Lucas 1 : 26 – 38

Gabriël vloog pijlsnel terug naar de hemel om daar een nieuwe opdracht van God de Vader in ontvangst te nemen. De tijd van de vervulling van het grote verlossingsplan was aangebroken! Gabriël werd opnieuw uitgezonden. Deze keer naar een dochter uit het koninklijk geslacht in rechte lijn afstammend van David. Maria was nog maagd. Ze was ondertrouwd met een man die afkomstig was uit dezelfde koninklijke stam. 

Maria woonde in Nazareth, een stad in Gaza die gelegen was in een uithoek van het land. Nazareth was niet bepaald een universiteitsstad, en genoot geen reputatie van godsdienst of geleerdheid. Het stadje  grensde aan het Filistijnse land waarom het ook wel het Gilead der heidenen genoemd werd. 

“ Wees gegroet begenadigde, chaire!  verheug u! “ zei de engel “ God zal bij je zijn! “ 

God zal bij je zijn? Maria schrok minstens zo hevig als Zacharias en vroeg zich af wat de heilige verschijning van de engel en zijn indrukwekkende woorden te betekenen hadden. 

Het antwoord kwam direkt. “ Je hoeft niet bang te zijn Maria, God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Noem Zijn Naam Jezus. Hij zal een groot man worden, en de Zoon zijn van de Allerhoogste God. Zijn Vader zal Hem Koning maken zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor eeuwig koning van Israël zijn, en aan Zijn koninkrijk zal geen einde komen. “ Verbaasd hoorde Maria de woorden van de engel aan. “ Hoe zal dat gebeuren? “ vroeg ze “ want nooit ben ik met een man samengekomen.”  

Opnieuw kwam het antwoord direct. “ Je zult vervuld worden met de Heilige Geest. Door de kracht van de Allerhoogste God zul je zwanger worden. Daarom zal jouw kind bij God horen en de Zoon van God genoemd worden. Daarom zal het Kind dat je baren zult een heilig Kind genoemd worden. Luister, ook Elisabeth je nicht is zwanger van een zoon. Ook al hield iedereen haar voor onvruchtbaar, het is al de zesde maand van haar zwangerschap. Voor God is alles mogelijk! “ 

“ Ik wil God dienen “  was het eenvoudige antwoord van Maria. “ Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. “ 

De engel liet Maria alleen met de wonderlijke woorden die hij tot haar gesproken had! 

Maria was niet alleen, de Heilige Geest was bij haar en leidde al haar doen en laten. Het eeuwige koninkrijk dat aan Jezus is beloofd zou de vervulling zijn van de Messiaanse beloften van het Oude Testament. ( Jesaja 9 : 5, 6 / 11 : 1 – 10 / 53 : 3 – 5 ) 

Dit Koninkrijk zou de kern van Jezus` verkondiging zijn ( Lucas 4 : 43 / 8 : 1, 10 / 9 : 2 ) Straks zou Maria de Lofzang zingen. De profetische woorden van toen zullen pas volmaakt in vervulling gaan op het moment dat de schepping hersteld zal worden  ( Jesaja 65 : 17/ 66: 22 ) : 

“ Zie Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand nog ooit voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat Ik schep.”

“ Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik maak zullen voortbestaan – spreekt de Heere –  zo zullen jullie naam en jullie nageslacht voortbestaan. “ 

Deze profetie was met de aankondiging van de Heere Jezus Christus in een stroomversnelling terecht gekomen. 

De harten van Maria, Elisabeth en Zacharias zouden zich als eerste oneindig verheugen in dit grote wonder!  ( De Bijbel in gewone taal, SB, MH, SV, NBV ) 

Geef een reactie