Magnificat ( 2 )

De reden voor Maria`s lof ligt in het feit dat God Zich haar lot heeft aangetrokken, en omgezien heeft naar haar lage staat. Tapeinosis betekent zowel vernedering als nederige staat. De formulering van het eerste deel van dit vers is ontleend aan 1 Sam. 1 : 11. Toch is er een groot verschil tussen Maria en Hanna. De nederige staat van Maria was niet toe te schrijven aan kinderloosheid, zoals dat bij Hanna het geval was. Maria was onbetekenend in het algemeen als een arm en ongehuwd meisje dat voor het oog van de mensen niet in tel was. Maar nu God Zelf haar een bevoorrechte positie gegeven had als de moeder van de Messias, was zij voorwerp geworden van zaligprijzing. ‘Want ziet, van nu af aan zullen mij zalig spreken alle geslachten.’ De blijde woorden van Maria : ‘ vanaf nu ‘  markeerden een belangrijk kantelpunt in de geschiedenis en de loop van de gebeurtenissen. Maria, een jong meisje, voorheen helemaal niet in tel in de ogen van de wereld, werd nu gelukkig geprezen door alle geslachten, dat wil zeggen ook door latere generaties. Maria`s diepste beweegredenen lagen besloten in datgene wat God in haar leven had gedaan. 

‘ Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht, voor al wie Hem vereert. ‘ Deze uitspraken komen overeen met psalm 111 : 9 waar geschreven staat:
“ Hij heeft Zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig Zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is Zijn Naam. “ 

Wat God aan Maria gedaan heeft ( vs 49 ) staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het heilsplan dat God door de eeuwen heen aan het verwezenlijken is. Bezong Maria in de verzen 46 – 49 met de woorden ‘ mijn ziel, mijn lichaam, mijn geest’ nog wat de Heere voor haar persoonlijk had gedaan, hierna werden haar woorden algemener van strekking en bezong Maria de betekenis van Gods heilshandelen aan haar voor Zijn volk. 

Gods barmhartigheid strekte zich niet alleen uit naar een bevoorrechte enkeling zoals Maria, Elizabeth of Abraham, maar Zijn barmhartigheid duurt vele generaties lang. ( zie ook psalm 103 : 17 / psalm 89 : 2 / 100 : 5 / 103 : 11, 13 ) De uitdrukking : ‘ tot in geslachten van ‘ is een Hebreeuwse zegswijze voor ‘ vele generaties lang ‘. Je vind deze uitdrukking vaak terug in de psalmen. ( Psalm 10 : 6 / 33: 11 / 49 : 12 / 61 : 7 / 72: 5/ 77 : 9 / 79 : 13 / 85: 6 / 89: 2, 5 / 90 : 1 / 102 : 13 / 106 : 31 / 119 : 90 / 135 : 13 / 146 : 10 ) 

“ Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan. Heilig is Zijn Naam. Barmhartig is Hij van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert. “ 

2 responses to “Magnificat ( 2 )

Geef een reactie