Kerstgeschiedenis ( 7)

Het was nacht. Betlehem was in diepe rust.
Niemand wist dat het Kind geboren was.
Het Kind sliep in een kribbe, gewikkeld in doeken.
Zijn Vader in de hemel schreef Zijn geboortekaart in de lucht.
In de velden rondom de kleine stad hielden herders de wacht bij hun kudde. In de samenleving van die tijd bevonden zij zich onderaan de sociale ladder. Maar God Zelf zou Maria`s zang gaan vervullen in deze wonderlijke nacht! ( Lucas 1 : 52 )
Opnieuw daalde een engel van God af. Het stralende Licht van de Heere omscheen hem, zodat de herders hevig schrokken. Ontstelde mannen die niet wisten wat hen overkwam. ( Lucas 2 : 9 )
“ Wees niet bang! Ik kom jullie Goed Nieuws brengen! Het zal het hele volk met grote vreugde vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de Messias, de Heere!” ( vs 11 ) 
In de Grieks- Romeinse oudheid werden de woorden “Goed Nieuws” gebruikt voor de aankondiging van belangrijke berichten. Een militaire overwinning, een keizerlijke geboorte, een verjaardag of een kroning. Het Goede Nieuws ging het hele volk aan. Zo ook nu! God gebruikt altijd de geldende omgangsvormen van de tijd waarin de mensen leven die Hij bereiken wil.
” Hij is de Messias! De Heer! “ riep de engel uit. Dan het ongelooflijke vervolg:
“ Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren Kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. “
De aankondiging was gedaan! Nu volgde de verzekering van het Wonder. Een hemelse zang. Een Goddelijke lof voor het Kind. Troostrijke beloften voor een donkere wereld.
“ Ere zij God in de hoogste hemelen! En vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.” ( vs 14 )
Vrede! Jesaja, hoor je het? Dit is de vreugdebode die over de bergen komt aansnellen, Die vrede aankondigt en Goed Nieuws brengt. Die Redding aankondigt, en tegen Sion zegt: “ Je God is Koning! Hoor! Je wachters verheffen hun stem. Samen barsten ze uit in gejuich. Want ze zien het met eigen ogen. De Heere keert terug naar Sion. Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem. Want de Heere troost Zijn volk, Hij koopt Jeruzalem vrij. De Heere ontbloot Zijn heilige arm ten overstaan van alle volken. En de einden der aarde zien hoe onze God Redding brengt! “( Jesaja 52: 7 – 10 )
Jeruzalem! Breek uit in gejubel! Sinds de komst van de Messias zijn dat alle plekken waar God woont, het gaat niet langer alleen om het Joodse Jeruzalem. Allen aan wie God Zijn beloften waarmaakt en waar Hij aanbeden wordt in geest en waarheid gaat het aan. Bij de engel voegde zich plotseling een groot hemels leger, dat God loofde en prees. Dit alles openbaarde God voor de ogen van eenvoudige herders. De Goddelijke revolutie begon op de meest vergeten plek op aarde.
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: “ Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heere ons heeft bekend gemaakt. Meteen gingen zij op weg. In Betlehem gekomen troffen zij Maria aan, en Jozef, en het Kind dat in de voederbak lag. Toen ze het Kind zagen werd de boodschap van de engel bevestigd! De herders vertelden Jozef en Maria wat hun over dit Kind was gezegd. Daar moeten nog meer mensen bij aanwezig zijn geweest, want de bijbel zegt: “ Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maria zei niets. Zij bewaarde de gesproken woorden in haar hart. Zij bleef er over nadenken en nam de tijd die nodig was om te doorgronden wat deze gebeurtenissen inhielden. ( vs 19 )
Herders werden de eerste ooggetuigen – evangelisten op aarde. Ze keerden terug naar hun schapen. Hun mond loofde en prees God om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals hun was gezegd! ( God laat niet één van Zijn woorden op aarde vallen. Wij die Hem liefhebben zullen Hem eens zien. Maar dan in al Zijn glorie. Openbaringen 21 zal werkelijkheid worden! Gods woonplaats zal onder de mensen zijn. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn. En God Zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit de ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen jammerklacht, geen rouw en geen pijn. Want wat eerst was, is dan voorbij! Alles maakt Hij nieuw! ( Openbaringen 21 : 4, 5 )

Geef een reactie