Johannes 3: 34

Want Die God gezonden heeft, Die spreekt Gods Woord, want God geeft [Hem] de Geest zonder mate

Jezus Christus is door God de Vader naar de aarde gestuurd. 

Zijn troon en heerschappij waren van eeuwigheid af, voor eeuwig en altijd. Zijn eigenschappen en gaven ook. “ U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad, daarom heeft God, Uw God u gezalfd met vreugdeolie, als geen van Uw gelijken ( Psalm 45: 7,8) “.Koningen van het oude verbond konden de titel ‘god ‘ krijgen omdat ze vanwege hun functie een voorafschaduwing waren van degene die van nature God is, en aan Wie het bewind werkelijk toebehoort. Maar Jezus en de Vader kwam deze titel toe omdat ze Goddelijk waren.  

Vreugdeolie was een aromatische olie die door de Joden op feestdagen op hun kleding werd gedaan. In deze context verwijst dit woord naar de zalving van de koning, terwijl Zijn gelijken – de overige troonpretendenten – die niet zo overvloedig gegeven werd. 

Jezus heeft Zijn gaven niet voor Zichzelf gehouden!

“Uit Zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt ( Joh.2:16)”. Wie in Jezus gelooft, ontvangt niet alleen Zijn gaven en weldaden, maar krijgt ook steeds opnieuw genade. Jezus wordt het nooit moe om te vergeven. De rivier van Zijn genade vloeit altijd over. 

Jezus Zelf heeft gezegd: “ Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. ( Joh. 11: 27)” 

Het gebruik van de uitdrukking ‘Zoon‘ benadrukt Zijn  exclusieve band met de Vader.  In het vervolg van het vers ligt de nadruk op het Middelaarschap van de Zoon, die de ‘Vader’ openbaart. Jezus openbaarde dit feit Zelf aan Zijn leerlingen. 

“Jezus kwam naar hen toe en zei:  Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. ( Matth. 28: 18 )” Deze woorden herinneren aan Daniël 7:14: De Mensenzoon ontving van God universele en eeuwige heerschappij. Hij werd door de Vader aangesteld als eeuwige Rechter en Redder. Zo kan Hij tot op de dag van vandaag iedereen helpen en bijstaan die al zijn hulp en kracht van Hem verwacht. 

Aan het begin van een nieuw cursusjaar, een nieuw kerkelijk jaar, een nieuwe regeringsperiode of welk begin dan ook biedt dit gegeven christenen een krachtige hoop.