Lucas 14 : 25 – 35

Een grote groep mensen reisde met Jezus mee. Jezus zei: ” Als je bij Mij wilt horen, dan moet je alles opgeven, je vader, je moeder, je vrouw en je kinderen en je broers en je zussen. Je moet zelfs bereid zijn om je eigen leven op te geven. Als je dat niet wilt, dan kun je Mijn leerling niet zijn. Je kunt alleen Mijn leerling zijn als je met Mij meegaat en samen met Mij lijdt. 
Jezus zei: ‘ Stel dat je een toren wilt bouwen. Dan ga je eerste bedenken hoeveel dat kost, en of je genoeg geld hebt. Want stel dat je wel begint te bouwen, maar geen geld hebt om het werk af te maken. Dan zullen alle mensen je uitlachen. Ze zullen zeggen: ‘ Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet afmaken!  Of stel dat een koning oorlog wil voeren tegen een andere koning. Hij weet dat die andere koning komt met een leger van 20.000 man. Dan gaat hij natuurlijk eerst bedenken of zijn eigen leger van 10.000 soldaten wel groot genoeg is. Als dat niet zo is, kan hij beter zo snel mogelijk een dienaar sturen. Die kan de andere koning dan om vrede vragen. Bedenk dus goed wat het betekent om Mijn leerling te zijn. Want je moet alles opgeven wat je hebt. Mijn leerlingen kun je vergelijken met zout. Zout is iets goeds. Maar als het zout zijn smaak verliest, dan kun je het niet opnieuw zout maken. Dan kun je het nergens meer voor gebruiken en wordt het weggegooid. Laat dat goed tot je doordringen. ” 

De toegang tot het Koninkrijk van God is voorbehouden aan mensen die ernaar verlangen, en zich ervoor willen inzetten ( vs 23 – 24 ). Een oppervlakkige band met het geloof, of met God is niet genoeg ( vs 25 – 27 ). 

Hoewel alle mensen op aarde worden uitgenodigd om het Koninkrijk binnen te gaan, zullen er ook veel worden buitengesloten. Mensen die binnen mogen gaan zijn degenen die de genade van de Heere Jezus aannemen als een kostbaar geschenk. De zonde van de andere groep maakt dat zij zullen worden buitengesloten ( vs 28 – 30 / vs 34 – 35 ) 

Tijdens een maaltijd met een vooraanstaand farizeeër gaf Jezus twee lessen, en hij genas iemand met waterzucht. Elk van deze drie delen illustreert de ommekeer die de komst van het Koninkrijk teweegbracht. Armen en de zieken zouden worden hersteld en uitgenodigd. ( 14 : 1 – 6 )De Heere Jezus richtte Zich in Zijn toespraak tot de grote aantallen mensen die zich om Hem heen verzamelden. Hij spoorde hen aan om de voorwaarden van het discipelschap goed te begrijpen en te overwegen. 

Er gingen grote aantallen mensen mee met de Heere Jezus. De mensen legden een groot enthousiasme voor Hem aan de dag. Veel mensen gingen uit liefde voor Jezus, ze wilden niets liever dan zich aansluiten bij de menigte. Het was een gemêleerd gezelschap dat met de Meester meetrok. Maar Jezus wilde de mensen aan hun verstand brengen dat het volgen van Hem grote consequenties met zich meebracht. Mensen die Christus wilden volgen moesten rekening houden met het ergste, en zich daarop voorbereiden. 

Jezus wond er geen doekjes om. Hij vertelde de mensen dat ze bereid moesten zijn om alles te verlaten, omwille van Zijn Naam en Zijn dienst. Een mens kan geen discipel van Christus zijn als hij niet alles en iedereen op de tweede plaats zet in zijn leven. Een leerling van Jezus kan niet volharden tenzij hij Christus meer liefheeft dan wat ook in deze wereld. Jezus bedoelde met deze woorden geen huizen of akkers, want Hij wist dat de wijsbegeerte of de wetenschap mensen ook kan leren om deze zaken op de tweede plaats te stellen. Nee, de Heere Jezus bedoelde dat onze liefde voor Hem niet mag wedijveren met de liefde die wij voor onze naasten hebben. Hoe belangrijk onze aardse betrekkingen ook voor ons zijn, de Heere is belangrijker. 

Wanneer wij moeten kiezen om Christus te verloochenen of uitgebannen te worden uit onze familie bijvoorbeeld, dan moeten wij voor Hem kiezen. Ieder mens heeft zijn leven lief, niemand heeft er een hekel aan. Maar wij kunnen geen discipelen van Jezus zijn als we Hem niet meer liefhebben dan ons eigen leven. Alle andere verhoudingen zijn ondergeschikt aan het deel uitmaken van de volgelingen van Jezus. Hoewel onze aardse betrekkingen niet ongedaan gemaakt kunnen worden, moeten wij leren om ze op de tweede plaats te stellen in ons leven. 

Wie dicht bij de Heere leeft, weet uit ervaring dat de nabijheid van de Heilige Geest, en het licht dat opgaat in ons hart wanneer we in het Woord lezen en dat Woord onderzoeken of er samen over praten, ons grote blijdschap en vrede kan geven in ons hart. Als er vanwege het Woord verdrukking en vervolging ontstaat, dan is dat een grote beproeving voor ons. Maar mensen die zich ervoor schamen om Christus te belijden uit angst om een familielid of vriend voor het hoofd te stoten, hebben niet genoeg liefde in zich om een goede leerling en een ware discipel van Jezus te zijn. 

Wij – volgelingen van Jezus – moeten leren om ons kruis te dragen en Christus navolgen op de Weg. Het kan niet blijven bij een ‘ tot Hem komen ‘. Het zal moeten uitlopen op een ‘ achter Hem aangaan.’ Toen Jezus deze omschrijving gaf voor het volgen van Hem, greep Hij terug op een aantal passages uit het O.T., waar sprake is van het volgen van God, in tegenstelling tot het volgen van de Baäl. ( zie Deut. 13 : 5 / 1 Kon. 14 : 8 / 18 : 21 / 2 Kon. 23 : 3 ) 

Toen Hij het over het kruisdragen had, doelde Jezus op de Romeinse gewoonte om veroordeelden het kruis op de eigen rug naar de plaats van de terechtstelling te dragen. Zoals Hem dat ook Zelf zou overkomen. ( Johannes 19 : 17 ). Wie een volgeling van Hem wil zijn, moet accepteren dat dit volgen ook lijden, en de dood met zich mee kan brengen. ( vgl. Lucas 9 : 23 B ) . Je moet verdragen dat je om Jezus wil kan worden bespot, gesmaad, of belasterd. 

Het is duidelijk: Wie Jezus wil volgen moet bereid zijn om vergaande consequenties te dragen. 

Dit gegeven lichtte Jezus nog eens extra toe met een aantal voorbeelden. Hij nam eerst het voorbeeld van iemand die een toren wilde gaan bouwen. Voor mensen die in Perea woonden was dit een bekend verschijnsel. Daar woonden veel wijngaardeniers die een toren in hun wijngaard neerzetten. Vanuit die toren konden ze het hele terrein nauwkeurig in de gaten houden. 

Zo iemand begon toch alleen maar aan de bouw wanneer hij eerst een berekening gemaakt had voor de kosten van het geheel? Op dezelfde manier moest iemand die een volgeling van Hem wilde zijn, van te voren goed overwegen of hij de consequenties van dat volgen wel kon dragen. Het zou anders zomaar kunnen zijn dat hij niet verder kwam dan het leggen van het fundament. Als de bouw daarna gestopt zou moeten worden, dan zou de bouwer zichzelf belachelijk hebben gemaakt. 

De tweede vergelijking sloeg op het voornemen van een koning om oorlog te gaan voeren tegen een andere koning met wie hij een geschil had. Nu bleek dat het ene leger maar 10.000 man groot was, terwijl het andere leger wel 20.000 soldaten telde. In verband daarmee zou hij toch eerst moeten gaan zitten om te berekenen of zijn leger wel sterk genoeg was om de vijand aan te kunnen, laat staan te overwinnen. 

Jezus was eerlijk. Hij zei de mensen dat het volgen van Hem hen veel, zo niet alles zou kosten. Wanneer wij naar het leven van de leerlingen kijken, dan zien we dat Hij gelijk had. Bijna alle leerlingen van Jezus zijn de marteldood gestorven. Zijn wij daar ook toe bereid? 

Jezus belooft ons geen kalme rustige levensweg, maar Hij belooft ons wel dat Hij ons nooit zal verlaten. Hij zal er altijd voor ons zijn. Hij zal onze levensweg van stap tot stap begeleiden. We mogen er zeker van zijn dat we behouden zullen aankomen in het hemelse Jeruzalem, waar God is. 

Er is niets heerlijkers dan Jezus Christus kennen zoals Hij is. Alle andere vreugden vallen daarbij in het niet. In Jezus komen zeer uiteenlopende eigenschappen samen. Hij verblufte de theologen van Zijn tijd met zijn wijsheid, maar was eenvoudig genoeg om kinderen te boeien. 

Hij kon met één woord een storm stillen, maar sloeg Zijn tegenstanders niet met de bliksem. Hij liet zich door de Romeinse machthebbers kruisigen, maar de dood kon Hem niet houden. Hij is er nog altijd, en zal er altijd zijn. En Hij is bereikbaar. Het heerlijke aan Jezus Christus is dat Zijn voortreffelijke eigenschappen en volmaakte karakter perfect tegemoet komen aan onze complexe tegenstrijdigheden. Dat kan uitmonden in een onbeschrijfelijke blijdschap! 

2 responses to “Lucas 14 : 25 – 35

Geef een reactie