Johannes 3 : 3

Wedergeboorte (3)
Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij dat iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Rijk van God niet zien.
JOHANNES 3:3 (weergave DB 1545)

Nicodemus dacht dus aan een lichamelijke nieuwe geboorte, terwijl Jezus het over een heel ander soort geboorte had, één die het werk is van de Heilige Geest. “ Waarachtig, Ik verzeker u, niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en Geest “. ( Johannes 3 : 5 ) zei Hij. 

Waarschijnlijk verwees Jezus met deze uitspraak naar de profetie van Ezechiël 36 : 25 – 27, waar de reiniging door het water symbool staat voor het werk van de Heilige Geest.

‘ Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend lichaam voor in de plaats geven. Ik zal jullie Mijn Geest geven, en zorgen dat jullie volgens Mijn wetten leven en Mijn regels in acht nemen.’ staat daar. 

Bovenstaand geschetst beeld is afkomstig uit de tempeldienst ( zie Ex. 30 : 19 – 20 / Lev. 14 : 51 / Num. 19 : 18 / Zach. 13 : 1 / Hebr. 10 : 22 ) Het kondigt Gods werk van hervorming aan, van innerlijke reiniging van het hart. Om de Israëlieten dit noodzakelijke werk duidelijk te maken, bestonden er allerlei rituele wassingen met water. God deed er alles aan om Zijn volk duidelijk te maken wat Hij zo graag in hen wilde veranderen. 

Wedergeboorte is mogelijk geworden door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. ( 1 Petrus 1 : 3 ) ‘ Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. In Zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.” schreef de apostel Petrus. Omdat Jezus opstond uit de dood kunnen wij  deel krijgen aan de Opgestane, en begint in Hem een nieuw leven. 

Wedergeboorte is: levend gemaakt worden door de Geest van God. ( Joh. 3 : 1 – 21 ), een nieuw leven beginnen te leven ( 1 Petrus 1 : 3 ), en het is uiteindelijk ook de vernieuwing van de schepping. ( Matth. 19 : 28 ) Want zoals de de mensen geroepen zijn om opnieuw geboren te worden in Christus, zal ook de wereld vernieuwd worden, en zal er een nieuwe schepping zijn. 

Jesaja 65 : 17 / Romeinen 8 : 21 ‘ Zie Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid, het komt niemand nog ooit voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn, en groot gejuich om wat Ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad, en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en Mij verblijden over Mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooid.” Het gaat in deze beschrijving om het hemelse Jeruzalem, de stad van God. 

“ Omdat ook de schepping zelf bevrijd zal worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. ‘ schreef de apostel Paulus aan de Romeinen die de vervolgd werden om hun geloof, en vaak de marteldood stierven. Maar deze woorden gelden ook voor ons die het Anno 2022 moeilijk hebben met allerlei zaken zoals de Corona-gevolgen, de oorlog in de Oekraïne, de droogte, het klimaat, met ziekte of verlies van dierbaren.  

God de Vader richtte het genadeverbond op. ( Genesis 3 : 15 ) Onafgebroken bleef Hij sindsdien in de weer om gevallen mensen weer heilig, rein en goed te maken. Om dit te bereiken offerde Hij Zijn eigen Zoon ( Johannes 3 : 16 ). Wie hier iets van begint te beseffen, gaat leven en denken zoals het Gods bedoeling is. 

De goede werken waarover Luther schreef, komen bij een wedergeboren mens min of meer als vanzelf op in het hart. Mensen die de genade van Jezus Christus als een grote schat omarmen, worden elke dag van hun leven meer veranderd naar het Voorbeeld van hun aanbidding. Ze willen op Jezus lijken, die niets anders dan goed gedaan heeft.Ook al beseffen wij dat, het lukt ons helaas nooit voor honderd procent met die goede werken, omdat zelfs de meest excellente werken van een christen in dit leven onvolmaakt en met zonde besmet zijn. ( Jesaja 64 : 6 ) Ondanks dat dit een feit is, moeten we nooit ontmoedigd raken, omdat Jezus Zelf ons steeds bemoedigt via Zijn Woord en door Zijn Geest. ( Matth. 28 : 18 – 20 ) Hij zegt : “ En houdt dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Amen! “  

Daarom loven wij de Vader die met machtige hand Zijn Zoon Jezus uit de doden heeft opgewekt. We prijzen Hem omdat de Steen die door de bouwlieden was afgekeurd, de Hoeksteen is geworden. De dood kon Hem niet vasthouden. Deze vijand is gevallen voor Gods kracht, in Jezus` overwinning over de dood. Ons leven komt tot betekenis in het bekendmaken van Zijn grootheid. Hij werkt in ons naar dat Doel toe, met al Zijn kracht!

 

 

One response to “Johannes 3 : 3

  1. Wow, fantastic weblog layout! How lengthy have you been running a
    blog for? you made blogging look easy. The total
    look of your site is fantastic, as smartly as the content!
    You can see similar here <a href="[Link deleted]internetowy

Geef een reactie