Johannes 3 : 3 ( 2 )

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij dat iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Rijk van God niet zien.

JOHANNES 3:3 (weergave DB 1545)

Het is niet helemaal duidelijk of de reactie van Nicodemus alleen maar uit onbegrip voortkwam, dan wel omdat hij de confrontatie enigszins ontweek. Het wordt ons in elk geval wel duidelijk dat er heel wat verschil zat tussen zijn denktrant en die van Jezus. Het kon niet anders dan dat de uitspraken van deze wonderen verrichtende  Rabbi hem vreemd in de oren klonken. ( vlg. Joh. 2 : 19 / 4 : 10 / 6 : 52 / 8 : 58 ) 

Toch had Nicodemus dit getuigenis van Jezus al uit het Oude Testament op kunnen lezen. In Ezechiël 36 staat dat Jahweh de Joden uit de verstrooiing van alle volken zou verzamelen en hen weer in hun eigen land zou doen wonen. Hij zou zuiver water op hen sprengen en hen zuiveren van al hun ongerechtigheden. Ze zouden een nieuw hart en een nieuwe geest ontvangen, en Hij zou hen Zijn Geest in hun binnenste geven. ( vs 24 – 27 ) Met andere woorden: Er zou uit hen door water en Geest een nieuw volk ontstaan. Dat volk zou naar Gods geboden beginnen te leven. Dat moest een leraar in Israël toch weten! 

Natuurlijk, de doop van Johannes de Doper bij de Jordaan had een tijdelijk karakter. Lang niet alle Israëlieten werden gedoopt. Maar dat zou wel gaan gebeuren. ( Hand. 2 : 38 / 19 : 3 – 5 ) Het zou een doop zijn op gezag van de naam van Jezus, opdat er een doop met de Heilige Geest op zou volgen. Deze doop met de Heilige Geest kon pas plaatsvinden nadat de Heere Jezus verheerlijkt was. ( Joh. 7 : 39 / 16 : 7 ) 

Door de natuurlijke geboorte komt een mens op aarde, en wordt er een natuurlijk lichaam geboren. De Bijbel noemt dat: “ uit vlees geboren worden. “ ‘ Vlees ‘ is de aanduiding van de zijnswijze van de mens, van alles wat ons denken en doen bepaalt. Die manier van doen en denken is na de zondeval in het Paradijs totaal anders dan die van het doen en denken van de Geest van God. Daarom kan een natuurlijk mens sindsdien onmogelijk vanuit zichzelf het koninkrijk van God binnengaan. ( vgl. 1 Kor. 15 : 50 ) We moeten eerst als het ware ‘ vanuit de hemel, van boven, geboren worden. ( zie Joh. 3 : 7 ) 

Wie zo geboren is, is vanuit de Geest geboren en kan het koninkrijk van God binnengaan. Deze gedachtegang van Johannes kom je overal in het Johannesevangelie tegen. Zo staat er in Joh. 1 : 13 eenzelfde soort tegenstelling. Johannes zegt daar dat het ‘ uit God geboren worden ‘ lijnrecht tegenover het ‘ uit het bloed, uit de wil van het vlees, of uit de wil van een man ‘. Deze gedachtegang stelt dat iemands komaf bepalend is voor zijn wezen. Johannes gebruikt hiervoor de uitdrukking einai ek ( Joh. 3 : 31 / 8 : 23, 44, 47 ) 

Na deze heldere uiteenzetting moest het Nicodemus volledig duidelijk zijn wat de Heere Jezus bedoelde met ‘ wederom geboren worden.’ Deze belangrijke boodschap moest Nicodemus overbrengen aan degenen die hij vertegenwoordigde. Het was duidelijk dat hij niet namens zichzelf alleen kwam, want hij had tegen Jezus gezegd: “ wij weten “ oi – damen ( Joh. 3 : 2 ).Met deze groep mensen bedoelde hij de vele naamlozen, de mensen die alle wonderen en tekenen van Jezus gezien en gehoord hadden, maar niet openlijk in Hem durfden te geloven, laat staan voor Hem uit durfden te komen. 

De Bijbel geeft ons geen duidelijkheid over het feit of Nicodemus werkelijk tot geloof gekomen is. De vroege kerk noemde hem wel een volgeling van Jezus. Hij bleef sterk in de Meester geïnteresseerd en bleef in Zijn nabijheid. Later nam hij het voor Jezus op, en protesteerde hij tegen de farizeeën. ( Joh. 7 : 50 ). Hij zou na de kruisiging en dood van Jezus Jozef van Arimathea helpen bij de graflegging. ( Joh. 19 : 39 ) 

Op welke manier kunnen wij er zeker zijn dat het geloof in de Heere Jezus Christus en het Bijbelse portret van Hem waar zijn? De overgrote meerderheid van de mensen in de wereld zullen nooit de tijd of het gereedschap hebben om al het bewijsmateriaal voor de historische betrouwbaarheid van het Oude en Nieuwe Testament na te pluizen. Daarom moet er een andere weg zijn, dan de weg die Nicodemus bewandelde. Die weg heeft de Heere Jezus hem gewezen. 

God openbaart Zich in Zijn Zoon Jezus Christus.
Jezus – zoals Hij geopenbaard is in de Bijbel – bezit een heerlijkheid, een uitnemendheid en geestelijke schoonheid waarvoor geen ander bewijs nodig is, dan dat van de Heilige Geest. Wie door deze Geest geleid wordt, gaat met verwonderde ogen het koninkrijk van God binnen. 

Geef een reactie