Lucas 7 : 24 – 30

Lucas 7 : 24 – 30 

Jezus is Degene die het hart van de mens tot op de bodem doorgrondt en kent. Er is niemand zo wijs als Hij. Hij wist dat de engel Gabriël naar Zacharias gestuurd was om de geboorte van Johannes de Doper te verkondigen. “ Vrees niet Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren.” had de engel gezegd. “ U zult zijn naam Johannes heten. U zullen blijdschap en verheuging ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere, hij zal geen wijn of sterke drank drinken. En al voor zijn geboorte zal de Heilige Geest in hem zijn. Johannes zal ervoor zorgen dat veel Israëlieten God weer gaan gehoorzamen. In alles wat hij doet en zegt zal hij op de profeet Elia lijken. Johannes zal komen voordat de Heere komt. Hij zal ervoor zorgen dat ouders en kinderen weer goed met elkaar omgaan. Hij zal slechte mensen leren om goed te leven. Zo zal hij het volk van Israël klaarmaken voor de wederkomst. “ 

Eerst had Zacharias daarvan niets geloofd. Daarom had hij voor straf de hele zwangerschap van Elisabeth stilzwijgend mee moeten beleven. Maar zodra de belofte van God vervuld werd, was zijn straftijd voorbij. Zacharias had God geloofd en geprezen. “ En jij, Johannes, bent straks een profeet van de allerhoogste God. Want jij zult de weg klaarmaken zodat de Heere kan komen. Jij zult de mensen vertellen dat ze gered kunnen worden. Want God wil hun fouten vergeven. Omdat God zoveel van ons houdt zal Hij het hemelse licht naar ons toesturen. Dat licht zal schijnen op iedereen die leeft in het donker, in de schaduw van de dood. Dat licht zal ons de weg wijzen naar vrede. “ ( Lucas 1 ) had hij gejuicht. Het leven van Johannes was niet over rozen gegaan. Hij had zijn voorbereidingstijd in de woestijn doorgebracht. Toen de tijd van Zijn bediening aanbrak in het vijftiende jaar van de regering van de keizer Tiberius, was Pontius Pilatus stadhouder over Judea, en Filippus koning over de gebieden Iturea en Trachonitis. Bovendien was Lysanias koning over Abilene. Annas en Kajafas waren hogepriesters over het Joodse Sanhedrin. Het was een turbulente tijd. De Romeinen waren niet geliefd bij het volk, en ook niet bij het Sanhedrin. Op hun beurt stuurden de Romeinen alleen maar mensen naar de Joden die zich aan het hof niet hadden waargemaakt, of in ongenade gevallen waren. Er was dus niemand blij met elkaar, dat maakte dat er om het minste geringste spanningen waren. Relletjes, ruzies en opstand waren aan de orde van de dag. 

In dat jaar werd Johannes de zoon van Zacharias door God geroepen. Hij had op zijn zachtst gezegd een zware missie.Johannes was naar het gebied bij de Jordaan gegaan. Daar had hij tegen de mensen gezegd dat ze een nieuw leven moesten beginnen, en dat ze zich moesten laten dopen. God zou hun zonden vergeven. De mensen hadden Johannes om advies gevraagd en Johannes had voor iedereen een woord gehad. ( Lucas 3 : 10 – 14 ) Veel mensen dachten dat hij de Messias was. Maar Johannes was daar tegen ingegaan. “ Ik doop jullie met water. Maar na mij komt Iemand Die veel machtiger is dan ik. Ik ben nog niet eens goed genoeg om Zijn schoenen uit te trekken. Hij zal jullie dopen met het vuur van de Heilige Geest. Hij lijkt op een boer die het koren van zijn akker haalt. De boer bewaart het graan in zijn schuur. Maar het stro dat overblijft steekt hij in brand. Net zo zal de man die na mij het komt, het goede bewaren. Maar het slechte zal hij verbranden met vuur dat nooit uitgaat. “ Johannes zei dit soort dingen om de mensen te waarschuwen. 

Jezus wist dat allemaal. Hij wist van de tegenstand die Johannes te verduren had. Herodes had hem in de gevangenis op laten sluiten omdat hij de euvele moed had om hem aan te zeggen dat hij verkeerde dingen deed. Die gevangenis was een moeilijke weg voor Johannes. In Lucas 7 horen we dan ook met blijdschap het hoge loflied van Christus over Johannes de Doper aan. Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren zei Jezus over hem: “  Een tijd geleden gingen jullie naar de woestijn. Waarom deden jullie dat? Niet om het riet bij de rivier de Jordaan te bekijken, of om een man met mooie kleren te zoeken. Nee, dan had je naar een paleis moeten gaan. Daar vind je mensen in haute couture. 

Jullie gingen naar de woestijn om een profeet te zien. Geen gewone profeet. God heeft over hem in de heilige boeken op laten tekenen dat hij iemand is die de weg voor Mij vrij moest maken.Luister goed. Er is niemand op aarde zo belangrijk als Johannes de Doper. Maar in Gods nieuwe wereld zijn zelfs de gewoonste mensen nog belangrijker dan hij.” 

Het gewone volk en de tollenaars luisterden naar hem. Zij geloofden dat hij door God gestuurd was. Daarom lieten zij zich dopen in de Jordaan. Maar de farizeeën en de wetsleraren wilden Gods plan niet gehoorzamen. Zij weigerden om zich door Johannes te laten dopen. “ Jezus had met deze woorden nog eens te meer duidelijk gemaakt dat het koninkrijk van Christus een koninkrijk van geestelijke aard was. Johannes had bovendien gezegd dat de mensen berouw moesten laten zien en hun leven moesten veranderen. Zulke dingen vereiste de seculiere wereld nooit. Mensen die onder de bediening en het licht van het Evangelie leefden, en vooral de geestelijke elite werd extra verantwoordelijk gehouden voor hun doen en laten. Jezus wist precies hoe ze Johannes hadden geminacht terwijl hij predikte en doopte. Alleen de soldaten, de tollenaars, en het gewone volk hadden in hem geloofd en hem gerespecteerd. Hun hele attitude rechtvaardigde niet alleen de missie en de persoon van Johannes, maar ook de komst van Christus zelf. Voor hen was het plan van God tot een eeuwig voordeel geworden. De farizeeën en wetgeleerden hadden de Raad van God tegen zichzelf verworpen. Hadden zij die aangenomen dan waren ze voor eeuwig gered geweest. Dit was des te erger omdat ze wisten waarover ze het hadden. Maar, niets kon de komst van het koninkrijk tegenhouden! ( alle vertalingen, MH) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-J7LfDbt_c

Geef een reactie