Lucas 2: 8 – 14

En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en `s nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: ‘ zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk, dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is, Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: U zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld, en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: ‘ Eer zij aan God in de hoogste hemel, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.’ ( Lucas 2:8- 14 ) 

Jezus was geboren! De bekendmaking van Zijn geboorte was al even bijzonder als de omstandigheden waaronder Hij op aarde kwam. Het nieuws werd niet in perkamenten boekrollen of op gouden schalen het paleis van Herodes binnengebracht. Augustus noch het Joodse Sanhedrin werden in kennis gesteld. Het ging totaal anders. Het nieuws werd gebracht aan een groepje herders dat zich diezelfde nacht ophield in de velden van Efratha. Ze hielden bij toerbeurt de wacht over hun kudden.

Sommige rabbijnen uit de tijd na het Nieuwe Testament gaven blijk van een sterke afkeer van het beroep van herders. Ze werden als rovers en bandieten beschouwd, mensen met een verachtelijk beroep. Naar zeggen namen ze het niet zo nauw met het mijn en dijn, ze hadden een slechte roep en mochten geen getuige zijn in rechtszaken.Het is aannemelijk dat Lucas juist daarom bewust stelling tegen deze overtuiging ingenomen heeft, om duidelijk te maken dat God juist tegen dit uitschot van de maatschappij wilde getuigen van Zijn trouw en roem, en van de vervulling van Zijn beloften. ( vgl.Lucas 1: 52 / 14: 12 – 14) 

Omdat het Oude en Nieuwe Testament juist met veel achting over het herderlijke beroep spreekt ( de aartsvaders, Mozes, David, de profetie van Ezechiël 34 ) is het aannemelijk dat het hier niet gaat over de lage positie van de herders, maar om de rol die die ze in de Joods- oudtestamentische Messiasverwachting speelden.

De herders sliepen `s nachts bij toerbeurt, zodat er altijd iemand op wacht stond om wolven, rovers of andere gevaren te signaleren. Duisternis, donkerheid en dood verwachten ze. Wat een contrast met wat er die nacht gebeurde: er daalde een engel van God af naar de aarde, om het mooiste nieuws te brengen dat ooit aan mensen gebracht zou worden! De verschijning van de engel ging gepaard met het licht van de heerlijkheid van God. Het duister van de nacht moest plaats maken voor het licht van het Evangelie. ‘ Vrees niet! ‘ zei de engel tegen de dodelijk verschrikte mannen, ‘ Ik kom jullie groot nieuws brengen, grote blijdschap, bestemd voor het hele volk!’ “ Vandaag is in de stad van David de Messias geboren,de Zaligmaker, Christus, de Heer! ‘ 

De verbaasde herders hoorden waar het kind te vinden zou zijn. Doeken, een kribbe. Taal die ze begrepen, heel gewoon dus allemaal. Maar de engel was een levensecht contrast met deze woorden.
Heerlijkheid, licht, en eer! Daarover ging het. Nog veel meer heerlijkheid, licht, en eer! De woorden waren nog maar nauwelijks uitgesproken of er verscheen een immens groot engelenkoor aan de hemel dat de nacht in vuur en vlam zette. 

Het lied dat de engelen lovend uitspraken was een ode aan de God van hemel en aarde.
Een Heiland, Christus, de Heere! Drie hoogheidstitels voor de Vorst over leven en dood. 

Het is de enige keer dat de Bijbel de term Heiland voor Jezus gebruikt heeft, verder is die aanduiding alleen voor God de Vader als Redder gebruikt. 

Welke namen de engelen ook noemden, ze waren allen even eervol, en vol lof. Het kleine kindje in de stal mocht uiterlijk niets bijzonders zijn misschien, maar in de hemel was er grote lof, eer en aanbidding voor Zijn nederige staat. Voor ons die dit schitterende verhaal al zo vaak gehoord hebben, is erkenning van Jezus als de door God gezonden Messias in eerste instantie een zaak van vast vertrouwen op het Woord van God. 

Het hemelse leger dat aan het firmament verscheen heeft in de Bijbel ook wel betrekking op een groot aantal sterren. ( 2 Kron, 33:3,5 / Jer. 19: 13 / Hand. 7 : 42 ) Letterlijk staat er dat het een menigte was, die God loofde en prees met woorden. 

De engelen bezongen de nieuwe werkelijkheid die met de geboorte van de Messias Zijn intrede had gedaan in de hemel, en op de aarde. Het lied bestond uit twee of drie strofen. 

1.Eer in de hoogste hemel aan God
2.Op aarde vrede
3.In mensen een welbehagen ( Meerderheidstekst ) 

De oudste handschriften hebben een tweeregelig lied genoemd:
1.Eer in de hoogste aan God
2.Op aarde vrede in mensen van het welbehagen .

De vrede die op aarde gewenst, en gekomen was moet je niet zozeer opvatten als een stoppen van alle strijd, oorlog en narigheid die wij hier op aarde maar al te vaak beleven, ervaren, of mee moeten maken. Het gaat om de Messiaanse vrede, de komst van het koninkrijk van God. Deze vrede is nu al zichtbaar in mensen die vrede met God hebben door het geloof in Christus Jezus. 

Andere werken van God zijn tot Zijn eer, maar de verlossing van de wereld en van onze ziel  is tot Gods eer in de hoogste hemelen. De Langverwachte is gekomen. Al het goede dat wij hebben, of waarop wij hopen is te danken aan het welbehagen van God. Wie beseft dat de ziel geschapen is voor een eeuwigheid die nooit meer eindigt, die begint te beseffen wat het inhoudt om door het geloof in de Heere Jezus Christus voor eeuwig gered te zijn! 

 

4 responses to “Lucas 2: 8 – 14

  1. Of course, your article is good enough, <a href="[Link deleted]but I thought it would be much better to see professional photos and videos together. There are articles and photos on these topics on my homepage, so please visit and share your opinions.

Geef een reactie