Op weg naar Pasen ( 12 )

Lucas 22 : 31 – 32

Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders versterken.

Zodra je een wedergeboren christen bent, krijg je een grote vijand in je leven. Het is de satan. Hij is een onderdaan kwijtgeraakt. De gedachte alleen al maakt hem woedend. Terwijl hij een willoze volgeling van hem rustig en blij laat leven, valt hij een kind van God voortdurend aan. Hij probeert op allerlei manieren om de ziel van de bekeerling terug te winnen. Zoals Job verzocht werd omdat hij zo gelukkig en gezegend was in het volgen van JHWH, zo werden ook Petrus en zijn medebroeders verzocht.

Jezus had aangekondigd dat Zijn lijden en sterven voor de deur stonden.

Alle woorden die Jezus sprak plaatste Hij in het kader van Gods heilsplan, van het geloof van Israël – de vervulling van de betekenis van Pesach – en van de stichting van het koninkrijk van God. Een van de leerlingen zou het werktuig van de satan worden, maar de leerlingen hadden er geen idee van wie dat zou zijn. Jezus wist dat ze – op Judas na –  Hem wel zouden verlaten, maar dat hun hart Hem zou blijven liefhebben. Daarom sprak Hij waarschuwende en bemoedigende woorden tot hen.

En daarom sprak Jezus Petrus aan in het bovenstaande tekstgedeelte.

Vroeger was Simon door Jezus Petrus genoemd. ‘  Op deze Petra –  rots, zal Ik Mijn gemeente bouwen’ , bedoelde Hij met deze woorden. Dat had de Heere Jezus gezegd op het moment dat Simon zijn geloof in Christus Jezus beleden had. ‘ U bent de Christus, de Zoon van de Levende God. ‘ had hij gezegd. Van Zijn kant had Jezus hem duidelijk gemaakt dat die geloofsbelijdenis het fundament was waarop de gemeente gebouwd werd. Hij had eigenlijk gezegd: ‘ In het licht van deze belijdenis ben je een gezaghebbend apostel, en word je door Mij uitgezonden om het Evangelie te verkondigen. Op jou en de verkondiging van het Evangelie wil Ik Mijn gemeente bouwen. De rots van de gemeente is het volk van God dat de waarheid van Christus verkondigt. 

Maar nu gebruikte Jezus deze woorden niet. Hij noemde Simon bij zijn oude naam. Jezus zei met klem dat de satan hem had willen ziften als de tarwe. Het ging trouwens niet alleen om Petrus, maar ook om de andere apostelen. 

Net als bij Job, had de satan aan God gevraagd of hij Simon en de anderen mocht beproeven, met de bedoeling om hen ten val te brengen. Schiften is het schudden in een zeef, het scheiden van kaf en koren. Het woord ‘ tarwe ‘ , tref je ook aan in Lucas 3 : 17 en 16 : 7 . 

De leerlingen zouden door wat er stond te gebeuren zo geschokt worden, dat ze hun geloof in de Heere Jezus bijna zouden verliezen. Waarschijnlijk bedoelde de Heere Jezus ook dat de satan door hen te ziften, de zonden van de leerlingen aan het licht wilde laten komen, om ze aan te kunnen klagen. 

Tegenover de satan, stelde de Heere Jezus Zich op als hun Pleitbezorger. Jezus richtte Zich tot Petrus, maar had tegelijkertijd alle leerlingen op het oog. 

Gelukkig nam Jezus de positie van advocaat ( 1 Joh. 2 : 1 )in, die de gelovigen vrijpleitte van de schuld waarmee de satan hen aanklaagde. Maar daarmee hield het niet op. Het bidden van Jezus was tegelijkertijd een gebed of het geloof van Petrus niet op zou houden. God vond het goed om Petrus op de proef te stellen. Maar in die beproeving zou het geloof van Petrus niet bezwijken. epi- strepho kan betekenen: bekeerd worden, zich bekeren, maar het kan ook betekenen: terugkeren. Deze laatste betekenis ligt hier het meest voor de hand. Petrus zou terugkeren.. Na die terugkeer van Petrus zou hij de taak krijgen om zijn broeders te versterken. Dat is wel gebleken ook, denk maar aan de toespraak van Petrus op de Pinksterdag in Jeruzalem. ( Hand. 2 ) 

 Jezus liet Petrus met enkele woorden zien dat hij niet de rots was die hij dacht te zijn. Wij kunnen daaruit leren dat we altijd alleen in de kracht van God moeten staan en blijven. Zodra we denken iets in eigen kracht te kunnen, dan gaat het mis. 

One response to “Op weg naar Pasen ( 12 )

Geef een reactie