Marcus 10 : 23 – 27

Jezus keek Zijn leerlingen aan en zei: “ Het is erg moeilijk voor rijke mensen om in Gods nieuwe wereld te komen. “  De leerlingen schrokken van die woorden. Maar Jezus herhaalde het nog een keer. “ Vrienden” zei Hij. “ Het is erg moeilijk om in Gods nieuwe wereld te komen. “ Denk je dat rijke mensen in Gods nieuwe wereld kunnen komen? Je zult nog eerder een kameel door het oog van een naald zien gaan. “  Nu schrokken de leerlingen nog veel meer. Ze zeiden tegen elkaar: “ Maar wie kan er dan nog gered worden? “ Jezus keek hen aan en zei: “ Als het van mensen afhangt, kan niemand gered worden. Maar het hangt van God af, en voor God is alles mogelijk. “  ( Marcus 10 : 23 – 27 ) 

Jezus was tijdens Zijn missie  op aarde bijna onafgebroken in gesprek met Zijn leerlingen en met de mensen om Hem heen. Het onderwerp waar Hij het over had was altijd het Koninkrijk van Zijn Vader. Jezus kende het hart van alle mensen. Hij was in staat om in een handomdraai hun hart, de essentie, en de ziel van de mens naar boven te halen. Nadat Hij na een interessant gesprek de rijke jongeling teleurgesteld en verdrietig weg had zien gaan, keerde Hij Zich tot Zijn leerlingen. Die zouden wel graag gewild hebben dat hun Meester wat zachtaardiger tegen die aardige jongeman gesproken zou hebben. Maar dat deed de Heere Jezus niet. Hij kende het hart van alle mensen en wilde niemand overhalen om Zijn volgeling te worden. Jezus wil niemand tegen zijn wil bij Zich houden. Hij wist dat het voor mensen met veel aardse bezittingen extra moeilijk is om zalig te worden, omdat er onder mensen die veel weg te geven hebben maar weinig zijn die zich over laten halen om dat voor Christus te doen. 

Rijke mensen hebben veel verzoekingen en moeten veel moeilijkheden overwinnen waar een arme niet door gehinderd wordt. Het gevaar zit niet zozeer in de rijkdom zelf, het zit in het vertrouwen dat rijke mensen op hun bezit stellen. Wie grote waarde aan zijn aardse bezittingen hecht, zal nooit zover gebracht worden om Christus en Zijn genadegaven op juiste waarde te schatten. 

In de grote stadsmuur van Jeruzalem zat een klein poortje dat onder het oog van de naald genoemd werd. Dit poortje was zo klein dat er net een onbeladen kameel doorheen kon. Handelsreizigers die door dit poortje de stad binnen wilden gaan, moesten eerst hun kameel ontdoen van alles dat op zijn rug vastgebonden was. Jezus gebruikte dit schitterende voorbeeld om aan te geven dat een rijke de hemel niet binnen kan gaan tenzij hij afstand doet van zijn rijkdom, en bereid is om te bukken en te buigen voor een nederige godsdienst. 

Deze waarheid was bijzonder verrassend voor de leerlingen. Ze zagen het helemaal niet meer zitten! Ze zeiden tegen elkaar: “ maar wie kan er dan nog gered worden? ‘  De leerlingen wisten dat het Oude Testament veel beloften bevatte over de goede dingen van de aarde. ( Genesis 15 ; 1 / 17 : 1 – 8 ) Zij wisten ook dat rijken veel gemakkelijker in staat waren om goed te doen dan zij dat waren. Feitelijk  waren ze stomverbaasd om te horen dat het voor rijke mensen zo moeilijk was om in de hemel te komen. Ze hadden er geen ervaring mee dat rijkdom er makkelijk toe kan leiden dat de aandacht uitsluitend in beslag genomen wordt door dit aardse leven, en niet door het toekomende. ( Lucas 12 : 16 – 21 / 16 : 19 – 31 ) 

De Heere Jezus zag de onrust die Zijn opmerkingen teweeg brachten. Hij stelde Zijn leerlingen gerust door te wijzen op de almacht van God. Hij kon ook rijke mensen helpen alle moeilijkheden te overwinnen die hun redding in de weg zou staan. De leerlingen hadden hun weinige bezit verlaten om Jezus te volgen. Niet het lijden an sich, maar de zaak waarvoor ze leden werd door de Meester gewogen. Als Jezus ziet dat wij bereid zijn om voor Hem te lijden, dan zal onze troost overvloedig zijn. In het koninkrijk van God zullen wij een nieuwe en grote familie vinden. Christenen die lijden zullen honderdvoudig ontvangen van de vertroostingen door de Heilige Geest. En boven dat alles zullen ze het eeuwige leven beërven. 

Achter Jezus aan betekende voor Zijn leerlingen: op weg gaan naar Jeruzalem, de plaats waar Hij zou lijden, sterven, en opstaan uit de dood. Waarom zouden zij en wij een betere plek dan Jezus verwachten? Jezus eindigde Zijn betoog met een waarschuwing tegen zelfverheffing. Ook als je de Heere Jezus volgt, kun je denken dat je recht hebt op de beste plaats. ( Marcus 9 : 34, 35 / 10 : 35 – 45 ). Veel mensen die vooraanstaan in dit leven, zullen in het toekomende leven achteraan moeten gaan staan. (Math. 16 : 21 / 17: 22 / 20 : 18 / Marcus 8: 31 / 9 : 31 / Lucas 9 : 22 / 18 : 33  )   

Waarom zoeken sommige mensen hun geluk in God en anderen niet? Waarom is Hij voor hen zowel de Basis als het Doel van hun bestaan? Dat is het wonder van de wedergeboorte. Een verandering in denkbeelden en in het welbehagen van het hart dat door de Heilige Geest tot stand gekomen is, waardoor de mens een schoonheid, heerlijkheid en bijzonder hoog goed aanvoelt in Gods natuur, zoals deze is. De verandering die plaatsvindt wanneer wij worden bekeerd en geheiligd is niet dat onze liefde voor geluk afneemt, maar dat ze wordt gereguleerd. De ziel van de mens wordt door bekering uit haar verloren staat naar een gelukkige staat gebracht. De Heere geeft geluk dat tevoren niet gekend werd, terwijl Hij niets van onze liefde voor geluk wegneemt. Dat is het wonder van de bekering.  ( SB, SVmet uitleg, SV, kantt, NBV, de Bijbel in gewone taal, Jonathan Edwards, Piper. )

Geef een reactie