Lucas 1 : 39 – 56

Zodra de engel van Maria weggegaan was maakte Maria zich reisvaardig. Ze vertrok naar het bergland van Judea naar de stad waar Zacharias en Elisabeth woonden. Maria was overtuigd van de woorden van de engel en aanvaardde Gods plan zonder enige aarzeling. De Geest reisde met haar mee. Maria wist niet dat dezelfde Geest in het hart van Elisabeth  woning had gemaakt. Elisabeth en Maria waren helemaal alleen in hun verwerking van de verschijning van de engel. Zacharias kon geen woord uitbrengen en Jozef wist nergens vanaf. Met geduld en wijsheid leidde God deze beide vrouwen allereerst naar een persoon die hun situatie begreep en zich daarin kon inleven. 

Toen Maria het huis van Elizabeth binnenging riep ze een groet. Plotseling voelde Elizabeth het kindje in haar buik een sprongetje van blijdschap maken. De Heilige Geest leidde alles zo dat beide vrouwen geen woord hoefden te zeggen om te begrijpen wat er aan de hand was. “ Jij bent gezegend, meer dan andere vrouwen! Ook het kind dat je krijgt zal gezegend zijn! De moeder van de Heere bezoekt mij, wat een eer! Toen ik je groet hoorde voelde ik de baby in mijn buik trappelen van blijdschap. Jij bent rijk gezegend Maria! Want jij hebt geloofd in wat de engel je vertelde “ riep Elizabeth geestdriftig. Tegelijkertijd gaf de Heilige Geest Maria een heerlijke lofzang in haar mond. Ze zong en jubelde, en ze prees God toen ze zei: 

“ Ik geef alle eer aan God! Ik juich voor Hem, Hij is mijn Redder! Hij koos mij uit, mij een heel gewoon meisje. Nu zal iedereen zeggen: “ Zij is gezegend! “ Want God – die machtig en heilig is – heeft iets geweldigs met mij gedaan. Mensen die Hem gehoorzamen geeft Hij Zijn liefde, nu en altijd. Hij trekt Zich hun lot aan. Hij handelt naar Zijn beloften!”

Hier doelde Maria op de rijke beloften uit het Oude Testament. ( Genesis 8 : 1 /  9 : 15 / Exodus 2 : 24 ) 

Maria vervolgde: “God toonde Zijn onmetelijke kracht. Trotse mensen jaagt hij weg, koningen ontneemt Hij hun macht. Maar gewone mensen maakt Hij belangrijk. Arme mensen overlaadt Hij met Zijn gaven maar rijke mensen krijgen niets. God is Zijn liefde voor Israël niet vergeten en daarom helpt Hij Zijn volk. Deze beloften gaf Hij reeds aan onze voorouders, aan Abraham en ieder die na Hem kwam. “ 

Alleen zielen die gevorderd zijn in de genade brengt de Heere ertoe om hoog en eervol over Hem te denken. De Heere neemt graag onze lof aan wanneer de eer van God het werk is van onze ziel. ( MH ) 

De engel had Maria verteld dat Jezus de Zoon van de Allerhoogste zou zijn en Zijn Naam Jezus, Zaligmaker genoemd zou worden. Maria geloofde zonder redeneren en paste in haar lofzang haar geloof toe op haar eigen ziel. Alle generaties zowel van heidenen als Joden zouden haar voortaan gezegend noemen. 

Van de God die machtig en heilig is kunnen mensenkinderen grote dingen verwachten. Vanaf de schepping van de wereld is Hij genadig en barmhartig geweest, maar Hij had die barmhartigheid nooit tevoren zo bijzonder geopenbaard dan in het zenden van Zijn Zoon Jezus Christus. Het was Gods eer om nederige mensen te verhogen en troostvol te spreken tegen mensen die Hem vrezen. 

De genade uit het Evangelie bleek uit de geestelijke eer die ze overvloedig uitstortte. God gaf Maria en Elizabeth overvloedig veel van de Heilige Geest en zij werden verzadigd met blijdschap en vreugde in het geloven. Alle priesters in Jeruzalem zochten nog naar verklaringen in de oude boekrollen terwijl aan twee vrouwen Gods beloften heerlijk werden vervuld. 

We kunnen uit dit feit concluderen dat de Heere zoekt naar harten die eenvoudigweg in Hem geloven, en dat Hij zulke harten eer geeft. 

De Heere zorgde ervoor dat Maria en Elizabeth drie maanden de tijd hadden om aan hun situatie te wennen en zich geestelijk voor te bereiden op de komende tijd. Zijn oog was in liefde en gunst op hen geslagen. ( De Bijbel in gewone taal, NBV, SV, SB ) 

Geef een reactie