat er een levensgrote verandering in hun omstandigheden plaats zou vinden. Hij ging Zijn bitter lijden en sterven tegemoet, dat Hij hen vaak genoeg voorzegd had. ( vs 37 ) Was het om Zijn leerlingen te troosten? Wilde Jezus hen Zijn eigen lijden als voorbeeld stellen om de leerlingen te verzekeren dat Hij hen in alles was voorgegaan? De Heilige Geest is als de wind die blaast waarheen Hij wil. Je hoort zijn geluid, maar weet niet waar hij vandaan komt, of waar hij heen gaat. Zo zou het met de woorden van Jezus gaan. Ze zouden op het gepaste ogenblik in hun gedachten terug komen.  

Toen zei Jezus iets heel aparts, Hij gaf de leerlingen het advies om een zwaard te kopen. Daarmee bedoelde Hij niet dat ze geweld moesten gaan gebruiken, Hij stelde het zwaard als symbool voor de strijd die hen te wachten stond. Misschien ook doelde Hij op de kracht van het woord, dat immers is als een tweesnijdend zwaard? Er zou in elk geval van de kant van de mensen geen hulp te verwachten zijn, dat stond vast. Jezus kondigde het conflict aan. 

Om Zijn woorden kracht bij te zetten en beter uit te leggen, wees Jezus op Zijn eigen situatie. Hij Zelf zou worden behandeld als een misdadiger. En Zijn volgelingen konden geen betere behandeling verwachten. ( vgl. Lucas 6 : 40 ) Jezus zei dat alles wat er geschreven stond, in Hem vervuld zou moeten worden. De woorden die Hij citeerde komen uit Jesaja ( 53 : 12 ) 

Het is overduidelijk dat Jezus God was. Hij had de rust en kracht om vlak voor Zijn lijden dat Hij van detail tot detail gekend moet hebben, Zijn leerlingen nog steeds te helpen, en te onderwijzen. Voor te bereiden, zodat ze later met de hulp van de Geest alles indachtig zouden worden wat Hij gezegd had. 

Het was toentertijd vrij normaal om een zwaard te bezitten. In het huis waar de Meester met de leerlingen samen kwam, moesten ook de lange messen nog aanwezig geweest zijn die gebruikt waren om het paaslam te slachten.  De leerlingen haalden dan ook gelijk twee wapens te voorschijn. Ze begrepen de essentie van Jezus` woorden niet, en vroegen Hem ook niet om een nadere uitleg. 

De Heere Jezus wist dat Zijn leerlingen nog niet in het bezit waren van het zwaard van de Geest, en wees hun voorstel resoluut af. Twee zwaarden waren niet genoeg voor mensen die veel meer nodig hadden. God Zelf wilde met Zijn woord en Geest hun  zwaard en schild, en hulp zijn. Als je deze woorden tot je door laat dringen, dan word je heel erg bemoedigd. Waar je jezelf ook bevindt op de weg achter Jezus aan, Hij zal je Zwaard, je Schild en je Hulp zijn. De enige zorg die wij moeten hebben, is of we ons op het juiste pad bevinden. 

https://www.youtube.com/watch?v=S7P8aINZ-AA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *