Lucas 7 : 36 – 50

Onafgebroken ging Jezus verder met het uitvoeren van het Goddelijke plan van Zijn Vader: zondaren redden van het eeuwige verderf. Op een keer nodigde een farizeeër Jezus uit voor de maaltijd. Jezus aanvaardde de invitatie en ging naar het huis van de farizeeër. In de stad woonde een vrouw die volgens de mensen een slecht leven leidde. Hoogstwaarschijnlijk een prostituee. 

Het nieuws over Jezus ging als een lopend vuurtje door de stad en iedereen wist dat Hij bij Simon de farizeeër aanlag voor het diner. De prostituee hoorde het nieuws ook, misschien wel van een dure klant. Toen ze hoorde dat Jezus zo dichtbij was ging ze direct naar het huis van Simon. Ze nam een flesje olie met zich mee. Het was een exclusief parfum dat een heerlijke geur verspreidde. 

Toen de vrouw Jezus zag begon ze te huilen. Ze moet van de wonderen gehoord hebben, en van Zijn vergevende liefde. Ze bleef aan de voeten van Jezus staan, en haar tranen druppelden op Zijn voeten. De vrouw maakte haar haren los en droogde de voeten van Jezus af. Daarna kuste ze de voeten van de Messias en goot de exclusieve olie over Hem uit. 

Een ongemakkelijke situatie. De farizeeën bekeken het hele tafereel met afkeuring en misnoegen. De gastheer Simon voelde zich uiterst ongemakkelijk, wat had hij allemaal in huis gehaald? “ Die Jezus is geen profeet, dat is wel bewezen. Anders zou Hij wel weten dat zij een slechte vrouw is. Hij had haar direct weggestuurd. “ mompelde hij inwendig. 

Jezus – Die alles wist, en Zich inwendig ongelooflijk verheugde dat er een zondaar aan de eeuwige dood ontrukt was – zei tegen de farizeeër: “ Simon, ik moet je iets vragen. “ Het was de gewoonte om aan tafel een geanimeerd gesprek te voeren. Meestal gingen de gesprekken over allerlei details uit de Wet of de boekrollen van de profeten, maar deze keer niet. 

Simon – die de etiquette niet uit het oog verloor –  gaf Jezus het woord. En Jezus zei: “  Twee mannen hadden geld geleend. De ene man leende 500 zilveren munten, en de ander 50. Geen van beiden kon het geld terugbetalen want ze waren platzak. De schuldeiser was een bijzonder coulant man en schold beiden de rekening kwijt. Wat denkt u, wie van beide mannen zal de schuldeiser dankbaarder zijn geweest? “ Dat was een simpele vraag, Simon hoefde er geen moment over na te denken en zei:  “ Ik denk de man die het meeste geld geleend had. “ En Jezus antwoordde: “ Inderdaad, dat heb je goed gezien! “ 

Zonder ergens doekjes om te winden ging de Meester verder: ΅ Jij nodigde Mij wel uit in je huis, maar enige hartelijkheid daar heb Ik geen spoor van gezien. Je gaf Mij geen water om Mijn voeten te wassen. Zie je deze vrouw? Zij heeft Mijn voeten met haar tranen gewassen en ze met haar haren afgedroogd. Jij gaf Mij geen welkomstkus, maar zij heeft sinds ik binnen ben, Mijn voeten gekust. Olie heb ik niet gezien of geroken, maar zij goot exclusieve olie over Mijn voeten. Daarom zeg ik je dit: “ Ongetwijfeld heeft ze veel dingen fout gedaan. Maar dat is haar volkomen vergeven. Dat weet Ik omdat zij Mij zoveel liefde heeft betoond. Mensen die weinig vergeven is, hebben maar karig lief. Maar mensen die veel  vergeven is, hebben intens lief. “ 

Het bleef stil. Niemand wist een antwoord te bedenken. De Meester wel. Hij keerde Zich tot de vrouw en zei: “ Alles wat je verkeerd hebt gedaan is je vergeven! “ En er ging kracht van Hem uit, want Hij sprak als Machthebbende en niet als de Schriftgeleerden. ( Marcus 1 : 22 ) De vrouw ging weg, zij was gered en juicht al eeuwen voor Gods troon. 

De maaltijd werd voortgezet, we lezen nergens dat er nog een vruchtbare discussie ontstond. Iedereen was helemaal confuus. De gedachten werkten koortsachtig en de mensen in het huis van Simon zeiden tegen elkaar: “ Wie is toch Deze Jezus? Hij vergeeft zelfs de zonden van mensen! “ Opnieuw bleek overduidelijk dat een ongeletterd mens een beter inzicht in de ware identiteit van Jezus had dan de farizeeërs en schriftgeleerden. 

Jezus deed niets liever dan zonden vergeven, daarvoor was Hij gekomen. ( Johannes 3 : 16 ) Hij keek dwars door het uiterlijk van mensen heen. ( 1 Sam. 16 : 7 )  Van alle genadegaven eerde en waardeerde Hij het geloof boven alles  ( Hebr. 11 : 6 ) en dat had deze vrouw Hem in alle toonaarden laten zien. Op aarde klonk gemompel en gemopper maar in de hemel klonk gejuich over één zondaar Die zich tot God gewend had. ( Lucas 15 : 7 ) 

Geef een reactie