Jezus Christus voor vandaag

‘Daarom heeft o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. ( Hebr. 1 : 9 )’ 
De beloning voor de genade aan ons verleend is de Heere Jezus Christus, samen met alles wat God voor ons in Hem wil zijn. “ Ik ben het Brood des levens. Als iemand dorst heeft, laat Hem bij Mij komen. “  klonk Zijn hartelijke uitroep. ( Johannes 6 : 35 / 7 : 37 )
Nadat de vergeving van onze zonden ons hart licht maakt, en alle blokkades tussen ons en Hem opruimt, wordt het mooiste aspect aan vergeving de herstelde relatie met God. 


De heerlijkheid en genade van de Heere Jezus worden uitgedrukt in Zijn onverwoestbare eeuwige blijdschap. Zijn vreugde is de kroon op wat Hij ons te bieden heeft. “ Dit heb Ik tot u gesproken opdat Mijn blijdschap in u is, en Uw blijdschap volkomen wordt. “ ( Johannes 15 : 11 / 17 : 13 ) Ons menselijk vermogen tot blijdschap is beperkt en tijdelijk. De Heere echter legt Zijn vermogen tot blijdschap in ons, zodat wij van Hem mogen genieten met de blijdschap van Hemzelf. Dat is een heerlijke eeuwige en onuitputtelijke Bron van blijdschap!

De Heere Jezus Die het liefste bezit van de Vader was, en Zijn Zaakwaarnemer in de schepping, verheugde Zich altijd voor Gods Aangezicht, en God was altijd bij Hem. “ Toen was Ik een troetelkind bij Hem, Ik was één en al verrukking, dag aan dag te allen tijde mij verheugend voor Zijn Aangezicht. “ ( Spreuken 8 : 30 ) 


In het Nieuwe Testament vinden we soortgelijke uitspraken in Hebreeën 1 : 8 – 9. “ U hebt gerechtigheid lief gehad, en wetteloosheid gehaat; daarom heeft God uw God u gezalfd met vreugdeolie boven Uw metgezellen. “ De Heere Jezus was van eeuwigheid het gelukkigste wezen in het heelal omdat Hij zondeloos was. Zijn blijdschap overtrof die van de engelen in de hemel in Zijn weergave van de volmaakte blijdschap van de Vader.

“ Ik zag de Heere te allen tijde voor mij, want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U wijst mij de weg naar het leven, overvloedige vreugde in Uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan Uw zijde.” zei David in zijn gebed tot God. ( Psalm 16 ) Met deze woorden profeteerde hij over Christus. Die zou de schaduwen van de dood van Zich afschudden, en Zich verheugen met de vreugde van God zoals Hij dat eens deed, voordat de mens gezondigd had.

We moeten niet denken dat deze vreugde lichtzinnig was. Hoewel Christus een geweldige Redder bleek, was Hij tegelijkertijd de Man van Smarten, en met ziekten vertrouwd. ( Jesaja 53 : 3 )


‘ Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe ‘ zei Hij in Math. 26 : 38

‘ Hij kan medelijden hebben met onze zwakheden omdat Hij in alle dingen verzocht is als wij. ‘( Hebr. 4 : 14 – 15 )
Hij weende mee met hen die weenden. ( Joh. 11 : 35 ) en verheugde Zich met hen die blij waren. ( Lucas 10 : 17, 21 ).
Hij was moe, werd in de steek gelaten, en verraden. Werd gegeseld, bespot, en gekruisigd.


De ziel van de Heere Jezus Christus was onmeetbaar en onpeilbaar. Het is zoals we van honderd kilometer hoogte de Stille Oceaan bekijken. We zien dan een grote, diepe, kalme watermassa, die in niets verraadt dat er duizenden stormvlagen tegelijk plaatsvinden. Zo was het ook met Hem in Zijn lijden en sterven. Zijn opstanding en hemelvaart.

Veel christenen denken alleen maar aan het lijden van de Heere Jezus Christus. Ze vergeten dat de blijdschap een evengroot aspect van Zijn wezen is. Ook daarin moeten wij Zijn navolgers zijn.  ( 1 Tess. 1 : 6 )


Voor mensen die de blijdschap van Christus hebben ervaren, bestaat een onverwoestbare hoop. Het is de hoop om eens uit Zijn mond te horen :  “ Kom, gij gezegenden Mijns Vaders! Beërft het Koninkrijk dat voor u bereid is van de grondlegging der wereld.” ( Math. 25 ) Dat Koninkrijk is het Hemelse Jeruzalem, vol blijdschap en heerlijkheid.  Zij bevat de onuitsprekelijke vreugde van Christus. ( Openbaringen 22 )

Geef een reactie